Anarkistien keinot ja päämäärät : Tutkimus suomalaisesta anarkistiliikkeestä 2010-luvun alussa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3300-7
Titel: Anarkistien keinot ja päämäärät : Tutkimus suomalaisesta anarkistiliikkeestä 2010-luvun alussa
Författare: Kuukkanen, Mari
Medarbetare: Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018-02-24
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3300-7
http://hdl.handle.net/10138/232092
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: This study examines the means and ends of the Finnish anarchist movement in the early 2010s. The data consists of ethnographic field notes on various anarchist events, 12 semi-structured interviews and published material from anarchist media outlets. The data is analyzed through three conceptual lenses. First, what kinds of cultural repertoires were available and preferable for the anarchists will be studied. Second, the role of the movement’s collective identity in the coordination of anarchist action is also scrutinized. Third, the study explores what kinds of strategic dilemmas emerged for anarchists and how they were solved. Thus, on one hand, the study aims to analyze movement culture by examining both ‘external’ (repertoires) and ‘internal’ (collective identity) culture and their interplay. On the other hand, cultural analysis is combined with a focus on strategy. The premise is that cultural factors always affect activists’ strategic reasoning. The analysis shows that during the research period, great emphasis was placed on forging a distinctive collective identity for anarchists. Through boundary drawing, central movement actors strived to disassociate anarchism from both leftism in general and the moderate, reform-oriented and expert-driven civic activism, which dominates Finnish civil society. The identity-building effort was mirrored in the preference for characteristically anarchist political practices: prefiguring alternatives to the current social order and rebelling, even with destructive means, against it. However, the embeddedness of the Finnish anarchist movement in the social movement field and the activist networks means that anarchists often act politically in a similar manner to other, less rebellious activists. The fear of being obscured in the midst of ‘regular’ activism fueled the aforementioned boundary drawing. This positioning in relation to other activists contributes to the movement’s relative moderateness as well: in Finland presenting itself as the radical alternative can be achieved by fairly modest means. In the given period, the main strategic dilemmas faced by the movement were so-called ‘resonance or radicalism’ and extension dilemmas. As for the first, although the preference was on radicalism, anarchists occasionally used their strategic capacity for intentionally choosing more culturally resonant means. However, this balancing act was strenuous, and it was reflected in the extension dilemma as well. The anarchists studied found it difficult to answer who constituted the movement’s constituency and for whom mobilization efforts were addressed. Although, in theory, anarchists pursue the self-rule of the ‘people’, in practice, the bond the anarchists in this study prefigured was predominantly that of the ‘chosen few’ whose solidarity was based on a common struggle and shared countercultural values and aesthetics.Tämä tutkimus käsittelee suomalaisen anarkistiliikkeen toimintaa 2010-luvun alkuvuosina. Erityisesti huomion kohteena ovat anarkistien toimintakeinot ja toiminnan päämäärät sekä näiden välinen suhde. Aineisto koostuu anarkistien kokoontumisissa tehdyistä havaintomuistiinpanoista, 12 anarkistin teemahaastattelusta sekä anarkistimedioissa julkaistuista teksteistä. Anarkistiliikkeen toimintaa tarkastellaan tutkimuksessa yhtäältä kulttuurisesta ja toisaalta strategisesta näkökulmasta. Ensinnäkin siinä analysoidaan, miten anarkistien kollektiivinen identiteetti vaikutti heidän toimintaansa ja millaisia kulttuurisesti opittuja tapoja heidän toiminnassaan ilmeni. Toiseksi tutkimuksessa eritellään, millaisia strategisia pulmia anarkistit kohtasivat ja miten nämä ratkaistiin. Tutkimusajankohtana suomalaisessa anarkistiliikkeessä painottui pyrkimys luoda anarkisteille oma erityinen poliittinen identiteetti. Anarkismi haluttiin erottaa sekä vasemmistolaisuudesta että maltillisesta, reformistisesta ja asiantuntijavetoisesta kansalaisaktivismista. Toiminnassa painottuivat anarkistisen politiikan leimalliset piirteet: pyrkimys laittaa anarkistisia hierarkiattomuuden ja ”yhteisöllisen yksilöllisyyden” ihanteita käytäntöön nykyhetkessä sekä kamppailla aktiivisesti, myös tuhoavin keinoin, nyky-yhteiskunnan epäkohtia vastaan. Näillä haluttiin tarjota omaleimainen poliittinen vaihtoehto ja laventaa suomalaisen kansalaistoiminnan keinovalikoimaa. Toisaalta koska anarkistien toiminta painottuu erilaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja aktivistiverkostoihin, anarkistien arkinen toiminta on monin tavoin samanlaista kuin muiden, vähemmän kapinallisten aktivistien. Huoli sekoittumisesta muun kansalaistoiminnan joukkoon vahvisti tutkimusjaksollani tarvetta anarkistisen kollektiivisen identiteetin luontiin rajanvetojen avulla. Asemoituminen suhteessa muuhun aktivismiin myös selittää suomalaisen anarkistiliikkeen suhteellista maltillisuutta: radikaalina vaihtoehtona esiintymiseen riittää Suomessa melko maltillinen radikalismi. Keskeisiä strategisia pulmia tutkimilleni anarkisteille oli ensinnäkin se, tulisiko tähdätä nimenomaan radikaaliuteen vai toimia yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyillä tavoilla. Vaikka painotus oli enemmän ensimmäisessä, ajoittain anarkistit myös tietoisesti valitsivat legitiimeinä pidettyjä keinoja. Toisaalta tähän kytkeytyi dilemma siitä, keitä anarkistit oikeastaan haluavat puhutella ja mobilisoida. Vaikka anarkistit periaatteessa tähtäävät uuden itsehallinnollisen ”kansan” luomiseen, pyrkimykset rakentaa laajempaa kansanliikettä törmäsivät tutkimusjaksollani osin siihen, että anarkisteja sitoo yhteen ennen kaikkea jaettuun erityisyyteen pohjaava side. Sen perustan muodostavat yhteinen kamppailu sekä jaettu vastakulttuurinen arvomaailma ja estetiikka.
Subject:
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post