Henkilöstörahastot ja tasapuolisen kohtelun velvoite

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011172
Title: Henkilöstörahastot ja tasapuolisen kohtelun velvoite
Author: Kuisma, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011172
http://hdl.handle.net/10138/231926
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Tiivistelmä/Referat – Abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää työsopimuslaissa (55/2001, TSL) säädetyn tasapuolisen kohtelun velvoitteen toteutumista henkilöstörahastoissa. Tasapuolisen kohtelun valikoitumista tarkastelunäkökulmaksi voidaan perustella sillä, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt erityishuomiota siihen, että henkilö- ja ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden maksaminen saattaa jossain tapauksissa johtaa henkilöstörahaston jäsenten väliseen eriarvoisuuteen. Tasapuolisen kohtelun velvoitteen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös henkilöstörahastojen asemoitumista työoikeuden systematiikassa. Henkilöstörahastolla tarkoitetaan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain (HRL 934/2010) mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahastoeräosuuden määräytymisessä tulee noudattaa tasapuolisen kohtelun velvoitetta. Henkilöstörahastoerän perusteena olevan tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän tulee koskea kaikkia rahaston jäseniä, ja palkkio-osan enimmäismäärän on määräydyttävä kaikille kyseisen järjestelmän piiriin kuuluville yhdenmukaisten periaatteiden mukaan. Henkilöstörahastolle leimaavaa on kollektiivisuus, sillä rahaston tarkoituksena on palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstörahastoa voidaan luonnehtia työnantajan ja työntekijöiden yhteismenettelyssä luomaksi henkilöstöetuudeksi. Henkilöstörahasto on henkilöstöetuutena ainutlaatuinen, tämä johtuu osaltaan siitä, että henkilöstörahasto on erillinen oikeushenkilö. Ominaista henkilöstörahastolle on henkilöstön osallistuminen rahaston päätöksentekoon, sillä henkilöstörahaston toimintaa koskevat muutokset tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ilmentää myös henkilöstörahaston roolia taloudellisena osallistumisjärjestelmänä. Tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmallisia ovat henkilöstörahastojen perustamisen edellytyksenä toimivat tulospalkkiojärjestelmät, jotka soveltuvat luonteensa vuoksi huonosti yhteen tasapuolisen kohtelun -periaatteen kanssa. Henkilöstörahastoeräosuuksia kerryttävä tulospalkkiojärjestelmä voi koostua henkilö-, tiimi-, ryhmä-, yritys- ja konsernikohtaisista tulospalkkioista tai niiden yhdistelmistä. Henkilö- ja ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden maksaminen saattaa kuitenkin johtaa henkilöstörahaston jäsenten väliseen eriarvoisuuteen. Tasapuoliseen kohteluun velvoittava työsopimuslain säännös (TSL 2:2.1) ei kuitenkaan kiellä menettelyitä, jotka johtavat työntekijöiden väliseen epätasapuoliseen kohteluun. Tasapuolisen kohtelun kannalta problematiikkaa liittyy myös henkilöstörahaston perustamiseen. Henkilöstörahaston perustaminen siten, että sen piiriin kuuluu koko henkilöstö, toteuttaa tasapuolisen kohtelun velvoitetta. Henkilöstörahaston perustaminen yrityksen tulosyksikköön tai vain joihinkin tulosyksikköihin saattaa sen sijaan aiheuttaa ongelmia. Jos eri tulosyksiköissä on samaa työtä tekeviä, ja kaikkia tulosyksikköjä ei oteta henkilöstörahaston piiriin, voi käsillä olla tasapuolisen kohtelun vastainen menettely. De lege ferenda -suosituksen mukaan laissa ei tulisi sallia henkilöstörahastojen perustamista tulosyksikköihin. Tämä olisi perusteltua sekä henkilöstörahastolain hengen, joka korostaa henkilöstörahastojen asemaa ”koko henkilöstön palkitsemiskeinoina” sekä tasapuolisen kohtelun velvoitteen näkökulmasta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record