Oman onnensa seppä? : Laadullinen asennetutkimus toimijuuden rakentumisesta elämäntaidon valmentajien argumentaatiossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Laakso, Jaana Marjukka
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201802221337
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/232870
dc.description.abstract Self-help -oppeihin nojautuvien hyvinvointipalveluiden tarjonta on kasvanut viime vuosina. Yhä useammat hyödyntävät erilaisten valmentajien ja konsulttien palveluita yksityis- ja työelämässään. Rhonda Byrnen The Secret-bestsellerin sekä muiden suurelle yleisölle kirjoitettujen self-help-kirjojen mukaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa lähes mitä tahansa oman asenteen ja positiivisen ajattelun avulla. Kriitikkojen mukaan tällainen ajattelu on esimerkki maagisesta voluntarismista, joka liioittelee käsitystä ihmisen toimijuudesta. Debatti on osa laajempaa tieteellistä keskustelua ihmisen toimijuuden rajoista. Self-help-teemoihin nojaavien palveluiden yleistyessä myös tarve aiheen tutkimukselle on kasvanut. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten self helpiin ja elämäntaidon valmentamiseen liittyvä toimijuus rakentuu haastateltavien elämäntaidon valmentajien puheissa. Elämäntaidon valmentajien puheita peilataan toimijuuskeskusteluun osallistuneiden teoreetikkojen näkökulmiin. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta väittämämetodin avulla kerätystä yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin syksyllä 2015. Haastateltavat harjoittivat elämäntaidon valmennusta oman yrityksen tai toiminimen kautta. Aineisto on kerätty ja analysoitu laadullisen asennetutkimuksen metodeja käyttäen. Aineistosta löytyi viisi erilaista tulkintarepertuaaria, joihin haastateltavat vetosivat kommentoidessaan väittämiä: yksilön oman asenteen repertuaari, rakenteiden repertuaari, itsensä löytämisen repertuaari, sosiaalisen tuen repertuaari sekä sattuman ja kohtalon repertuaari. Nämä repertuaarit on löydettävissä myös osasta valittuja toimijuusteorioita. Tässä aineistossa haastateltavat korostavat yksilön omaa toimijuutta huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi rakenteiden vaikutusta, mutta jokainen haastateltava tunnustaa myös rakenteiden merkityksen. Useampi haastateltava nimesi alan ongelmaksi liiallisen yksilön korostamisen ja halusi selvästi erottautua siitä omalla argumentaatiollaan. Nähtäväksi jää, onko itsensä auttaminen ja yksilön oman toimijuuden korostaminen ohi menevä trendi, vai pysyvä muutos yhteiskunnassa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject self-help en
dc.subject toimijuus fi
dc.subject maaginen voluntarismi fi
dc.subject agenttinen orientaatio fi
dc.subject laadullinen asennetutkimus fi
dc.title Oman onnensa seppä? : Laadullinen asennetutkimus toimijuuden rakentumisesta elämäntaidon valmentajien argumentaatiossa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Sosiaalipsykologia fi
dc.subject.discipline Social Psychology en
dc.subject.discipline Socialpsykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201802221337

Files in this item

Files Size Format View
Laakso_Sosiaalipsykologia.pdf 1.050Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record