Contested Sea : The Politics of Space, Seafaring and Extraction among Fishers and the Oil Industry in Mexico

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4047-0
Title: Contested Sea : The Politics of Space, Seafaring and Extraction among Fishers and the Oil Industry in Mexico
Author: Quist, Liina-Maija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies, Development Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Painosalama
Date: 2018-02-10
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4047-0
http://hdl.handle.net/10138/231353
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This PhD thesis examines the politics of marine resource access among small scale fishers and oil companies in Tabasco, Mexico. It is an analysis of a conflict over sea space, livelihoods, and identity during the contemporary global intensification of oil extraction. In 2003, the Mexican government cordoned off 15,900 km2 of the Gulf of Mexico’s offshore oil production area, purportedly to protect the oil industry from ‘potential terrorist threats’. The oil industry’s expansion has decreased fishers’ catches and forced many fishers to defy the bans and continue fishing in the prohibited areas to secure their living. Through ethnographic and media analysis of what is said and done to defend rights to the sea, this study aims to construct a critical understanding of contemporary modes of oil governance and related struggles over fishers’ seafaring way of life in Mexico. It seeks to show how power operates in marine environmental governance, and those aspects of the fishers’ identity and knowledge which remain beyond conventional arenas of politics. The study provides tools for analyzing global environmental-social challenges related to intensified marine resource extraction. Today, small scale fishing continues to be highly important for food security and employment in the Global South, while oil extraction is being expanded into new areas, regardless of its various harmful impacts. The thesis follows fishers’ political and seafaring practices in oil production areas, seeking to open the field of political ecology further to offshore oil’s knowledge/power configurations and maritime lifeworlds. Additionally, it asks what an ethnographic approach provides to the study of offshore extractive politics, which in Mexico are related to the oil industry’s privatization. The study connects post-foucauldian discussions of oil’s governmentality to STS-oriented anthropological and geographic conceptualizations of radical alterity. It is based on 6.5 months of fieldwork in Tabasco in 2011–2012 and 2017, as well as newspaper analysis. While neoliberal modes of environmental governance have become common in rendering offshore oil exploitable, this study shows that they are intimately intertwined with historical narratives and practices, and local social hierarchies. In Tabasco, a symbolically powerful template of oil as patrimony informs local narratives, especially those of communication media, undermining embodied claims for identity made by practicing fishers. Furthermore, the fishers’ affective relations with aquatic spaces, and their related environmental knowledge transcend formal arenas of politics as they are not fully articulable into political claims. The study further shows how fisher leaders operate as political mediators, flexibly moving between the worlds of oil politics, seafaring, and the media, transforming fishers’ claims over identity into narratives about livelihoods which are recognizable and acceptable within extractive politics. This study has relevance for theoretical and policy-oriented efforts to understand the politics of changing maritime worlds. Key words: difference, environmental conflict, ethnography, fisher, fishing, governmentality, knowledge, media, narrative, oil industry, patrimony, political leader, politics, sacrifice zone, sea, seafaring, spaceVäitöskirjatutkimus tarkastelee merelle pääsyn politiikkaa pienkalastajien ja öljy-yhtiöiden välillä Tabascossa, Meksikossa. Se analysoi merialueita, toimeentuloa ja kalastajaidentiteettiä koskevaa konfliktia öljyntuotannon tehostamisen globaalissa kontekstissa. Vuonna 2003 Meksikon hallitus sulki 15,900 km2:n laajuisen merialueen Meksikonlahden öljyntuotantoalueella suojellakseen öljyteollisuutta ‘mahdollisen terrorismin uhkilta’. Merellä liikkumisen rajoittaminen on laskenut tuhansien kalastajien saaliita ja pakottanut monet kalastajat jatkamaan kielletyillä alueilla kalastamista toimeentulonsa turvaamiseksi. Etnografiseen ja media-analyysiin pohjaava tutkimus pyrkii tarjoamaan kriittisen ymmärryksen nykyisestä öljyntuotannon hallinnasta sekä erilaisista vaatimuksista oikeudesta merelle pääsyyn ja kalastajien elämäntapaan. Tutkimus tarjoaa analyyttisiä välineitä merten luonnonvarojen hallintaan liittyvien globaalien ympäristöllis-yhteiskunnallisten haasteiden analyysiin. Globaalissa etelässä pienkalastuksella on edelleen erittäin tärkeä rooli ruokaturvan ja työllisyyden hallinnassa. Samaan aikaan öljyteollisuuden toiminta levittäytyy uusille alueille sen useista haitallisista vaikutuksista huolimatta. Tämä väitöskirja seuraa kalastajien poliittisia ja merellä liikkumisen käytäntöjä pyrkien avaamaan poliittisen ekologian keskusteluja öljyn tieto/valta -asetelmille ja merenkulun ”maailmoille”. Tutkimus yhdistää post-foucault’laisia keskusteluja öljyn hallinnallisuudesta STS-suuntautuneisiin antropologisiin ja maantieteellisiin käsityksiin radikaalista toiseudesta. Se perustuu 6.5 kuukauden kenttätyöhön Tabascossa 2011–2012 ja 2017 sekä sanomalehtianalyysiin. Vaikka uusliberaalit ympäristöhallinnan muodot ovat yleistyneet merellä sijaitsevien öljyvarantojen hyödyntämisessä, tämä tutkimus osoittaa, että ne kytkeytyvät läheisesti historiallisiin narratiiveihin ja paikallisiin yhteiskunnallisiin hierarkioihin. Öljyyn liitettävä symbolisesti vahva ja yleinen merkitys Meksikon kansan yhteisenä perintönä (engl. patrimony) käy ilmi Tabascon paikallisista narratiiveista sekä erityisesti sanomalehdistä. Kalastajien affektiivinen ja kehollinen suhde mereen sekä siihen pohjaava tieto kuitenkin ylittävät muodollisen politiikan areenat koska ne eivät ole täysin muokattavissa poliittisiksi vaatimuksiksi. Väitöskirja osoittaa myös, kuinka kalastajien poliittiset johtajat liikkuvat joustavasti eri toimijoiden välillä, muokaten kalastajien kehollisia vaatimuksia oikeudesta kalastajaidentiteettiin luonnonvarapolitiikassa tunnistettaviksi ja hyväksyttäviksi narratiiveiksi elinkeinoista. Tutkimus tarjoaa tärkeitä näkökulmia sekä teoreettisiin että politiikan tekoon kytkeytyviin pyrkimyksiin ymmärtää muuttuvia merellisiä maailmoja. Avainsanat: erilaisuus, etnografia, hallinnallisuus, kalastaja, kalastus, media, meri, narratiivi, poliittinen johtaja, politiikka, tieto, tila, ympäristökonflikti, öljyteollisuus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
conteste.pdf 3.158Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record