Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011385
Title: Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta
Alternative title: Kindergarten teachers' conceptions of gender diversity and gender sensitive education
Author: Vartiainen, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011385
http://hdl.handle.net/10138/233159
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this research was to describe the conceptions of 34 kindergarten teachers' of gender diversity and gender sensitive education. My own observations and previous research show that the everyday practices of early childhood education are gendered. The new National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2016) defines early childhood education as gender sensitive education, which is why the subject is topical in the field of education right now. Another purpose of this research was to increase the general knowledge of gender diversity and gender sensitive education and to help making early childhood education more equal for all children. The research questions of this thesis were: 1. What kind of conceptions do kindergarten teachers have of gender diversity? 2. What kind of conceptions do kindergarten teachers have of gender sensitive education? Methods. The research was a qualitative study based on the written answers collected from 34 kindergarten teachers. The data collection method was online survey and data analysis method used was phenomenographical analysis. Results and conclusions. The main result of the research suggested that the interviewed kindergarten teachers held two different conceptions of gender diversity which seemed to affect their conceptions of gender sensitive education. Gender diversity was understood either as two different biological sexes or as more diverse including also non-binary identities. In this research, the conceptions of kindergarten teachers' of gender sensitive education were divided into three categories of description. The conceptions were shown in phenomenographical categories of description, which were A) conception that opposed gender sensitive education, B) conception that saw gender sensitive education through gender binary and C) conception that understood gender sensitive education through gender diversity. Based on categories B and C teachers found gender sensitive education a meaningful part of early childhood education.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 34 lastentarhanopettajan käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Aihe on varhaiskasvatuksessa ajankohtainen, koska syksyllä 2017 käyttöön otettu uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) mainitsee varhaiskasvatuksen olevan sukupuolisensitiivistä. Omat havaintoni ja aikaisemmat tutkimukset ovat todistaneet varhaiskasvatuksen sisältävän sukupuolistavaa toimintaa ja käytäntöjä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille uutta tietoa sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä kehittää varhaiskasvatusta tasa-arvoisempaan suuntaan. Tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat: 1. Mitä lastentarhanopettajat ajattelevat sukupuolen moninaisuuden olevan? 2. Mitä lastentarhanopettajat ajattelevat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen olevan? Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 34 lastentarhanopettajaa. Aineistonhankintamenetelmänä käytettiin e-lomaketta laajoin avokysymyksin. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista aineiston analyysiä ja sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen päätulos oli, että lastentarhanopettajilla oli kahdenlaisia käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja kolmenlaisia käsityksiä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tulosten perusteella lastentarhanopettajien käsitykset sukupuolesta näyttivät vaikuttavan heidän käsityksiinsä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tutkimustulokset kuvattiin fenomenografisten kuvauskategorioiden avulla. Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta kuvaavat kuvauskategoriat olivat A) Sukupuolisensitiivistä kasvatusta vastustava käsitys, B) sukupuolen binäärisyyttä painottava käsitys sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja C) sukupuolen moninaisuuden huomioiva käsitys sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Nämä kategoriat (A, B ja C) sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta asettuivat hierarkkisesti suhteessa toisiinsa, kategorian C noustessa korkeimmalle tasolle. Kategorioiden B ja C käsitysten perusteella lastentarhanopettajat vaikuttivat näkevän sukupuolisensitiivisen kasvatuksen merkittävänä osana varhaiskasvatusta.
Subject: varhaiskasvatus
lastentarhanopettaja
sukupuolisensitiivinen kasvatus
sukupuolen moninaisuus
käsitys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record