"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : Narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Katainen, Petra
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803011365
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233148
dc.description.abstract Purposes. Working life has changed because of economic globalization and development of technology. That is why, leadership is nowadays seen in a different way. Traditionally leadership is seen as a way to lead tasks. Now the aim is to lead innovation and transformation in the organization. Leadership and management have been studied a lot but many of the studies focus on how other people see the leader and his/her actions. Therefore, research on leader identity is needed. A leader identity refers to a leader's perception about oneself as a leader. There is only a little research about leader identity. Moreover, studies rarely take all the levels of identity into account. Thus, the aim of this study was to examine leader identities and their construction. The research questions were: 1) What kinds of components are there in leader identities in expert organization? and 2) What types of leader identities can be found? Methods. The research participants of this study were ten managers who all worked in the same expert organization in public sector in Finland. The data of this study was collected by interviewing these ten managers. Thereafter, the collected data was analyzed using both content analysis and narrative analysis. Narrative analysis was used to form type stories. Results and conclusions. Leader identities in the expert organization were strongly built on leaders' role and expertise. Leaders experienced that the public sector organization enables or limits them to implement their own leader identity. Three different leader identity types were constructed: an expert leader, a leader who encourages collaboration and his/her followers' development, and a leader who develops corporate culture and supervisory work in the organization. Leader identity displays strongly both personal and social aspects of identity. Therefore, for the construction of leader identity it is important that the leaders in their organizations find their own ways to lead. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Työelämässä on tapahtunut monia muutoksia talouden globalisaation ja teknologian kehittymisen myötä. Muutokset ovat vaikuttaneet myös siihen, miten johtaminen nähdään. Johtamista on perinteisesti tarkasteltu tehtävien ja työn jakamisena. Tällä hetkellä johtamisessa korostuu uudistuminen ja innovaatioiden johtaminen. Johtamista on tutkittu paljon, mutta suurin osa tutkimuksesta keskittyy siihen, miten muut näkevät johtajan. Esimiesten identiteettien tutkimus on nähty tarpeellisena, sillä sen avulla voidaan ymmärtää, miten esimiehet itse näkevät itsensä. Esimiesidentiteettiä on tutkittu vasta varsin vähän. Tutkimuksissa on harvoin huomioitu kaikkia identiteetin ulottuvuuksia. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella esimiesidentiteettejä ja niiden rakentumista. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Mistä tekijöistä asiantuntijaorganisaation esimiesten esimiesidentiteetit rakentuvat? sekä 2) Millaisia esimiesidentiteettityyppejä esimiesten kertomuksista muodostuu? Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kymmenen esimiehenä toimivaa henkilöä, jotka kaikki työskentelivät samassa valtionhallinnon asiantuntijaorganisaatiossa Suomessa. Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä sisällönanalyysiä että narratiivista analyysiä. Narratiivisen analyysin avulla muodostettiin tyyppitarinoita. Tulokset ja johtopäätökset. Esimiesidentiteetit rakentuivat asiantuntijaorganisaatiossa vahvasti esimiehen roolin ja asiantuntijuuden ympärille. Valtionhallinnon organisaation koettiin mahdollistavan tai rajoittavan oman esimiesidentiteetin toteuttamista. Erilaisia esimiesidentiteettityyppejä muodostui kolme: asiantuntijajohtaja, yhteistyön ja kehittymisen edistäjä, sekä organisaation toimintakulttuurin ja esimiestyön kehittäjä. Esimiesidentiteetissä näkyy vahvasti sekä persoonallinen että sosiaalinen identiteetin ulottuvuus. Esimiesidentiteetin rakentumisen kannalta on tärkeää, että esimies löytää itsellensä sopivan tavan johtaa porukkaansa siinä organisaatiossa ja kontekstissa, jossa hän toimii. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject esimiesidentiteetti fi
dc.subject ammatillinen identiteetti fi
dc.subject johtaminen fi
dc.subject narratiivinen analyysi fi
dc.title "Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : Narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa fi
dc.title.alternative "When leading, you have to find your own way to do it" : Narrative analysis on leader identities in the expert organization en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803011365

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Petra_Katainen.pdf 1.255Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record