Samtal om depression i vardagen - en kritisk diskursanalys över depressionsberättelser på nätet

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802051229
Julkaisun nimi: Samtal om depression i vardagen - en kritisk diskursanalys över depressionsberättelser på nätet
Tekijä: Pihlström, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Avhandlingen granskar diskussionstrådar på nätet som behandlar ämnet depression och var det innebär att vara deprimerad. Nätdiskussionerna analyseras genom Faircloughs kritisk diskursanalys och med fokus på hur depression representeras och konstrueras i diskussionernas vardagsspråk. Avhandlingen behandlar temat kring depression och hur en medikalisering av individens psyke ändrat samhällets och individens uppfattning kring mentalhälsa. Huvudteman som avhandlingen tar upp, tillsammans med tankar av bland annat Michel Foucault och Alain Ehrenberg, är den ökade individualiseringen i samhället samt hur det är kopplat till människans uppfattning kring sin egen kropp och hälsa. Vidare kommer temat kring en ökad individualisering behandlas genom att granska behovet av kontroll över sitt liv som tydligt framkommer i nätdiskussionernas inlägg. Det vill säga kan man urskilja en tendens för självreglering som tar sig uttryck i bland annat en justering av beteende samt livs vanor. Medikaliseringsteorin fungerar som en teoretisk utgångspunkt för avhandlingen genom att ifrågasätta den ökade förekomsten depressions diagnoser. Ytterligare lyfter detta fram frågan kring hur normalt och avvikande beteende definieras. Medicinen har skapat en stark position inom processen att definiera och förklara människans psyke. Detta har även inneburit att dra en gräns mellan normalt och patologiskt beteende. Därmed, för att bättre belysa detta fenomen tar avhandlingen även upp ämnet ur ett social konstruktionistiskt perspektiv för att förklara hur individens uppfattning kring vad som är ”normalt” alltid är bunden till dess kontext. Perspektivet tar även fasta vid hur starkt människans tolkningar av kroppen är starkt kopplade till vetenskaper samt kunskap som dessa skapar. Således kommer avhandlingen behandla temat kring hur diskussionerna på nätet starkt för fram ett behov hos skribenterna av att sträva efter ett slags normalläge. Ytterligare kommer analysen att behandla temat kring depression som diagnos och hur behovet av denna kategorisering syns i nätdiskussionernas inlägg.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802051229
http://hdl.handle.net/10138/232041
Päiväys: 2017
Avainsanat: depression
medikalisering
kritisk diskursanalys
nätdiskussioner
Oppiaine: Sosiologia
Sociology
Sociologi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot