"Metsästä mä löysin voimaa." : tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181041
Title: "Metsästä mä löysin voimaa." : tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle
Author: Pekkala, Sannukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181041
http://hdl.handle.net/10138/231284
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Immigration has increased in the capital region of Finland. It is predicted that the number of immigrants will continue to rise in the future. Nature and green areas are easy to be found in Finland, also in the capital region. Previous studies have shown that nature can enhance psychological, physiological and social well-being. However, we know little about the relation between nature, integration and immigrants' well-being. In addition, it remains unclear how immigrants relate to nature, and what nature means for people from different cultures. The purpose of this thesis was to describe, analyze and interpret the meaning of nature for eight immigrants living in the capital region. One of the goals of this thesis was to analyze how immigrants would see nature as a place for enhancing well-being, and that way, possibly support the process of integration. This study was carried out as a case study research in August-September 2016. The participants were eight adult immigrants living in the capital region. The participants' ages varied between 30 to 55 years and they had lived in Finland from 2 to 12 years. This thesis included theme interviews and three guided nature walks in the capital region. The data consisted of theme interviews done before the nature walks and feedback forms filled in the end of the last walk. The data was analyzed using qualitative content analysis. According to the content analysis, the immigrants seemed to have mainly positive and everyday relation to nature. Immigrants also told that moving to Finland had had an impact on their relation to nature by waking it up or making it stronger. Nature close by was thought to be a meaningful place for rest and relaxation, and a significant source of day-to-day well-being. According to immigrants, moving in and learning about nature could have a positive impact for the integration process by supporting social and cultural integration, enhancing well-being, and introducing new places. Participants also brought up that both cultural and practical topics related to nature could be more significant part of the integration education.Suomeen on viime vuosikymmeninä muuttanut aiempaa enemmän muista maista tulleita ihmisiä. Maahanmuutto on keskittynyt erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tämä alue onkin monelle se asuinympäristö, johon tulisi kotoutua. Maahanmuuttajien kotoutumisesta on tehty tutkimuksia eri näkökulmista, mutta maahan muuttaneiden suhdetta luontoon tai luonnon merkitystä kotoutumiselle ja hyvinvoinnille ei ole juurikaan tutkittu. Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esille luonnon mahdollisuuksia tukea ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata, tulkita ja analysoida maahanmuuttajan luontosuhdetta ja luonnon merkitystä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle. Tutkimuskysymykset käsittelevät maahanmuuttajan suhdetta luontoon ja luonnon merkitystä koetulle hyvinvoinnille ja kotoutumiselle. Lisäksi selvitetään, mitä palautetta maahanmuuttajat antavat ohjatuille luontoretkille osallistumisesta oppimisen, hyvinvoinnin ja kotoutumisen näkökulmasta. Tämä pro gradu-tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, johon osallistui kahdeksan pääkaupunkiseudulla asuvaa maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajat olivat iältään 30–55-vuotiaita, ja Suomessa asumisen aika vaihteli maahanmuuttajien välillä kahdesta kahteentoista vuoteen. Tutkielma toteutettiin osin toiminnallisesti, ja se piti sisällään maahanmuuttajien teemahaastattelut, kolme ohjattua luontoretkeä pääkaupunkiseudulla ja viimeisen retken päätteeksi tehdyn palautelomakkeen. Tutkimusaineisto koostui ennen retkiä tehdyistä teemahaastatteluista ja retkien jälkeen kerätystä palautteesta. Aineisto analysoitiin laadullisella teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Analyysin perusteella tutkielmaan osallistuneiden maahanmuuttajien luontosuhde näyttäytyi pääosin myönteisenä ja arkisena. Suomeen muuttamisella näytti olevan vaikutusta luontosuhteeseen: luonnonläheiseksi koetussa ympäristössä luontosuhteen koettiin muuttuneen. Maahanmuuttajat kokivat lähiluonnon vahvistavan arjen hyvinvointia. Luonto merkitsi maahanmuuttajille sekä rauhaa ja rentoutumista että voimaa ja virkistäytymistä. Maahanmuuttajien mukaan luontoretket ja luonnossa liikkuminen saattavat parhaimmillaan tukea henkistä, sosiaalista ja kulttuurista kotoutumista, ja tarjota luontevan tavan tutustua lähiympäristöön. Heidän mielestään luonto voisi olla merkittävämpi osa kotoutumiskoulutusta.
Subject: luonto
luontosuhde
maahanmuutto
maahanmuuttaja
kotoutuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record