Katkenneet läheisverkostosijoitukset lastensuojeluasiakirjojen valossa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802051206
Julkaisun nimi: Katkenneet läheisverkostosijoitukset lastensuojeluasiakirjojen valossa
Tekijä: Viherlaakso, Katja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielmassani analysoin, mitkä tekijät lastensuojeluasiakirjoissa tunnistetaan liittyviksi läheisverkostosijoituksen katkeamiseen sekä sitä, miten lastensuojelun arviointityöskentely näkyy näissä asiakirjoissa. Läheisverkostosijoituksia on todettu katkeavan enemmän kuin muita sijoituksia. Samaan aikaan lastensuojelulaki velvoittaa perhehoidon ensisijaisuuteen lasta sijoitettaessa. Lastensuojelulaki velvoittaa myös läheisverkoston kartoittamiseen lapsen sijaishuoltopaikkaa mietittäessä. Tässä tutkielmassa tarkastelen sijoitusten katkeamista lastensuojelun arviointiin ja dokumentointiin kiinnittyvän keskustelun näkökulmista. Asiakirjoihin perustuva tutkimusaineisto koostui Espoon kaupungin vuosina 2014- 2016 katkenneista läheisverkostostosijoituksista. Katkenneita läheisverkostosijoituksia oli yhteensä kaksitoista kappaletta. Aineisto koostui sijaishuollon muutospäätöksistä, näiden liitteistä sekä mahdollisista hallinto-oikeuden päätöksistä näiden liitteineen. Näiden lisäksi syventävänä aineistona toimivat lasten huostaanottopäätökset sijoituksen alusta tai vaihtoehtoisesti kiireellisen sijoituksen ja kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevat päätökset. Tämän lisäksi aineistoon kuului vuosien 2015–2016 aikana tehdyt asiakassuunnitelmat. Yhteensä analysoitavaa aineistoa oli 350 sivua. Analysoin aineiston sisällönanalyysilla. Katkenneiden läheisverkostosijoitusten taustatekijät on jaettavissa neljään eri teemaan, jotka ovat sijoituksen taustatekijät, sijaisvanhempien kasvatuskykyyn liittyvät tekijät, sijaisperheeseen/biologiseen perheeseen ja ympäristöön liittyvät tekijät sekä sijoitettuun lapseen liittyvät tekijät. Tutkimuksen mukaan läheisverkostosijoituksen katkeamisen taustalla vaikuttaa merkittävästi sijaisvanhempien jaksamiseen ja kasvatuskykyyn liittyvät kysymykset, yhteistyövaikeudet lastensuojelun perhehoidon kanssa, erilaiset rooliristiriidat sekä sijoitetun lapsen oireilu ja kasvatukselliset erityistarpeet. Läheisverkostosijoitus on vaativa sijoitusmuoto ja sijoituksen onnistuminen vaatii paljon sekä läheisverkostovanhemmilta että sosiaalityöntekijöiltä. Läheisverkostovanhempien valintaan, valmennukseen ja sijoituksen aikaiseen tukeen on kiinnitettävä paljon huomiota.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802051206
http://hdl.handle.net/10138/232042
Päiväys: 2017
Avainsanat: lastensuojelu
perhehoito
katkenneet läheisverkostosijoitukset
Oppiaine: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot