Oral activities in 7th grade English learning materials: An analysis of oral tasks

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802141268
Julkaisun nimi: Oral activities in 7th grade English learning materials: An analysis of oral tasks
Tekijä: Inha, Karoliina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan suullisia tehtäviä 7.-luokkalaisille suunnatuissa englannin kielen oppimateriaalisarjoissa On the Go (SanomaPro), Scene (Otava) ja Focus on English (Liber). Tutkielman tarkoitus on antaa lukijalle kattava kuvaus siitä, minkälaisia suullisia tehtäviä oppimateriaalit sisältävät, miten suomalaiset ja ruotsalaiset oppimateriaalit vertautuvat toisiinsa sekä miten suomalaiset oppimateriaalit noudattavat vuonna 2014 päivitettyjä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Seitsemäsluokkalaisten osalta uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2017. Tutkielman teoreettinen viitekehys on tehtäväpohjainen kielenoppiminen. Viitekehystä taustoitetaan esittelemällä teorioita autenttisten kielenkäyttötilanteiden hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Tehtäväpohjaisen kielenoppimisen viitekehystä hyödynnetään tunnistettaessa ja eroteltaessa aineiston suullisista tehtävistä niin kutsutut task-tehtävät, joiden avulla kielenoppiminen tapahtuu käyttämällä kieltä autenttisissa tilanteissa muuhun päämäärään kuin kielenoppimiseen. Tehtäviä tarkastellaan muokatulla versiolla Rod Ellisin piirteiden kategorisointimallista (Ellis 2003). Tässä tutkielmassa tehtävien ominaisuuksia tarkastellaan aiempaa tutkimusta yksityiskohtaisemmin kvantitatiiviselta pohjalta. Tutkimuskohteena on 7. luokan oppimateriaalit, sillä edeltävässä tutkimuksessa on pääasiassa tarkasteltu lukion oppimateriaaleja. Lisäksi tutkielmalla pyritään tuomaan uutta näkökulmaa oppimateriaalitutkimukseen ottamalla tarkasteluun mukaan ruotsalainen oppimateriaalisarja. Oppimateriaalien vertailua taustoitetaan katsauksella Suomen ja Ruotsin uusimpiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tutkimus pohjautuu kvantitatiivisiin menetelmiin ja tuloksiin, joita avataan kvalitatiivisen tarkastelun avulla. Aineistosta tutkitaan tehtävien ja muiden suullisten tehtävien määrät ja tehtävätyypit kussakin oppikirjasarjassa. Lisäksi tarkastellaan eri piirteiden vaihtelua ja esiintymistä eri sarjoissa sekä määritellään yleisimmät piirrekombinaatiot. Lopuksi materiaalin tehtäviä verrataan teoriaosiossa esiteltyyn ideaalitehtävään, joka on tätä pro gradu -tutkielmaa varten määritelty tehtävätyyppi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisissa oppimateriaaleissa noin kolmasosa suullisista tehtävistä on task-tehtäviä ja niiden osuus suullisista tehtävistä on keskimäärin sama riippumatta tehtävien lukumäärästä. Suomalaiset oppimateriaalisarjat ovat keskenään melko samanlaiset. Erityisesti Scene-oppimateriaalista välittyy uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostettu multimodaalisuuden ja kielten rinnakkaiskäytön merkitys kielenoppimisessa. Toisaalta käy ilmi, että suomalaisten oppimateriaalien suullisissa tehtävissä ei erityisesti painotu opetussuunnitelman perusteissa oppimisen tavoitteeksi määriteltyä merkitysneuvotteluun oppimista. Ruotsalaisessa oppimateriaalissa jopa puolet suullisista tehtävistä on task-tehtäviä, joissa harjoitetaan myös merkitysneuvotteluun oppimista.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802141268
http://hdl.handle.net/10138/232446
Päiväys: 2018
Avainsanat: oppimateriaalitutkimus
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
suullinen kielitaito
suulliset tehtävät
tehtäväpohjainen kielenoppiminen
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Inha_Karoliina_Pro gradu_2018.pdf 1.430MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot