Lastensuojelu koulussa : Peruskoulun opettajien kokemuksia lastensuojelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011381
Title: Lastensuojelu koulussa : Peruskoulun opettajien kokemuksia lastensuojelusta
Author: Miikkulainen, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011381
http://hdl.handle.net/10138/233153
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. According to the Child Welfare Act (417/2007, 3a §) the vital parties in preventive child welfare are public services, including educational administration. Preventive child welfare aims in guaranteeing welfare when the child is not a customer of child welfare. The goal is to support children at an early stage, during which it is still possible to prevent problems escalating any further. (Bardy, 2013.) Furthermore, the aim of this study was to map teachers' experiences on child welfare in school environment. The study looks at how teachers at primary schools perceive their awareness of child welfare work, how child welfare concerns of primary school teachers show up, and what kind of experiences primary school teachers have with regards to the cooperation with child welfare. Methods. The thesis was carried out as a qualitative research, based on the phenomenological approach. The study was conducted at an elementary school with seven teachers participating in the theme interviews, five individual interviews, and one pair interview. Out of all the participants, three were class teachers, two subject teachers, and two special education teachers. In addition to theme interviews, an email containing three open-ended questions was sent to all the participants in August 2017. The data was analysed via theme-analysis. Results and Conclusions. Teachers felt they were able to partly put into practice the child welfare act, despite the bigger picture of it being unclear. Teachers' awareness of child welfare came mainly as a result of their own work and experience. Teachers' perceptions of preventative child welfare work at the school were related to student work, school curator activities, co-operation with parents, and teachers' pedagogical methods in the classroom. The raise of concern regarding child welfare was affected by troubles at school, behavior, general appearance, home life, and the negligence of parents toward the school life of their children. The concerns that raised from the students' behavior were often seen as multi-dimensional and aggregated. Teachers' child welfare concerns awakening is often affected by the child's school, problems, behavior, general appearance, home life, or the parents' indifference towards school-going. Ways to deal with concerns were open discussion and, as a last resort, a child welfare notice. Experiences in co-operation with child protection were varied, but often the co-operation was not working well enough. In particular, the flow of information was considered inadequate. Nearly all of the teachers hoped for better co-operation between schools and the child welfare.Tavoitteet. Lastensuojelulain (417/2007, 3a §) mukaan keskeisiä ehkäisevän lastensuojelutyön toimijoita ovat kunnan peruspalvelut, kuten opetustoimi. Ehkäisevän lastensuojelutyön avulla pyritään turvaamaan lapsen hyvinvointi silloin, kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana. Tavoitteena on tukea lapsia varhaisessa vaiheessa, jolloin on vielä useita mahdollisuuksia estää ongelmien syveneminen. (Bardy, 2013.) Tutkimuksen tavoitteena on selvittää peruskoulussa työskentelevien opettajien kokemuksia lastensuojelusta kouluympäristössä. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten peruskoulun opettajat kokevat tuntevansa lastensuojelutyötä, miten lastensuojelullisen huolen herääminen ja siihen puuttuminen näyttäytyvät peruskoulun opettajille sekä millaisia kokemuksia peruskoulun opettajilla on yhteistyöstä lastensuojelun kanssa. Menetelmät. Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimusperinteen keinoin ja se pohjautuu fenomenologiseen lähestymistapaan. Tutkimus toteutettiin yhden peruskoulun sisällä seitsemän opettajan teemahaastatteluilla. Yksi haastatteluista toteutettiin parihaastatteluna. Tutkimukseen osallistuneista opettajista kolme olivat luokanopettajia, kaksi aineenopettajia ja kaksi erityisopetuksessa toimivia opettajia. Teemahaastattelujen lisäksi tutkimukseen osallistuneille opettajille lähetettiin elokuussa 2017 sähköpostitse kolme avointa lisäkysymystä. Aineisto analysoitiin teema-analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajille tietoisuus lastensuojelutyöstä oli tullut ensisijaisesti työn ja omien kokemusten kautta. Vaikka lastensuojelulain kokonaiskuva ei ollut selkeä, kokivat opettajat osaavansa soveltaa lain rajapintoja omaan työhönsä. Opettajien käsitykset koulun toteuttamasta ehkäisevästä lastensuojelutyöstä liittyivät oppilashuollolliseen työhön, koulukuraattorin toimintaan, yhteistyöhön oppilaan huoltajien kanssa sekä opettajan pedagogisiin ratkaisuihin luokassa. Opettajien lastensuojelullisen huolen heräämiseen vaikuttivat usein lapsen koulunkäynnin pulmat, käyttäytyminen, yleinen olemus, kotiolot tai huoltajien välinpitämättömyys lapsen koulunkäyntiä kohtaan. Huolta aiheuttavan oppilaan haasteet koettiin usein moniulotteisiksi ja kasautuneiksi. Huoleen puuttumisen keinoina olivat huolesta keskustelu sekä, usein viimeisimpänä keinona, lastensuojeluilmoitus. Kokemukset yhteistyöstä lastensuojelun kanssa olivat vaihtelevia, mutta usein yhteistyön ei koettu toimivan riittävän hyvin ja etenkin tiedonkulku koettiin haastavaksi. Lähes kaikki opettajista toivoivat yhteistyön kehittämistä koulun ja lastensuojelun välillä.
Subject: lastensuojelu
ehkäisevä lastensuojelu
koulu
lastensuojelullinen huoli
lastensuojeluilmoitus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record