Supporting and contesting organizational change : a discursive study on contradictory visions of a change

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3298-7
Title: Supporting and contesting organizational change : a discursive study on contradictory visions of a change
Author: Näsänen, Jaana
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-02-10
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3298-7
http://hdl.handle.net/10138/231433
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Organizations are transforming their traditional office settings to hot-desking office due to pressure to reduce costs and modernize their working practices and external images. Although organizational change has been acknowledged as an interactional accomplishment involving discursive activities, prior studies on spatial change have failed to address the discursive processes of such changes. The objective of this study is to examine the dynamics of spoken interaction when supporting and contesting organizational change. More specifically, the study focuses on analyzing how people within an organization evaluate an ongoing change and how they rhetorically produce their support or resistance to the change. Drawing on empirical data from a study of a change program which was strategically central to a public service organization in Finland, the study applies the theoretical and methodological approach of discursive psychology in the analysis. The empirical material consists of audio recordings from a series of workshops running over a three-week period, from nine program group meetings and from 36 individual interviews. The analyses focus on the discursive and rhetorical construction of organizational change and identifies attitudes of support and resistance as rhetorical stances taken by the members of the organization while speaking about spatial change. Supporting stances relate to the current societal trends and the ability of an organization to react to its environment, whereas resistant stances emphasize the abandonment of grass-roots work practices and the communality of an organization. The study demonstrates how groups of employees construct opposite visions and consequences of change, and support and contest their own visions of change such that they do not speak about the same change. Similarly, the visions of real work in a renewed organization are produced differently in the words of employees and responsible managers. Furthermore, the study explains how the different groups of employees produce a polarizing organization by contrasting current employees and future employees, change-oriented and stability-oriented employees and new and old versions of the organization. As the main contribution to understanding organizational change, the study highlights attitudes as rhetorical stances when exploring organizational change, following the idea of rhetorical social psychology. Instead of treating resistance as a negative inner attitude and studying ways to overcome such attitudes, this study suggests that resistant talk is a focal part of any discussion about change. Accordingly, it should be integrated in research settings as well as in the development work of an organization.Yhä useammat organisaatiot muuttavat perinteisiä työtilojaan monitilatoimistoiksi, joissa työntekijöillä ei ole nimettyjä paikkoja vaan työpiste valitaan sen mukaan, mikä paikka on vapaana. Työtä tehdään pääsääntöisesti jaetussa, avoimessa tilassa. Lisäksi on tarjolla muun muassa kokoustiloja, puhelinkoppeja ja hiljaisen työn tiloja. Näillä muutostoimenpiteillä organisaatiot pyrkivät ensisijaisesti lisäämään työnteon joustavuutta, laskemaan tilakustannuksia ja modernisoimaan työympäristöjään. Aiempi tutkimus on pääsääntöisesti keskittynyt tuottamaan normatiivista tietoa siitä, miten työtilat vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen tai toimiiko tilamuutos organisaatiomuutoksen välineenä. Huomiotta on jäänyt muutoksen kontekstisidonnaisuus, ennakoimattomuus ja ne kielelliset vuorovaikutusprosessit, joissa ja joiden kautta muutosta tehdään. Kielenkäyttö ei vain heijasta muutosta vaan sen sijaan organisaation jäsenet voivat aktiivisesti käyttää kieltä omien pyrkimystensä saavuttamiseksi. Väitöskirja keskittyy tutkimaan tapaa, jolla organisaatiomuutoksesta puhutaan; kuinka sitä puolustetaan ja vastustetaan organisaation sisäisessä puheessa. Aineisto on kerätty reaaliaikaisena suomalaisen suuryrityksen muutoshankkeesta, joka pyrki tuottamaan liikkuvan ja innovatiivisen työnteon kulttuurin yhdessä tilamuutoksen kanssa. Aineisto koostuu nauhoitetuista muutosworkshopeista, muutosorganisaation kokouksista ja haastatteluista. Tutkimuksen metodologinen ja teoreettinen lähestymistapa on diskursiivisessa psykologiassa ja erityisesti retorisessa sosiaalipsykologiassa, jossa asenne nähdään olevan sosiaalinen, kielellisessä vuorovaikutuksessa esiin tuleva ilmiö. Tutkimus osoitti, että muutosta puolustavat asenteet liittyivät yhteiskunnallisiin trendeihin ja organisaation kykyyn reagoida ympäristön pakottamiin muutoksiin. Muutosta vastustavat asenteet taas korostivat työnteon arkipäiväisten käytäntöjen ja työn yhteisöllisyyden murtumista sekä ”oikean työn” mahdottomuutta. Niin puolustaville kuin vastustavillekin asenteille haettiin perusteluja luovan työn luonteesta, työntekijöiden sitoutumattomuudesta sekä kohtaamisista. Käyttäessään puolustavaa ja vastustavaa retoriikkaa, organisaation jäsenet rakensivat vastakkaiset tulevaisuuden kuvat muutoksesta ja puolustivat ja vastustavat näitä rakentamiaan muutoskuvia. Näin organisaation jäsenet eivät puhuneet enää samasta muutoksesta vaan puolustettiin muutosta, joka tuottaa erinomaisen työskentely-ympäristön ja vastustettiin muutosta, joka tuottaa sekasorron työskentely-ympäristöön. Lisäksi organisaatioon toi polaarisuutta muun muassa tavat puhua muutosvastarintaisista ja muutosmyönteisistä ihmisistä. Tutkimus kannustaa tarkastelemaan muutoksissa sekä puolustavaa että vastustavaa puhetapaa ja integroimaan molemmat näkemykset sekä organisaation kehittämiseen että tuleviin tutkimusasetelmiin.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SUPPORTI.pdf 933.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record