Oman onnensa seppä? : Laadullinen asennetutkimus toimijuuden rakentumisesta elämäntaidon valmentajien argumentaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802221337
Title: Oman onnensa seppä? : Laadullinen asennetutkimus toimijuuden rakentumisesta elämäntaidon valmentajien argumentaatiossa
Author: Laakso, Jaana Marjukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802221337
http://hdl.handle.net/10138/232870
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Self-help -oppeihin nojautuvien hyvinvointipalveluiden tarjonta on kasvanut viime vuosina. Yhä useammat hyödyntävät erilaisten valmentajien ja konsulttien palveluita yksityis- ja työelämässään. Rhonda Byrnen The Secret-bestsellerin sekä muiden suurelle yleisölle kirjoitettujen self-help-kirjojen mukaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa lähes mitä tahansa oman asenteen ja positiivisen ajattelun avulla. Kriitikkojen mukaan tällainen ajattelu on esimerkki maagisesta voluntarismista, joka liioittelee käsitystä ihmisen toimijuudesta. Debatti on osa laajempaa tieteellistä keskustelua ihmisen toimijuuden rajoista. Self-help-teemoihin nojaavien palveluiden yleistyessä myös tarve aiheen tutkimukselle on kasvanut. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten self helpiin ja elämäntaidon valmentamiseen liittyvä toimijuus rakentuu haastateltavien elämäntaidon valmentajien puheissa. Elämäntaidon valmentajien puheita peilataan toimijuuskeskusteluun osallistuneiden teoreetikkojen näkökulmiin. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta väittämämetodin avulla kerätystä yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin syksyllä 2015. Haastateltavat harjoittivat elämäntaidon valmennusta oman yrityksen tai toiminimen kautta. Aineisto on kerätty ja analysoitu laadullisen asennetutkimuksen metodeja käyttäen. Aineistosta löytyi viisi erilaista tulkintarepertuaaria, joihin haastateltavat vetosivat kommentoidessaan väittämiä: yksilön oman asenteen repertuaari, rakenteiden repertuaari, itsensä löytämisen repertuaari, sosiaalisen tuen repertuaari sekä sattuman ja kohtalon repertuaari. Nämä repertuaarit on löydettävissä myös osasta valittuja toimijuusteorioita. Tässä aineistossa haastateltavat korostavat yksilön omaa toimijuutta huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi rakenteiden vaikutusta, mutta jokainen haastateltava tunnustaa myös rakenteiden merkityksen. Useampi haastateltava nimesi alan ongelmaksi liiallisen yksilön korostamisen ja halusi selvästi erottautua siitä omalla argumentaatiollaan. Nähtäväksi jää, onko itsensä auttaminen ja yksilön oman toimijuuden korostaminen ohi menevä trendi, vai pysyvä muutos yhteiskunnassa.
Subject: self-help
toimijuus
maaginen voluntarismi
agenttinen orientaatio
laadullinen asennetutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record