Oppimisen lähestymistapojen yhteys opiskelu-uupumukseen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802141273
Title: Oppimisen lähestymistapojen yhteys opiskelu-uupumukseen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoilla
Alternative title: The relationship between approaches to learning and study burnout in first-year university students
Author: Teräväinen, Milja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802141273
http://hdl.handle.net/10138/232455
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of the study was to examine approaches to learning, study burnout and the relationship between these two in first-year university students. There has been found three types of approaches to learning: deep, surface and organized. Study burnout usually develops through three stages: exhaustion, cynicism and inadequacy. Methods. The data were collected with the HowULearn tool for learning by the Center for University Teaching and Learning. The participants (n=203) were first-year students of social sciences at the University of Helsinki. Cluster analysis was used for clustering students into learning profiles by their approaches to learning. Independent-Samples T Test was used to examine the differences in approaches to learning between female and male students. Study burnout was analyzed by means and the differences between female and male students by using the Mann-Whitney U Test. Kruskal-Wallis test was used to analyze the relationship between approaches to learning and study burnout. Results and Conclusions. Four student profiles with different approaches to learning were identified: deep, surface, dissonant and non-organized deep approach. Students identified with dissonant profile scored high in all of the approaches to learning. Study burnout among students was low. Female students tended to experience more burnout than male. Students identified with surface approach profile experienced more burnout than all the other students and students identified with deep approach profile experienced less burnout. The importance of organized learning was clear examining the deep approach profiles. Students identified with non-organized deep approach profile experienced more burnout. Results concerning surface approach profile were in line with this result. Organized profile was missing among these profiles. That might be due to the fact that studying in this field is quite uncontrolled. The group of dissonant profile was the biggest group of all which might be because the participants were first-year students and they might not be familiar with their own studying methods yet. Female students are prone to experience more stress and fear of failure and that might cause them to experience more burnout as well. Surface approach has been known to cause more stress and lead to weaker academic achievements and that might cause the students identified with surface approach profile to experience more burnout.Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella oppimisen lähestymistapoja, opiskelu-uupumusta, sekä näiden yhteyttä toisiinsa erityisesti ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kohdalla. Oppimisen lähestymistapoja on tunnistettu kolmenlaisia: syväsuuntautunut, pintasuuntautunut ja suunnitelmallinen lähestymistapa. Opiskelu-uupumuksen on puolestaan havaittu kehittyvän kolmen eri ulottuvuuden kautta: uupumusasteinen väsymys, kyynisyys ja riittämättömyys. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) HowULearn-järjestelmän avulla. Aineisto koostui Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksista, joita oli yhteensä 211. Oppimisen lähestymistapojen pohjalta muodostettiin klusterianalyysin avulla oppimisprofiileja. Riippumattomien otosten t-testillä tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja lähestymistavoissa. Opiskelu-uupumusta analysoitiin keskiarvojen avulla ja sukupuolten välisiä eroja Mann-Whitneyn U-testin avulla. Lähestymistapojen ja uupumuksen yhteyttä tarkasteltiin Kruskal-Wallis testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijat muodostivat lähestymistapojen pohjalta neljä oppimisprofiilia: syväsuuntautuneet, pintasuuntautuneet, dissonantit ja ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet. Dissonantin profiilin opiskelijat saivat korkeita pisteitä kaikista oppimisen lähestymistavoista. Opiskelu-uupumusta ilmeni suhteellisen vähän. Naiset olivat miehiä uupuneempia. Pintasuuntautuneen profiilin opiskelijat olivat uupuneempia kuin minkään muun profiilin opiskelijat, ja syväsuuntautuneen profiilin opiskelijat vähiten uupuneita. Suunnitelmallisuuden taidot korostuivat siinä, että syväsuuntautuneet opiskelijat, joilla ei ollut suunnitelmallisuuden taitoja, olivat uupuneempia. Myös tulokset pintasuuntautuneisuuden osalta tukivat tätä tulosta. Suunnitelmallisen profiilin puuttuminen voi selittyä sillä, että kyseessä on pehmeän tieteen ala, jossa opiskelu on suhteellisen vapaata. Dissonantit ryhmä oli kaikista suurin, mikä voi selittyä sillä, että aineisto koostuu ensimmäisen vuoden opiskelijoista, jotka eivät välttämättä vielä osaa arvioida opiskeluaan kovin hyvin. Naisten suurempi riski uupumukseen voi johtua heidän taipumuksestaan kokea miehiä enemmän stressiä ja pelätä epäonnistumisia. Pintasuuntautuneen profiilin opiskelijoiden suurempi riski uupumukseen voi selittyä pintasuuntautuneen lähestymistavan kuormittavuudella ja sen yhteydellä heikompiin oppimistuloksiin.
Subject: oppimisen lähestymistavat
opiskelu-uupumus
yliopisto-opiskelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record