Biologiaa tiedeleireillä : leiriaktiviteettien kiinnostavuus lasten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181044
Title: Biologiaa tiedeleireillä : leiriaktiviteettien kiinnostavuus lasten näkökulmasta
Alternative title: Biology in science camps : the interestingness of science camp activities from child's perspective
Author: Lemmetty, Taru
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181044
http://hdl.handle.net/10138/231286
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: There has been a decline in the interest of children and the young in natural sciences. This phenomenon is worrying because it is known that interest affects learning and performing in science positively. Teaching methods have an impact on interest. This research will focus on science camps that are non-formal science education environments. The study describes the interestingness of the teaching methods used in biology science camps from a child's perspective. The study also investigates the development needs of the activities and the tutors' own development during the camps. In the summer of 2016, the BioPop class of the LUMA science education center organized six biology science camps for two age groups of children: 7–9 years old and 10–12 years old. The material of the research was collected from these science camps, while the researcher herself was a tutor of the science camps. The research material consisted of questionnaires for campers (N=99) and tutors (N=8). The campers evaluated the interestingness of the activities on the Flechen-scale from 1 to 5, and filled out open-ended questions about what they 'liked' and what they did 'not like' in the camps. In addition, the tutors evaluated the interestingness and development needs of the activities, and their own development as tutors. The material was analyzed by using simple statistical key figures. It was analyzed by Mann-Whitney U-test whether gender or previous participation in BioPop camps had any effect on the interestingness of the activities. The open-ended questions were analyzed by theory-based content analysis. The campers were very interested in the activities – lab assignments and experiments, outdoor education, plays and nature videos were the most interesting activities. The results of the research supported previous studies of the relationship between teaching methods and interest in teaching natural sciences: for children, functional, inquiry-based and interactive teaching methods were the most interesting. Child's sense of autonomy, optimal challenge and novelty of the activities seemed to be central to children's interest. There were significant differences between the camps in the interestingness of some activities: activities gained mostly higher interest rates on the second camp week than the first. One possible explanation for this is the development of the activity guidance, in which the tutors think they had advanced during the camps. Especially in the older age group, inquiry-based, pupil-centered and interactive activities were the most interesting among children. The younger age group was more interested in independent and teacher-led activities compared to the older age group. Girls were more interested in independent and teacher-led activities than boys. The results of the research can be utilized in the future when developing science camps more inquiry-based, pupil-centered and interactive learning environments of science education.Lasten ja nuorten kiinnostuksen luonnontieteitä kohtaan on havaittu vähentyneen. Ilmiö on huolestuttava, sillä kiinnostuksen tiedetään olevan positiivisesti yhteydessä oppimiseen sekä osaamiseen. Opetuksessa käytettävillä työtavoilla on vaikutusta kiinnostukseen. Tässä tutkielmassa keskitytään tiedeleireihin tiedekasvatuksen non-formaaleina oppimisympäristöinä. Tutkielmassa kuvataan biologian tiedeleireillä käytettyjen työtapojen kiinnostavuutta lasten näkökulmasta. Lisäksi kartoitetaan leiriaktiviteettien kehittämistarpeita niiden kiinnostavuuden näkökulmasta, sekä ohjaajien näkemyksiä omasta kehittymisestään leiriohjaajina leirien kuluessa. LUMA-tiedekasvatuskeskuksen BioPop-luokka järjesti lapsille yhteensä kuusi biologian tiedeleiriä kesällä 2016. Leirit järjestettiin kahdelle ikäryhmälle (7–9-vuotiaille ja 10–12-vuotiaille). Tutkimusaineisto kerättiin näiltä tiedeleireiltä, tutkielman tekijän ollessa itse tiedeleireillä ohjaajana. Tutkimusasetelma perustui tapaustutkimukseen. Aineisto koostui leiriläisten (N=99) ja leiriohjaajien (N=8) kyselylomakkeista. Leiriläiset arvioivat aktiviteettien kiinnostavuutta Flechen-asteikolla 1-5, sekä täyttivät avokysymyksiä liittyen pidettyihin ja ei-pidettyihin asioihin leireillä. Tämän lisäksi ohjaajat arvioivat aktiviteettien kiinnostavuutta ja kehittämistarpeita, sekä omaa kehittymistään leiriohjaajina. Aineistoa analysoitiin yksinkertaisia tilastollisia tunnuslukuja käyttäen. Sukupuolen sekä aiemman leiriosallistumisen yhteyksiä aktiviteettien kiinnostavuuteen selvitettiin Mann-Whitney U-testillä. Avovastauksia analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Leiriläiset olivat hyvin kiinnostuneita aktiviteeteista. Erityisesti laboroinnit, maasto-opetus, leikit ja video-opetus olivat lapsista kiinnostavia. Tutkimustulokset tukivat aiempia tutkimuksia työtapojen ja kiinnostuksen yhteyksistä toisiinsa luonnontieteiden opetuksessa: lasten aktiivisuuteen, tutkimuksellisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen perustuvat työtavat olivat lapsista kiinnostavimpia. Autonomian tunteen tukeminen, aktiviteettien optimaalinen haastavuus ja uutuus näyttäytyivät lasten kiinnostumisen kannalta keskeisinä asioina. Leirikertojen välillä havaittiin merkitseviä eroja aktiviteettien kiinnostavuudessa: aktiviteetit saivat pääosin korkeampia kiinnostuksen keskiarvoja toisilla leiriviikoilla kuin ensimmäisillä. Ohjaajat kokivat kehittyneensä aktiviteettien ohjaamisessa leirien edetessä, mikä voi selittää aktiviteettien kiinnostavuuden kasvua. Nuorempien ikäryhmä oli vanhempaan ikäryhmään verrattuna kiinnostuneempi itsenäisistä ja opettajakeskeisistä aktiviteeteista. Tytöt olivat poikia kiinnostuneempia itsenäiseen työskentelyyn ja opettajakeskeisyyteen perustuvista aktiviteeteista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa tiedeleirien kehittämisessä entistä enemmän tutkimuksellisuutta, oppilaskeskeisyyttä ja vuorovaikutteisuutta painottaviksi tiedekasvatuksen oppimisympäristöiksi.
Subject: työtapa
non-formaali oppimisympäristö
Subject (yso): tiedeleirit
tiedekasvatus
kiinnostus
työtavat
oppimisympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Lemmetty_2017.pdf 7.734Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record