Essays on Modalized Epistemology

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Department of Philosophy, History and Art Studies en
dc.contributor.author Hirvelä, Jaakko fi
dc.date.accessioned 2018-02-07T11:05:23Z
dc.date.available 2018-03-06 fi
dc.date.available 2018-02-07T11:05:23Z
dc.date.issued 2018-03-16 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4098-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/232114
dc.description.abstract Knowledge requires more than a true belief. In order to know something one must not only believe the truth, rather one’s belief has to be related to its truth in a certain way. One of the principal aims of epistemology, the study of knowledge, is to explain what that ‘certain way’ is. This dissertation examines the idea that knowledge requires a certain modal connection to truth. Such a connection is expressed with a condition that includes modal notions, like ‘would’, ‘must’, ‘could’, ‘might’ etc. Modal notions refer not to how things are, but to how things could have been, should be, must be, or would be. Modalized epistemology is epistemology that seeks to solve epistemological problems with the help of modal notions. The motivation for modalized epistemology stems from the fact that many concepts that have a central place in epistemology seem to be modal in nature. ‘Reliability’, ‘luck’, ‘ability’ and ‘certainty’ are perhaps best explicated with the help of modalities. This thesis develops further an existing modal condition known as the safety condition and applies it to several epistemological problems. According to the safety condition in order to know it must be the case that one could not easily have erred. In Essay 1 a novel way of understanding the safety condition is offered and used to solve two perennial problems in epistemology. In Essay 2 modalized epistemology is applied to the problem of peer disagreement. In Essay 3 it is argued that the modal relation that must hold between a belief and its truth in cases of knowledge cannot be as strong as some virtue epistemologists are inclined to think. The thesis contains also an introductory chapter that offers a brief historical background of the development of modalized epistemology and lays out the current debate as well as some problems that are left unanswered in the essays. en
dc.description.abstract Tosi uskomus ei välttämättä ole tietoa. Jotta uskomus olisi tietoa, täytyy uskomuksen ja sen totuuden välillä vallita tietynlainen suhde. Yksi tieto-opin perimmäisistä kysymyksistä on mikä tuo suhde on. Tämä väitöskirja tutkii ajatusta, että tuo suhde on modaalinen luonteeltaan. Modaaliset käsitteet eivät viittaa siihen miten asiat ovat, vaan ne ilmaisevat miten asiat olisivat voineet olla, miten niiden tulisi olla, miten niiden täytyy olla, tai miten ne eivät voi olla. Modalisoitu tieto-oppi pyrkii ratkaisemaan tieto-opillisia ongelmia modaalisten käsitteiden avulla. Modalisoitu tieto-oppi vaikuttaa lupaavalta hankkeelta siksi, että monet keskeiset tieto-opin käsitteet vaikuttavat olevan modaalisia luonteeltaan. ”Luotettavuus”, ”riskialtius”, ”onnekkuus”, ”kyvykkyys”, ja ”varmuus” ovat käsitteitä, jotka ovat ehkä parhaiten ymmärrettävissä modaalisten käsitteiden avulla. Tässä väitöskirjassa annetaan uusi tulkinta turvallisuusehtona tunnetusta modaalisesta tiedonehdosta, ja sovelletaan sitä erinäisiin tieto-opillisiin ongelmiin. Turvallisuusehdon mukaan tieto vaatii toden uskomuksen lisäksi sitä, ettei olisi voinut helposti erehtyä. Esseessä 1 esitetään uusi muotoilu turvallisuusehdosta ja sen avulla ratkaistaan kaksi keskeistä tieto-opillista ongelmaa. Esseessä 2 modalisoitua epistemologiaa sovelletaan vertaiserimielisyyden ongelmaan. Esseessä 3 argumentoidaan, että modaalinen suhde, joka vallitsee uskomuksen ja sen totuuden välillä tiedon tapauksissa, ei voi olla niin vahva kuin jotkut hyve-tietoteoreetikot ovat taipuvaisia väittämään. Tähän väitöskirjaan sisältyy myös johdanto, jossa luodaan lyhyt katsaus modalisoidun tieto-opin historialliseen kehitykseen sekä nykyiseen keskusteluun, ja nostetaan esiin ongelmia, joita ei käsitellä esseissä. fi
dc.description.abstract En sann trosföreställning är inte nödvändigtvis kunskap. Det måste också finnas någonslags koppling mellan sanningen och trosföreställningen. En av kunskapsteorins centrala frågor är vad denna koppling består i. Den här avhandlingen undersöker idén att kunskap föruttsätter att vissa modala villkor uppfylls. Modala begrepp refererar inte till hur sakerna är, utom till hur sakerna kan vara, måste vara, inte kan vara eller borde vara. Modal kunskapsteori försöker lösa kunskapsteoretiska problem genom att utnyttja modala begrepp. Modal kunskapsteori motiveras av observationen att många centrala kunskapsteoretiska begrepp är av modalnatur. ”Reliabilitet” (eller "trovärdighet") ”risk”, ”tur” och ”förmåga” kan kanske bäst förstås med hjälp av modaa begrepp. I denna avhandling ges en ny formulering av ett modalt kunskapsvillkor, som kallas säkerhetsvillkoret. Detta villkor tillämpas i analysen av olika kunskapsteoretiska problem. Enligt säkerhetsvillkoret krävs för kunskap förutom en sann trosföreställining att man inte lätt kunde ha haft en falsk trosföreställining. I den första essän ges en ny formulering av säkerhetsvillkoret och detta tillämpas på två centrala kunskapsteoretiska problem. I den andra essän tillämpas säkerhetsvillkoret på problemet gällande meningsskiljaktighet mellan jämlika personer. I den tredje essän hävdas att dygdkunskapsteoretiska teorier förutsätter en för stark modal koppling mellan trosförställiningar och deras sannohet. Avhandlingen har också ett kapitel som introducerar den modala kunskapsteorins historia och dagens debatt och lyftar fram några problem som inte är behandlas i de andra essäerna i avhandlingen. sv
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4097-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2018 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Essays on Modalized Epistemology en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lammenranta, Markus fi
dc.opn Greco, John fi
dc.type.dcmitype Text fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Essayson.pdf 395.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot