Yksin adoptoineiden kokemuksia tuesta kansainvälisesti adoptoidun lapsen vanhempana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802221347
Title: Yksin adoptoineiden kokemuksia tuesta kansainvälisesti adoptoidun lapsen vanhempana
Author: Leinonen, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802221347
http://hdl.handle.net/10138/232878
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu –tutkielmassa tutkin yksin adoptoineiden kokemuksia tuesta. Kansainväliset adoptiot Suomeen yleistyivät 1980-luvulla lapseksiottamislain tultua voimaan. Noin 10 % kansain-välisistä adoptioista on yksinhakijoiden adoptioita. Yksin adoptoivien adoptioprosessit ovat usein kestoltaan pitempiä ja he adoptoivat usein erityistarpeisempia ja iältään vanhempia lapsia kuin pariskunnat. Tämän tutkielman tarkoituksena on jäsentää ja käsitteellistää yksin adoptoi-neiden kokemuksia tuesta. Millaista tuen tarvetta yksin adoptoineet ovat kokeneet, millaista tukea saaneet ja millaista tukea he olisivat kaivanneet, mutta eivät jostain syystä saaneet. Lähestyn tutkielmani aihetta fenomenologis-hermeneuttisesta viitekehyksestä. Tarkastelen yksin adoptoineiden käsityksiä tuesta kokemuksellisesta näkökulmasta ja lähtökohdista. Adoptiovanhemmuudessa tuen käsite on vahvasti kietoutunut vanhemmaksi tulemisen tapaan. Adoptiovanhemmaksi ei voi tulla ilman tuen läsnäoloa vanhemmuudessa. Tästä lähtökohdasta on hyvä tutkia sitä, miten saatu tuki on koettu ja millaista tuen tarvetta on koettu tuen läsnäolosta huolimatta. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta teemahaastattelusta. Haastatteluun osallistuneet yksin adoptoineet ovat asuneet eri puolilla Suomea ja heillä on ollut eri-ikäisiä lapsia. Haastattelut on analysoitu aineistolähtöisesti sisällön analyysin menetelmällä. Yksin adoptoineet ovat tarvinneet monenlaista tukea adoptiovanhemmuuteensa. Olen nimennyt tuen lähteet aineiston pohjalta verkoston tueksi, ammatilliseksi tueksi sekä henkilökohtaisiksi strategioiksi. Verkoston tuki ja ammatillinen tuki ovat osa sosiaalista tukea. Pääasiassa saatuun tukeen oltiin hyvin tyytyväisiä. Läheisverkostolta odotettiin ja saatiin käytännön tukea, kuten lapsen hoitoapua. Ystäviltä ja vertaisilta saatiin keskustelu- ja reflektointitukea. Tuki, jota toivottiin, mutta ei jostain syystä saatu näyttäytyi tutkimuksessa pettymyksen tunteina. Pettymystä voitiin tuntea niin omaa läheisverkostoa kuin ammatillistakin tukea kohtaan tilanteissa, joissa tarjottu tuki ei vastannut tuen tarvetta. Ammattilaisten tuntemukseen adoptiolasten erityisyydestä ei aina voitu luottaa. Tuen tarpeet vaihtelivat lapsen eri ikävaiheissa ja korostuivat siirtymätilanteissa, esimerkiksi kun lapsi aloitti päiväkodin, koulun tai yläasteen.
Subject: kansainvälinen adoptio
yksinvanhemmuus
sosiaalinen tuki
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record