Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Vartiainen, Essi
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803011385
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233159
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this research was to describe the conceptions of 34 kindergarten teachers' of gender diversity and gender sensitive education. My own observations and previous research show that the everyday practices of early childhood education are gendered. The new National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2016) defines early childhood education as gender sensitive education, which is why the subject is topical in the field of education right now. Another purpose of this research was to increase the general knowledge of gender diversity and gender sensitive education and to help making early childhood education more equal for all children. The research questions of this thesis were: 1. What kind of conceptions do kindergarten teachers have of gender diversity? 2. What kind of conceptions do kindergarten teachers have of gender sensitive education? Methods. The research was a qualitative study based on the written answers collected from 34 kindergarten teachers. The data collection method was online survey and data analysis method used was phenomenographical analysis. Results and conclusions. The main result of the research suggested that the interviewed kindergarten teachers held two different conceptions of gender diversity which seemed to affect their conceptions of gender sensitive education. Gender diversity was understood either as two different biological sexes or as more diverse including also non-binary identities. In this research, the conceptions of kindergarten teachers' of gender sensitive education were divided into three categories of description. The conceptions were shown in phenomenographical categories of description, which were A) conception that opposed gender sensitive education, B) conception that saw gender sensitive education through gender binary and C) conception that understood gender sensitive education through gender diversity. Based on categories B and C teachers found gender sensitive education a meaningful part of early childhood education. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 34 lastentarhanopettajan käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Aihe on varhaiskasvatuksessa ajankohtainen, koska syksyllä 2017 käyttöön otettu uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) mainitsee varhaiskasvatuksen olevan sukupuolisensitiivistä. Omat havaintoni ja aikaisemmat tutkimukset ovat todistaneet varhaiskasvatuksen sisältävän sukupuolistavaa toimintaa ja käytäntöjä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille uutta tietoa sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä kehittää varhaiskasvatusta tasa-arvoisempaan suuntaan. Tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat: 1. Mitä lastentarhanopettajat ajattelevat sukupuolen moninaisuuden olevan? 2. Mitä lastentarhanopettajat ajattelevat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen olevan? Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 34 lastentarhanopettajaa. Aineistonhankintamenetelmänä käytettiin e-lomaketta laajoin avokysymyksin. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista aineiston analyysiä ja sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen päätulos oli, että lastentarhanopettajilla oli kahdenlaisia käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja kolmenlaisia käsityksiä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tulosten perusteella lastentarhanopettajien käsitykset sukupuolesta näyttivät vaikuttavan heidän käsityksiinsä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tutkimustulokset kuvattiin fenomenografisten kuvauskategorioiden avulla. Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta kuvaavat kuvauskategoriat olivat A) Sukupuolisensitiivistä kasvatusta vastustava käsitys, B) sukupuolen binäärisyyttä painottava käsitys sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja C) sukupuolen moninaisuuden huomioiva käsitys sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Nämä kategoriat (A, B ja C) sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta asettuivat hierarkkisesti suhteessa toisiinsa, kategorian C noustessa korkeimmalle tasolle. Kategorioiden B ja C käsitysten perusteella lastentarhanopettajat vaikuttivat näkevän sukupuolisensitiivisen kasvatuksen merkittävänä osana varhaiskasvatusta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject lastentarhanopettaja fi
dc.subject sukupuolisensitiivinen kasvatus fi
dc.subject sukupuolen moninaisuus fi
dc.subject käsitys fi
dc.title Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta fi
dc.title.alternative Kindergarten teachers' conceptions of gender diversity and gender sensitive education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803011385

Files in this item

Files Size Format View
essi_vartiainen_pg_2018.pdf 1.181Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record