Luokanopettajien näkemyksiä katsomusopetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011380
Title: Luokanopettajien näkemyksiä katsomusopetuksesta
Author: Pietarinen, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011380
http://hdl.handle.net/10138/233150
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. This study is part of a larger discussion in the Finnish society on religious education (RE). The central topics in this discussion are whether religion should be taught in Finnish state schools and how RE should be organised in schools. Earlier research has studied the views of both ordinary citizens and teachers regarding RE. The interest of this study is on the views of class teachers in this matter. As experts on education working in primary schools, class teacher could be seen as having a unique view on the subject of RE. The objectives of this study are to discover which kind of religious education models class teachers regard as best, and what sort of positive or negative aspects do they see in their model of choice. It is also of interest to find out how the views of class teachers differ from the general discussion on the subject. Methods. For this purpose, an e-survey was sent to about a thousand Finnish elementary school teachers. In the survey the teachers were asked to write an essay, in which they would present what they regarded as the best religious education model along with arguments on its behalf and also against it. 78 teachers answered the survey. This study is partial to the qualitative research tradition and the data was analysed using theory related content analysis. The survey answers were categorised based on which model of religious education it represented. Within these main categories the arguments for and against the model and variations within the model were categorised. These categories were the premises for the results. The theory presented in this study was used in the categorisation process whenever it was deemed applicable. The results of the categorisation was also reflected on the theory. Results and conclusions. Three main categories were formed from the data: current model, common subject and combined model. The last was a combination of the two first models. The arguments for the current model were related to the understanding of Finnish cultural history and to furthering the pupil's sense of self. The arguments against this model were practical in nature. The arguments for the common subject were related to the removal of confessional RE from schools, the increased dialogue between students and the low cost of the model. The arguments against were related to freedom of religion and the qualifications of the teacher. The combined model produced arguments similar to the other two models.Tavoitteet. Tämä tutkimus liittyy laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun katsomusopetuksesta. Keskustelun keskeisiä teemoja ovat, kuuluuko uskonnonopetus valtiolliseen kouluun ja millä tavalla katsomusopetus tulisi kouluissa järjestää. Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty sekä opettajien että tavallisten kansalaisten asennoitumista katsomusopetukseen. Tämä tutkimus liittyy luokanopettajien näkemykseen aiheesta. Kouluissa työtä tekevinä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisina luokanopettajilla voidaan katsoa olevan erityinen näkökulma aiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia katsomusopetusmalleja luokanopettajat kannattavat sekä mitä perusteluita he mallilleen esittävät ja minkälaisia ongelmia he näkevät siinä olevan. Lisäksi tutkitaan, miten luokanopettajien näkemys eroaa yleisesti aiheesta käydystä keskustelusta. Menetelmät. Tutkimuksessa noin tuhannelle suomalaiselle alakoulun opettajalle lähetettiin sähköpostitse linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Kyselyssä heitä pyydettiin tekemään kirjoitelma, jossa he esittelisivät mielestään parhaan katsomusopetusmallin perusteluineen ja ongelmineen. Vastauksia saatiin 78 kappaletta. Tutkimus liittyy laadulliseen tutkimusperinteeseen ja analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Vastaukset luokiteltiin sen perusteella, minkälaista katsomusopetusmallia niissä kannatettiin. Näin syntyneiden pääluokkien sisällä aineistosta nostetut perustelut, ongelmat ja mallin sisäiset variaatiot luokiteltiin, joiden perusteella kirjoitettiin tutkimuksen tulokset. Luokittelussa käytettiin tutkimuksessa esiteltyä teoriaa soveltuvin osin. Myös luokittelun tuloksia verrattiin teoriaan. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta luotiin kolme pääluokkaa: nykyinen malli, yhteisen katsomusopetuksen malli ja yhdistetty malli, joista viimeinen on kahden ensimmäisen mallin yhdistelmä. Nykyisen mallin perustelut liittyivät suomalaisen kulttuurihistorian ymmärtämiseen ja oppilaan identiteetin tukemiseen. Ongelmat liittyivät käytännön järjestelyihin. Yhteisen mallin perustelut liittyivät tunnustuksellisen uskonnonopetuksen poistamiseen kouluista, oppilaiden yhteisymmärryksen lisäämiseen sekä mallin halpuuteen nykymalliin verrattuna. Ongelmat käsittelivät uskonnonvapautta ja opettajan pätevyyttä. Yhdistetyn mallin perustelut ja ongelmat olivat pitkälti samoja kuin kahdessa muussa mallissa.
Subject: katsomusopetus
uskonnonopetus
Subject (yso): luokanopettajat
maailmankatsomus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record