Käytäntöyhteisön ja oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitys uusien työtehtävien oppimisessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011367
Titel: Käytäntöyhteisön ja oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitys uusien työtehtävien oppimisessa
Författare: Nevalainen, Juho
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011367
http://hdl.handle.net/10138/233158
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The aim of this Master's thesis is to describe and analyze the processes supporting learning new work tasks and to study employees wishes of how to support their learning. The research is located in the context of organizational change and studies the importance of social learning, communities of practice and legitimate peripheral participation in learning new work tasks. The communities of practice theory has been utilized to study learning of new work tasks in previous studies as well. The research is based on the assumption that more experienced colleagues and work practice will support learning new work tasks. For the study, 14 individuals were interviewed from three different units of a particular organization. All the interviewees had had to learn new work tasks during organizational change. In the data collection a theme interview was used with a semi-structured structure. The interviews were conducted as individual interviews. The analysis of the data was done using theoretically directed content analysis. The results of the research were classified into these key categories: help gained from a more experienced person, asking from a more experienced person, learning by working with a more experienced person and learner's own influence on learning. Also, the results showed that learning in guidance training and training programs organized by sales representatives had supported learning, along with learning through practice. Internet was also found to be a source of information for some. Employees hoped for more guidance training, especially targeted training was hoped for and both time and investment were desired for learning new work tasks. Working with a more experienced colleague and learning through practice support the underlying assumptions and theories used in this study. Based on the results of the research, organizations could benefit from employees working with a more experienced colleague and by arranging different kind of training programs.Tutkielman tavoitteena on kuvata ja analysoida uusien työtehtävien oppimista tukevia prosesseja sekä työntekijöiden toiveita oppimisen tukemisesta. Tutkimus sijoittuu organisaatiomuutoksen kontekstiin, ja siinä tarkastellaan sosiaalisen oppimisen, käytäntöyhteisön sekä oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitystä uusien työtehtävien oppimisessa. Myös aiemmissa tutkimuksissa käytäntöyhteisö-teoriaa on hyödynnetty tarkasteltaessa uusien työtehtävien oppimista. Tutkimus lähtee oletuksesta, että kokeneemmat kollegat ja käytännössä tekeminen tukevat uusien työtehtävien oppimista. Tutkimusta varten haastateltiin 14 työntekijää erään organisaation kolmesta eri yksiköstä. Kaikki olivat joutuneet oppimaan uusia työtehtäviä organisaatiomuutoksen yhteydessä. Aineistonkeruussa käytettiin teemahaastattelua, jossa oli puolistrukturoitu rakenne. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Aineiston analyysi tehtiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustuloksissa keskeisiksi kategorioiksi luokittelussa muodostuivat: kokeneemmalta osapuolelta saatu apu, itse kysynyt kokeneemmalta henkilöltä, kokeneemman henkilön kanssa tekeminen ja sen myötä oppiminen sekö oppijan oma vaikutus oppimiseen. Lisäksi tulokset kertovat, että ohjatuissa koulutuksissa oppiminen, sekä edustajien järjestämät koulutukset olivat tukeneet oppimista, samoin tekemisen kautta oppiminen. Osalle myös internet oli toiminut tiedonlähteenä. Työntekijät toivoivat enemmän ohjattua koulutusta, ennen kaikkea kohdennettua koulutusta toivottiin sekä aikaa ja panostusta uusien työtehtävien oppimiseen. Kokeneemman kollegan kanssa työskentely ja tekemisen kautta oppiminen tukevat tutkimuksen taustaolettamuksia ja -teorioita. Tutkimustulosten perusteella työpaikoilla voitaisiin hyödyntää kokeneemman kollegan kanssa työskentelyä ja erilaisten koulutusten järjestämistä.
Subject: käytäntöyhteisö
oikeutetun reuna-alueen osallistuminen
sosiaalinen oppiminen
uusien työtehtävien oppiminen


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post