"Sitten kun ollaan isoja, mennään keskenämme naimisiin" : Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kokemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kalliokoski, Hanna-Mari
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803011384
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233149
dc.description.abstract The purpose of this study is to investigate the experiences of early childhood educators on how sex education is implemented into early childhood education and understand how early childhood educators experience their role as sexuality educators. The aim is to create an awareness of the importance of sex education as part of the child´s overall growth and development. The importance of sex education to the well-being of the individual is highlighted by emphasizing its central role on the development of one´s healthy self-identity and positive self-image. This thesis aims to fill the research gap of the sex education among early childhood educator, and to enhance knowledge on the development of children's sexuality and how to nurture it. The diversification of our societies in recent times also creates new needs that need to be considered in the field of early childhood education. Earlier research (Väestöliitto 2013-2014) showed that the level of sexual education in early childhood education was varied, and that the educators had a great need for support and current knowledge. The theoretical framework of this thesis is based on a model of comprehensive sexuality education development on the basis of WHO recommendations. (Väestöliitto 2017 a.) method. The material of the study was collected by interviewing early childhood educators at a Helsinki day care center and its director. The data collection method used was a theme interview. The interviews were tested by means of pilot interviews. The method of analysis of the material was qualitative content analysis. result and conclusions. The result of the research showed that children expressed their sexuality at day care centers in many ways, and that teachers tend to respond to this in a sensitive way, showing their appreciation for the child. A significant amount of sex education took place, but it was not always conscious and only seldom systematic. The level of sex education was variable, as the early childhood educators did not have enough current information nor the necessary support for the implementation of sex education. The teachers experienced sex education as a natural part of their work. On the other hand, there were also respondents who responded negatively to sexual education. Partnerships in sex education were poorly implemented due to conflicting opinions between parents and kindergarden teachers. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitetään lastentarhanopettajien kokemuksia siitä, miten seksuaalikasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja sitä, kuinka lastentarhanopettajat kokevat roolinsa seksuaalikasvattajina. Pyritään luomaan ymmärrystä seksuaalikasvatuksen merkityksestä osana lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemista. Tehdään näkyväksi seksuaalikasvatuksen merkitys yksilön hyvinvoinnille tuomalla esiin sen keskeisyys eheän identiteetin ja positiivisen minäkuvan kehittymisen kannalta. Tutkielma syntyi siitä tarpeesta, ettei lastentarhanopettajilla ole tänä päivänä riittävästi tietoa lasten seksuaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta. Yhteiskunnassamme viime aikoina tapahtunut moninaistuminen synnyttää myös uusia tarpeita, jotka tulee huomioida varhaiskasvatuksen kentällä. Aiempi tutkimus (Väestöliitto 2013-2014) osoitti, että varhaiskasvatuksessa toteutetun seksuaalikasvatuksen taso oli vaihtelevaa ja että kasvattajilla oli suuri tuen ja ajankohtaisen tiedon tarve. Tämän tutkielman teoreettisen viitekehys nojaa WHO:n suositusten pohjalta kehitettyyn kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen malliin. (Väestöliitto 2017 a.) Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla erään Helsinkiläispäiväkodin lastentarhanopettajia sekä päiväkodin johtajaa. Aineiston keruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Haastattelurunko testattiin pilotointihaastatteluin. Aineiston analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksissa ilmeni, että lapset ilmensivät seksuaalisuuttaan päiväkodissa monin eri tavoin ja kasvattajat pyrkivät vastaamaan tähän sensitiivisellä ja lasta arvostavalla tavalla. Seksuaalikasvatusta tapahtui paljon ja kaiken aikaa, mutta se ei aina ollut tietoista ja se oli vain harvoin suunnitelmallista. Seksuaalikasvatuksen taso oli vaihtelevaa, sillä kasvattajilla ei ollut riittävästi ajankohtaista tietoa eikä tarvittavaa tukea seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen. Lastentarhanopettajat kokivat seksuaalikasvatuksen luonnollisena osana työtään. Toisaalta joukossa oli myös vastaajia, jotka suhtautuivat seksuaalikasvatukseen kielteisesti. Kasvatuskumppanuudet näkökohdat toteutuivat seksuaalikasvatuksen alueella heikosti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject seksuaalikasvatus fi
dc.subject kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen malli fi
dc.subject minäkuva fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject seksuaalinen kehitys fi
dc.subject sex education en
dc.subject model of comprehensive sexuality education en
dc.subject self-image en
dc.subject self-identity en
dc.title "Sitten kun ollaan isoja, mennään keskenämme naimisiin" : Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kokemana fi
dc.title.alternative "When we are big, we shall get married to each other" : Sex education in early childhood education as experienced by early childhood educators en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803011384

Files in this item

Files Size Format View
pro gradu-tutkielma, Hanna-Mari Kalliokoski.pdf 1.094Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record