Musiikinharrastajien käsityksiä musiikista innostamiseen ja musiikkiharrastuksen tukemiseen peruskoulun musiikinopetuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181050
Julkaisun nimi: Musiikinharrastajien käsityksiä musiikista innostamiseen ja musiikkiharrastuksen tukemiseen peruskoulun musiikinopetuksessa
Tekijä: Turjama, Toni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181050
http://hdl.handle.net/10138/231281
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Goals. My master's thesis' goal is trough interviews to clarify young amateur musicians' views on inspiring pupils towards music and encouraging music hobby in elementary school music education. The focus is on reflecting interviewees' own experiences on elementary school music education and music as a hobby, and through these reflections to find thoughts and ideas that could be applied in elementary school music education. Another goal is to clarify interviewees' own experiences on learning, composing and improvising music, and how these experiences could be applied to music education. Methods. I did an interview study by interviewing four young adult amateur musicians. My interviewing method was qualitative semi-structured theme interview. Interviews themes were connected to my theoretic framework. Interviewees narrated their experiences, views and ideas based on three themes. From transcribed interviews I analysed the substantive contents and connected them to the theoretic framework. Results and conclusions. The interviews showed that rich and versatile music-making is important in inspiring pupils towards music and encouraging music as a hobby. It is also important to know pupils' skills. Activities outside classroom were seen important as well by the interviewees, especially band practicing. According to interviewees, learning music tracks by listening is challenging but possible. In their mind, dividing class into groups, thorough preparing to activities and instruments as well as simplifying the tasks are important factors in learning music by listening. Also goals in learning should be suitably challenging. Interviewees' thoughts on composing and improvisation in music education were similar with learning by listening. Interviewees also thought that composing and improvisation are closely connected to each other. According to interviewees, learning by listening, composing and improvisation in music education makes learning more meaningful to pupils, and inspires them towards music and encourages music as a hobby.Tavoitteet. Pro gradu –tutkielmani tavoitteena on selvittää haastattelemalla minkälaisia näkemyksiä aikuisilla musiikinharrastajilla on siitä, millä tavoin oppilaiden musiikista innostumista ja mahdollista musiikkiharrastusta voisi tukea peruskoulun musiikinopetuksessa. Tärkeää on peilata haastateltavien omia kokemuksia koulun musiikinopetuksesta ja omasta musiikkiharrastuksesta, ja etsiä sieltä ajatuksia, kokemuksia sekä ideoita mitä voisi mahdollisesti tuoda koulun musiikinopetukseen. Tavoitteena on myös selvittää haastateltavien omia kokemuksia musiikin opettelusta, säveltämisestä ja improvisaatiosta, sekä niiden soveltamisesta kouluopetuksessa. Menetelmät. Tein haastattelututkimuksen haastattelemalla neljää nuorta aikuista musiikinharrastajaa. Haastattelumenetelmäni oli laadullinen puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka aiheet sidoin tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen. Haastattelussa haastateltavat saivat kertoa omia näkemyksiään, ideoitaan ja kokemuksiaan liittyen haastatteluteemoihin, joita oli kolme. Haastatteluista erittelin oleelliset sisällöt ja analysoin niitä sitomalla ne tutkimukseni viitekehykseen. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluista tuli ilmi, että musiikkiin innostamisessa ja musiikkiharrastuksen tukemisessa korostui etenkin runsas ja monipuolinen musisointi haastateltavien käsityksissä. Myös oppilaantuntemus olisi tärkeä tekijä. Musiikkioppituntien ulkopuolinen toiminta nähtiin positiivisena, etenkin yhtyetoiminta. Kuuntelemalla musiikkikappaleiden oppiminen nähtiin haasteellisena, mutta mahdollisena. Toiminnan ryhmäyttäminen, perinpohjainen alustus toimintaan ja soittimiin sekä tehtävän pilkkominen osiin nähtiin tärkeänä. Myös tavoitteiden tulisi olla sopivan haastavia. Säveltämisen ja improvisaation käytöstä musiikinopetuksessa ajateltiin samoin. Haastatteluissa korostui myös säveltämisen ja improvisaation yhteys: haastateltavat näkivät niiden olevan läheisesti yhteydessä toisiinsa. Haastateltavat kokivat kuuntelemalla oppimisen, säveltämisen ja improvisaation tekevän musiikkioppiaineesta mielekkäämpää ja innostavan musiikkiin sekä musiikkiharrastukseen.
Avainsanat: peruskoulun musiikinopetus
musiikkiharrastus
säveltäminen
improvisaatio


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Toni Turjama pro gradu 2017.pdf 1.264MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot