"Rohkeasti vain kokeilemaan" : Tutkimus alakoulun opettajien valmiudesta opettaa ohjelmointia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011374
Title: "Rohkeasti vain kokeilemaan" : Tutkimus alakoulun opettajien valmiudesta opettaa ohjelmointia
Author: Raivonen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011374
http://hdl.handle.net/10138/233147
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of the present study is to identify factors influencing primary school teachers' perceptions of their own competence in teaching programming. Programming was included in the Finnish curriculum in 2016 and has consequently not yet been studied in depth. Thus, the factors influencing teachers' competence in this study were initially selected through discourse with teachers and from studies examining the problems in teaching ICT. In this study emotions affecting teaching (enthusiasm, fear/anxiety), previous experiences, other teachers and school administration are treated as factors potentially influencing teachers' competence. Methods. Teachers' evaluations of their attitudes and emotions towards teaching programming as well as background information were obtained using a web-based questionnaire with 7-point Likert and open-ended complementary items. A total of 253 participants completed the questionnaire. The data was analyzed using a mixed methods design which comprised i) conducting a multiple linear regression analysis and ii) qualitative examination of common themes found in open-ended questions. Conclusions. Seven significant predictors to teaching competence were found in multiple regression modelling. Regression analysis determined that the most influential variables to competence were enthusiasm, teacher's awareness of what teaching programming requires of her/him and previous experiences as trainings or trying programming with students. The open-ended questions revealed that teachers emphasized the importance of being able to try new teaching subjects and the need to be explained what is expected of them regarding new procedures as including programming in the curriculum. Importantly, teachers were largely unaware of what teaching programming required of them. Finally, the results indicate that offering possibilities to try programming at school and explaining teachers what it means to teach programming in practice increases teachers' competence.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät ovat yhteydessä alakoulun opettajan arvioon omasta valmiudestaan opettaa ohjelmointia. Koska ohjelmoinnin opetus on tullut osaksi opetussuunnitelmaa vasta syksyllä 2016, on aihetta tutkittu vielä vähän. Ohjelmoinnin opetusvalmiuteen oletetaan tässä tutkimuksessa vaikuttavan opetuksen herättämät tunteet (innostus, mahdollinen pelko/jännitys), aiemmat kokemukset sekä muut opettajat. Menetelmät. Tutkimuksen data kerättiin selainpohjaisella ja 7-portaisella Likert- kyselylomakkeella, johon oli lisätty avoimia kysymyksiä. Tutkimukseen vastasi 253 vastaajaa. Vastausten analyysissä hyödynnettiin mixed methods -menetelmää, joka yhdistää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivista dataa analysoitiin aineistoa kuvailemalla, korrelaatioita tarkastelemalla sekä suorittamalla usean muuttujan lineaarinen regressioanalyysi. Avoimiin vastauksiin hyödynnettiin sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Regressioanalyysin avulla löydettiin seitsemän muuttujaa, jotka merkittävästi selittivät opettajan valmiutta opettaa ohjelmointia. Valmiutta selittivät voimakkaimmin opettajan käsitys siitä, mitä ohjelmointi häneltä edellyttää, opettajan kokema innostus sekä aiempi kokemus ohjelmoinnista joko opetuskokeilujen tai koulutuksen muodossa. Myös avoimissa vastauksissa korostuivat opetuskokeilujen sekä opetuksen tavoitteiden selkiyttämisen merkitys. Tulosten valossa näyttäisi siltä, että vielä toukokuussa 2016 tämän tutkimuksen opettajilla ei ollut selvää näkemystä ohjelmoinnin opetuksesta saatikka koulutason suunnitelmaa siihen, miten ohjelmointia lopulta opetetaan. Valmiutta näyttäisivät tämän tutkimuksen perusteella kuitenkin lisäävän koulussa tapahtuvat opetuskokeilut sekä opetusta koskevien tavoitteiden ja vaatimusten selkiyttäminen opettajille.
Subject: ohjelmoinnin opetus
uusi opetussuunnitelma
opettajan kompetenssi
Subject (yso): alakoulu
ohjelmointi
luokanopettajat
kompetenssi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PetraRaivonen_Gradu.pdf 1.935Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record