Käytäntöyhteisön ja oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitys uusien työtehtävien oppimisessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Nevalainen, Juho
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803011367
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233158
dc.description.abstract The aim of this Master's thesis is to describe and analyze the processes supporting learning new work tasks and to study employees wishes of how to support their learning. The research is located in the context of organizational change and studies the importance of social learning, communities of practice and legitimate peripheral participation in learning new work tasks. The communities of practice theory has been utilized to study learning of new work tasks in previous studies as well. The research is based on the assumption that more experienced colleagues and work practice will support learning new work tasks. For the study, 14 individuals were interviewed from three different units of a particular organization. All the interviewees had had to learn new work tasks during organizational change. In the data collection a theme interview was used with a semi-structured structure. The interviews were conducted as individual interviews. The analysis of the data was done using theoretically directed content analysis. The results of the research were classified into these key categories: help gained from a more experienced person, asking from a more experienced person, learning by working with a more experienced person and learner's own influence on learning. Also, the results showed that learning in guidance training and training programs organized by sales representatives had supported learning, along with learning through practice. Internet was also found to be a source of information for some. Employees hoped for more guidance training, especially targeted training was hoped for and both time and investment were desired for learning new work tasks. Working with a more experienced colleague and learning through practice support the underlying assumptions and theories used in this study. Based on the results of the research, organizations could benefit from employees working with a more experienced colleague and by arranging different kind of training programs. en
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on kuvata ja analysoida uusien työtehtävien oppimista tukevia prosesseja sekä työntekijöiden toiveita oppimisen tukemisesta. Tutkimus sijoittuu organisaatiomuutoksen kontekstiin, ja siinä tarkastellaan sosiaalisen oppimisen, käytäntöyhteisön sekä oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitystä uusien työtehtävien oppimisessa. Myös aiemmissa tutkimuksissa käytäntöyhteisö-teoriaa on hyödynnetty tarkasteltaessa uusien työtehtävien oppimista. Tutkimus lähtee oletuksesta, että kokeneemmat kollegat ja käytännössä tekeminen tukevat uusien työtehtävien oppimista. Tutkimusta varten haastateltiin 14 työntekijää erään organisaation kolmesta eri yksiköstä. Kaikki olivat joutuneet oppimaan uusia työtehtäviä organisaatiomuutoksen yhteydessä. Aineistonkeruussa käytettiin teemahaastattelua, jossa oli puolistrukturoitu rakenne. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Aineiston analyysi tehtiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustuloksissa keskeisiksi kategorioiksi luokittelussa muodostuivat: kokeneemmalta osapuolelta saatu apu, itse kysynyt kokeneemmalta henkilöltä, kokeneemman henkilön kanssa tekeminen ja sen myötä oppiminen sekö oppijan oma vaikutus oppimiseen. Lisäksi tulokset kertovat, että ohjatuissa koulutuksissa oppiminen, sekä edustajien järjestämät koulutukset olivat tukeneet oppimista, samoin tekemisen kautta oppiminen. Osalle myös internet oli toiminut tiedonlähteenä. Työntekijät toivoivat enemmän ohjattua koulutusta, ennen kaikkea kohdennettua koulutusta toivottiin sekä aikaa ja panostusta uusien työtehtävien oppimiseen. Kokeneemman kollegan kanssa työskentely ja tekemisen kautta oppiminen tukevat tutkimuksen taustaolettamuksia ja -teorioita. Tutkimustulosten perusteella työpaikoilla voitaisiin hyödyntää kokeneemman kollegan kanssa työskentelyä ja erilaisten koulutusten järjestämistä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject käytäntöyhteisö fi
dc.subject oikeutetun reuna-alueen osallistuminen fi
dc.subject sosiaalinen oppiminen fi
dc.subject uusien työtehtävien oppiminen fi
dc.title Käytäntöyhteisön ja oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitys uusien työtehtävien oppimisessa fi
dc.title.alternative Meaning of communities of practice and legitimate peripheral participation in learning new work tasks en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803011367

Files in this item

Files Size Format View
juho_nevalainen_pg_2018.pdf 655.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record