Poliittinen prosessi Suomen ja Kiinan välisissä kauran vientisopimusneuvotteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801301135
Title: Poliittinen prosessi Suomen ja Kiinan välisissä kauran vientisopimusneuvotteluissa
Author: Puntila, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801301135
http://hdl.handle.net/10138/231902
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkimuskohteena on Suomen ja Kiinan välisen kauran vientisopimusneuvottelun poliittinen prosessi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää poliittinen prosessi, jonka kautta vientisopimus solmittiin. Tavoitteena on myös selvittää eri tahojen ja intressiryhmien osaa prosessin eri vaiheissa sekä poliittisten päättäjien osallisuutta neuvottelu-prosessin aikana. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon haastateltiin viittä prosessin eri vaiheissa mukana ollutta henkilöä. Haastatellut edustivat eri intressiryhmiä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastatteluteemat olivat jaoteltu kolmeen osaan: neuvotteluiden aloittamiseen, sopimuksen allekirjoittamiseen ja viennin konkreettiseen aloittamiseen. Haastatteluja varten valmisteltiin teemajakoa tukevia kysymyksiä. Haastattelut litteroitiin, jonka jälkeen tulokset analysointiin tyypittelymenetelmällä. Kauran vientisopimusneuvottelut aloitettiin Suomen ja Kiinan välillä vuonna 2006. Vientiprotokollasopimus allekirjoitettiin viisi vuotta myöhemmin lokakuussa 2011. Neuvotteluprosessi muodostui pääosin maiden virkamiesten välisestä kirjeenvaihdosta. Kirjeenvaihdon pääpaino oli kasvinterveysasioissa, joista kiinalaiset viranomaiset vaativat lisäselvityksiä useaan otteeseen. Poliittiset päättäjät vaikuttivat prosessiin merkittäviltä osin kahdessa vaiheessa: kun hallitusohjelmiin kirjattiin tavoite elintarvike-viennin edistämisestä ja kun protokollasopimus allekirjoitettiin. Neuvotteluiden osalta ratkaisevinta oli viranomaisten välinen kirjeenvaihto. Vienninedistämismatkojen yhteydessä poliittiset päättäjät ja maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet vauhdit-tivat sopimukseen pääsyä. Konkreettinen vienti aloitettiin vuonna 2014. Kaurasta allekirjoitettu sopimus oli ensimmäinen Kiinan kanssa solmittu viljaa koskeva vientisopimus. Vientisopimuksen pääasiallisena tavoitteena oli uusien markkinoiden kautta hakea korkeampaa tulotasoa suomalaisille kauran viljelijöille.
Subject: elintarvikevienti
vientisopimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record