Motivaatiotekijät ja matematiikan osaaminen : sukupuolierot ja koulujen väliset erot peruskoulun kolmannella luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181051
Title: Motivaatiotekijät ja matematiikan osaaminen : sukupuolierot ja koulujen väliset erot peruskoulun kolmannella luokalla
Alternative title: Motivation Factors and Mathematical skill : Differences between genders and schools on third grade
Author: Lohvansuu, Henriikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181051
http://hdl.handle.net/10138/231291
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: The Finnish school system has long been credited for consistently achieving equality in learning outcomes. However, recent research revealed an emerging segregation, especially within the Helsinki metropolitan area. There has also been frequent discussions revolving around motivation and learning outcomes differences between genders. The connections between motivation factors and mathematical skills have been vastly researched, but disportionately, due to limited research on those in lower primary school. The purpose of this study is to investigate the differences in motivation and mathematical skills between genders and schools. This study also investigates how motivation factors correlates to mathematical skills on primary schools third grade pupils. The motivation factors used in this study are mathematical self-concept and expectancy-value theory fields: intrinsic value, utility value and costs. The data used in this study was collected for the international MathMot investigation project. 215 third grade pupils from four different schools within Helsinki participated in the research. The participants filled out a questionnaire that measured their mathematical motivation, followed by three different test to measure their mathematical skills. In the analysis non-parametric methods where used: Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, and Spearman's rank correlation coefficient. Based on the results of this study it can be concluded that there were some differences between schools: intrinsic value, utility value, and costs. There were no differences in mathematical self-concept despite the significant differences in mathematical skills between the schools. Girls tended to show greater interest in mathematics, as well as a higher regard for its usefulness. In comparison, Girls outperformed slightly better in the non-verbal fluid intelligence measuring Ravens test. Self-concept had the strongest relation to mathematical skill.Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuutena on pidetty sen tasa-arvoisuutta oppimistulosten suhteen, mutta tutkimusten mukaan erityisesti pääkaupunkiseudun koulut ovat kuitenkin eriytymässä. Myös sukupuolten väliset erot matematiikkaan liittyvässä motivaatiossa ja osaamisessa ovat pitkään herättäneet keskustelua. Motivaatiotekijöiden ja osaamisen yhteyttä on tutkittu melko paljon, mutta motivaation tutkiminen peruskoulun alussa on ollut melko vähäistä. Tässä tutkielmassa tutkitaan koulujen välisiä eroja ja sukupuolieroja matematiikan opiskeluun liittyvissä motivaatiotekijöissä ja matematiikan osaamisessa. Lisäksi tutkitaan, millä tavoin motivaatiotekijät ovat yhteydessä matematiikan osaamiseen peruskoulun kolmannella luokalla. Motivaatiotekijöinä ovat matematiikan minäkäsitys sekä odotusarvoteorian arvostuksen osa-alueet: kiinnostusarvo, hyötyarvo ja kulut. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusaineisto on kerätty kansainvälistä MathMot-tutkimusprojektia varten. Tutkimukseen osallistui 215 kolmasluokkalaista oppilasta neljästä helsinkiläisestä koulusta. Oppilaat vastasivat matematiikan opiskeluun liittyvää motivaatiota mittaavaan kyselyyn ja tekivät erilaisia matematiikan osaamista mittaavia testejä. Aineiston analyysissä hyödynnettiin ei-parametrisia menetelmiä: Mann-Whitneyn U -testiä, Kruskal-Wallisin H -testiä ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Koulujen välillä oli eroja kiinnostusarvon, hyötyarvon ja kulujen suhteen. Koulujen välillä ei ollut eroja matematiikan minäkäsityksessä, vaikka matematiikan osaamisessa olikin suuria eroja. Tytöt olivat poikia kiinnostuneempia matematiikan opiskelusta ja pitivät sitä hyödyllisempänä kuin pojat. Tytöt pärjäsivät poikia paremmin ei-kielellistä päättelytaitoa mittaavassa Raven-testissä, mutta muissa matematiikan testeissä sukupuolten välillä ei ollut eroja. Motivaatiotekijöistä matematiikan minäkäsitys oli voimakkaimmin yhteydessä matematiikan osaamiseen kaikissa matematiikan testeissä.
Subject: matematiikka
motivaatio
odotusarvoteoria
sukupuoli
koulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record