"No siis ne oppilaat ja niiden terveys on niinku ihan ykkönen." : Luokanopettajien näkemyksiä välituntiliikunnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181048
Title: "No siis ne oppilaat ja niiden terveys on niinku ihan ykkönen." : Luokanopettajien näkemyksiä välituntiliikunnasta
Author: Kiviaho, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181048
http://hdl.handle.net/10138/231283
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective of the study. The objective of this Master's thesis is to study the experiences and views of class teachers on recess activity. The thesis also aims to discuss about the factors that motivates the teachers to arrange and enable recess activity for the students. Also the resources that teachers utilize to motivate and engage students in recess activity are explored. Methods. The material for this study was acquired during spring 2017 by interviewing three class teachers from a school located in southern Finland. The material was analysed by using qualitative content analysis. The material was categorized into different categories according to the themes emerging from the material. Results and discussion. According to the class teachers are provided with a variety of tools and ideas for promoting their physical activity during recess. Teachers also felt that longer recess allowed the students to engage in the physical activity in more depth. They also emphasized that one of the objectives for recess activity is to support self-determination of the students so that the recess activity becomes more peer-directed instead teacher-directed. Teachers found students to be the main source of their motivation. Enthusiastic attitude towards activities and self-determination of the students enhanced the motivation of the teachers to provide recess activities. However, students were also one of the factors that decreased the motivation of the teachers. Bad attitude and misbehaving of the students lessened the motivation. Colleagues were found both increase and decrease the motivation of the class teachers. Teachers used variety of methods to motivate students. Encouraging the students to get involved in activities was considered the most important method. Also the lifestyle and the experiences of the teachers were regarded to have an impact on teachers' readiness to activate and motivate students.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä koulussaan toteutettavasta välituntiliikunnasta. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös selvittämään sitä, mitkä tekijät lisäävät ja laskevat luokanopettajien motivaatiota välituntiliikunnan mahdollistamisen suhteen ja mitä motivointikeinoja he käyttävät oppilaiden motivoimiseen. Menetelmät. Aineisto kerättiin keväällä 2017 haastattelemalla kolmea luokanopettajaa yhdestä eteläsuomalaisesta koulusta. Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineisto luokiteltiin ala-, ylä- ja pääluokkiin aineistosta nousseiden teemojen mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajien mielestä välitunneilla tarjottiin oppilaille monipuolisesti välineitä ja ideoita liikkumiseen ja pitkä välitunti mahdollisti pidemmän ajan aktiiviseen toimintaan. Opettajat kertoivat oppilaiden itseohjautuvuuden olevan yksi välituntitoiminnan tavoitteista. Merkityksellisenä nähtiin opettajajohtoisesta toiminnasta siirtyminen oppilasjohtoiseen ja vertaisryhmässä toimimiseen ilman opettajaa. Opettajien motivaatiota nosti ja laski eniten oppilaat. Oppilaiden innostus leikkimiseen ja omatoimisuus nostivat opettajien motivaatiota, kun taas oppilailta saatava huono asenne ja käytös laskivat motivaatiota. Toiset opettajat vaikuttivat sekä nostavasti että laskevasti motivaatioon. Omat Liikkuva koulu -tiimiläiset nostivat opettajien motivaatiota ja muut opettajat laskivat motivaatiota asenteellaan Liikkuva koulu -tiimiläisiä kohtaan. Rehtori näyttäytyi myös merkittävänä motivaatiota nostavana tekijänä kun taas palkalla ei ollut merkitystä motivaation välituntiliikunnan suhteen. Opettajat motivoivat oppilaita monipuolisilla tavoilla, joista tärkeimpänä nähtiin oppilaiden kannustaminen ja rohkaiseminen. Myös omilla kokemuksilla ja elämäntavalla nähtiin olevan merkitystä oppilaiden motivoimiseen.
Subject: välituntiliikunta
motivaatio
sisäinen motivaatio
ulkoinen motivaatio
työmotivaatio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record