Suomalainen koulutusosaaminen – avokätinen lahja maailmalle? : Diskurssianalyysi suomalaisesta koulutusviennistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181053
Title: Suomalainen koulutusosaaminen – avokätinen lahja maailmalle? : Diskurssianalyysi suomalaisesta koulutusviennistä
Author: Huttunen, Tytti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181053
http://hdl.handle.net/10138/231288
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The 2001 PISA results have acted as an accelerator of positive reputation of Finnish education globally. Now Finland is taking steps to make its education to an exportable education product. The aim of this master's thesis is to examine how Finnish education is referred to as an export product and how it is justified. The aim was to critically examine the educational export discourse and to deepen the discussion on the Finnish education export. Comparative education perspective offers tools to examine the Finnish education export, in analyzing the transfer of educational practices from one context to another. In addition, international literature on the internationalization of education and on the development of Finnish education contextualize the thesis. The case representing Finnish education export was a Finnish learning concept Yrityskylä, which is a learning module for sixth and ninth graders. The research data was collected by interviewing the participants involved in Yrityskylä's internationalization. Along with the interviews, the data consisted of observation and documents related to the internalization project. The data was analyzed by operating with critical discourse analysis. The aim of the discourse analysis was to come out from the case, to look more extensively on the discourses of Finnish education exports and to reveal assumptions and common truths in the speech of Finnish education exports. As a result of the thesis, four discourses were constructed, which justify and describe the Finnish educational export speech and discussion. The discourses were the discourse of Finnish quality, the discourse of global necessity, the discourse of the potential of productization, and the discourse of innovative solutions. Based on the thesis, Finnish education export is presented without critical examination of the culture and context of the recipient country. Finnish education is presented as an excellent concept that does not need an explanation. Finnish education export is seen as an untapped potential and productization is presented as a solution. Finnish education export rely on the Finnish curriculum, but the actual products are presented as innovations, outside the traditional school.Vuoden 2001 PISA-tulokset ovat vauhdittaneet suomalaisen koulutuksen positiivista mainetta maailmalla ja nyt koulutus halutaan viedä maailmalle ja luoda Suomelle tuloja tuottavia koulutustuotteita. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, miten suomalaisesta koulutuksesta puhutaan vientituotteena ja miten sitä perustellaan. Tarkoituksena oli tarkastella kriittisesti koulutusvientipuhetta ja syventää keskustelua suomalaisen koulutusosaamisen viennistä. Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnetään erityisesti vertailevan kasvatustieteen edustajien kriittisiä näkemyksiä koulutuksellisten käytäntöjen siirtymisestä maasta toiseen. Lisäksi tutkielmaa taustoitetaan kansainvälisellä kirjallisuudella koulutuksen kansainvälistymisestä sekä avataan suomalaisen koulutuksen kansainvälisen maineen kehitystä. Tässä tutkielmassa lähtökohtana ja aineistona hyödynnettiin suomalaisen, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatun oppimiskokonaisuuden Yrityskylän kansainvälistymisprosessia. Yrityskylän kansainvälistymisaikeet toimi tapauksena, jonka avulla koulutusvientiä tarkasteltiin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Yrityskylän kansainvälistymiseen osallistuneita henkilöitä. Lisäksi aineistona käytettiin yhtä havainnointitilannetta sekä Yrityskylän kansainvälistymiseen liittyviä dokumentteja. Vastaukset tutkimuskysymyksiin saatiin hyödyntämällä diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysillä pyrittiin irrottautumaan tapauksesta ja tarkastelemaan laajemmin suomalaista koulutusvientiä. Diskurssianalyysissä hyödynnettiin kriittistä katsantotapaa. Tutkielman tuloksena rakennettiin neljä laajaa diskurssia, jotka perustelevat ja kuvaavat suomalaista koulutusvientipuhetta. Nämä diskurssit olivat suomalaisen laadun diskurssi, globaalin tarpeen diskurssi, tuotteistamisen potentiaalin diskurssi sekä innovatiivisten ratkaisujen diskurssi. Tutkielman perusteella suomalaista koulutusvientiä katsotaan suomalaisuus edellä, ilman kriittistä tarkastelua vastaanottajamaan kulttuurista ja kontekstista. Suomalainen koulutus esitetään erinomaisena konseptina, jota ei erikseen tarvitse perustella. Suomalainen koulutusvienti nähdään hyödyntämättömänä potentiaalina, jonka haasteisiin ratkaisuksi esitetään tuotteistaminen. Suomalaisessa koulutusviennissä tukeudutaan suomalaisen opetussuunnitelman laatuun, mutta varsinaisiksi tuotteiksi esitetään irtautumista perinteisenä ymmärretystä koulusta.
Subject: koulutusvienti
diskurssianalyysi
tapaustutkimus
Yrityskylä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huttunen_Tytti_pg_2017.pdf 1.354Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record