Ne bis in idem ja rikoskonkurrenssioppi : Rajapintojen rikos- ja rikosprosessioikeudellinen tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011169
Title: Ne bis in idem ja rikoskonkurrenssioppi : Rajapintojen rikos- ja rikosprosessioikeudellinen tarkastelu
Author: Piipponen, Nilla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011169
http://hdl.handle.net/10138/231936
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Oikeusjärjestyksemme perustavanlaatuisiin periaatteisiin kuuluu, ettei ketään saa tutkia tai rangaista kahdesti saman teon perusteella. Kyse on niin sanotusta ne bis in idem -kiellosta, jota voidaan luonnehtia niin menettelyllisiä kuin aineellisia ulottuvuuksia omaavaksi rikosprosessioikeudelliseksi perus- ja ihmisoikeusnormiksi. Kyseinen normi on ollut pitkään varsin ajankohtainen. Tätä selittää muun muassa se aktiivisuus, jota niin eurooppalaisessa kuin kansallisessa oikeudenkäytössä on ne bis in idem -kiellon osalta harjoitettu. Oikeuskäytännössä on pyritty täsmentämään kiellon soveltumisen edellytyksiä. Nykyisellään selvää onkin esimerkiksi se, että kieltoa sovelletaan myös niin sanottuihin hallinnollisiin sanktioihin perinteisten rikosoikeudellisten sanktioiden ohella. Tutkielman fokus ei ole kuitenkaan yksinomaan ne bis in idem -kiellossa, sillä tarkoituksena on kartoittaa kiellon potentiaalisia uusia vaikutusalueita erityisesti rikoskonkurrenssioppien alueella. Rikoskonkurrenssioppien osalta käsitellään yksiköintiin ja lainkonkurrenssiin liittyviä tilanteita. Tutkielman ytimessä on niin sanottu ’historiallisen tapahtumainkulun’ käsite. Niin ne bis in idem - kiellon kuin rikoskonkurrenssioppien piirissä on nimittäin määriteltävä, miten tiettyyn historialliseen tapahtumainkulkuun niiden piirissä suhtaudutaan. Ne bis in idem -kiellon piirissä arvioinnin kannalta keskeisenä on tyypillisesti pidetty tiettyä faktuaalista tapahtumainkulkua. Rikoskonkurrenssioppien puitteissa sen sijaan myös tekojen oikeudelliselle luokittelulle on voitu antaa merkitystä, mikä ei välttämättä ole ongelmatonta juuri ne bis in idem -kieltoa silmällä pitäen. Edellä mainittua tematiikkaa käsitellään lainopillisia metodeja hyödyntäen. Tarkastelun keskeiseksi lähtökohdaksi asemoituu rikosprosessioikeudellinen ne bis in idem -kielto, jota vasten valittuja rikosoikeudellisia oppeja tarkastellaan. Näin ollen tutkimus sijoittuu rikos- ja rikosprosessioikeuden rajapinnoille. Tutkimusaineistona hyödynnetään muun aineiston ohella erityisesti eurooppalaista ja kotimaista oikeuskäytäntöä. Tiettyjä tapauksia nostetaan esille esimerkinomaisesti, minkä lisäksi tutkielmassa käsitellään myös uudempaa ne bis in idem -kieltoon liittyvää oikeuskäytäntöä. Kaksoisrangaistavuuden kiellon osalta esille tuodaan myös tiettyjä kansallisen ja eurooppalaisen tason eroavaisuuksia sekä näiden eroavaisuuksien mahdollista vaikutusta tutkittavan aiheen ja tehtävien tulkintojen kannalta. Myös tiettyjä seuraamuspuoleen liittyviä seikkoja käsitellään relevanteilta osin. Tutkielmassa toteutetun tarkastelun perusteella voidaan todeta ne bis in idem -kiellolla ja rikoskonkurrenssiopeilla olevan vahvojakin yhtymäkohtia, joista osa näyttäytyy vähintään jossain määrin ongelmallisena perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sekä toisaalta oikeudenalojen rajat ylittävästä näkökulmasta tarkasteltuna. Vaikutusalueiden laajentumista kuitenkin vaikeuttavat juuri tietyt oikeudenalakohtaiset ominaisuudet, tulkintakontekstien erilaisuus sekä tietyt tulkinnoista ja tulkintametodeista itsestään johtuvat rajoitukset.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record