En resa till social delaktighet - en fenomenologisk studie om vuxnas upplevelser och möjlighet att få vara med och påverka i sitt egna liv

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802051210
Julkaisun nimi: En resa till social delaktighet - en fenomenologisk studie om vuxnas upplevelser och möjlighet att få vara med och påverka i sitt egna liv
Tekijä: Ahonen, Mona
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Statsvetenskapliga fakulteten Tekijä/Författare – Author Ahonen, Mona Elisabeth Työn nimi / Arbetets titel – Title En resa till social delaktighet – en fenomenologisk studie om vuxnas upplevelser och möjlighet att få vara med och påverka på sitt egna liv Oppiaine /Läroämne – Subject Socialt arbete Työn laji/Arbetets art – LevelPr gradu- avhandling Aika/Datum – Month and year December 2017 Tiivistelmä/Referat – Abstract Ifrågavarande avhandling är ett beställningsarbete av Östra-Nylands socialpsykiatriska förening. I Lovisa har det påbörjats ett två-årigt projekt som heter En resa till social delaktighet. Syftet med projektet är att utveckla en ny servicemodell för sådana kommuninvånare som på grund av sin livssituation eller funktionsförmåga inte klarat av att fästa sig i de serviceformerna som socialvården, hälsovården eller sysselsättningstjänsterna har att erbjuda för tillfället. Jag har forskat i deltagarnas erfarenheter om att delta i verksamheten. Med min forskning vill jag få fram om deltagandet i projektet uppnått de förväntningar som deltagarna i deltagarna haft och om klienternas känsla av delaktighet förstärks under projektets gång. Forskningsfrågorna är: Hur har deltagarna upplevt delaktighet i projektet? Hur har deltagandet i projektet påverkat deltagarnas känsla av sammanhang? Avhandlingen har en kvalitativ ansats och jag har använt mig av ett fenomenologiskt synsätt för att på så sätt lyfta fram respondenternas berättelser och upplevelser om projektet. Denna avhandling bygger på det empiriska material som utgörs av intervjuer som förts med fem deltagare som deltagit i projektet. Forskningen analyserades med hjälp av innehållsanalys. Min teoretiska referensram i studien är KASAM (känsla av sammanhang) och studiens centrala begrepp är delaktighet, vuxensocialt arbete och den finländska lagstiftning om klientcentrerat arbete och delaktighet. Resultatet lyfter fram deltagarnas förväntningar, upplevelser och erfarenheter om deltagandet i projektet. Resultatet lyfter fram deltagarnas åsikter om hur projektet hjälpt dem samt utvecklingsförslag för verksamheten. Deltagarna har upplevt deltagandet i projektet som något mycket positivt och kan konstatera att verksamheten behövs. Verksamheten hämtar innehåll i vardagen och referensstödet upplevs som väldigt viktigt. För att klara sig bra i livet behöver individen alla tre centrala komponenterna som KASAM innehåller, nämligen; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Deltagarna upplever att deltagandet i projektverksamheten hämtar med just sådana komponenter i livet. ett högt KASAM. Förslag till fortsatt forskning kunde vara att göra en likande forskning med andra klienter som deltagit i projektet och jämföra om resultatet skulle vara den samma. Ett annat förslag kunde vara att göra en enkätundersökning med alla deltagare i projektet. Ifall liknande verksamhet påbörjas i någon annan kommun skulle det vara intressant att jämföra deltagarnas erfarenheter om deras känsla av delaktighet under projektets gång. Avainsanat – Nyckelord – Keywords KASAM, delaktighet, vuxensocialt arbete, fenomenologi
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802051210
http://hdl.handle.net/10138/232043
Päiväys: 2017
Oppiaine: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot