Tyttöjen ja poikien väliset erot matematiikka-asenteessa sekä matematiikkaan positiivisesti suhtautuvien tyttöjen kokemuksia asenteeseen vaikuttaneista tekijöistä

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Enjala, Tytti
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803011377
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233160
dc.description.abstract The aim of this study was to research girls' and boys' attitudes towards mathematics and compare the results with each other. The other aim of this study is also find out girls experiences of a positive attitude towards mathematics. Previous research studies have shown that girls' attitudes towards mathematics are starting to deteriorate since elementary school despite of the fact that both boys' and girls' are managing mathematics just as well. This study had a mixed methods approach, so it contains both qualitative and quantitative methods for the data analyses. First were search what kinds of attitudes sixth grades boys' and girls' had on mathematics. After taking the attitude survey three girls were selected for interview. The attitude surveys were analyzed by independent samples t-test and the interviews were analyzed by the content analysis. The findings indicate that boys' like mathematics more but girls think mathematics are more useful for them. The differences between overall average with girls' and boys' mathematical attitude were not statistical significance. Girls who had a positive attitude towards mathematics explain their attitudes for having parents, especially dad who have helped them and because they have had lots of positive experiences about mathematics during the years. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia eroja tyttöjen ja poikien matematiikka-asenteissa ilmenee, sekä minkä tekijöiden matematiikkaan positiivisesti suhtautuvat tytöt kokevat selittävän heidän positiivisen asenteensa kehittymistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka pojat ja tytöt menestyvät matematiikassa yhtä hyvin, tyttöjen asenne heikentyy alakoulusta alkaen poikien asennetta enemmän. Asenteen heikentyminen on yhteydessä heikompaan suoriutumiseen matematiikassa, eikä vastaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita matematiikan opetukselle. Menetelmät. Tutkimuksessa toteutettiin ensin kahdelle 6. luokalle asennekartoitus, jonka tuloksia verrattiin myös aiempiin samalla asennekartoituksella tehtyihin tutkimuksiin. Tyttöjen ja poikien saamia tuloksia vertailtiin kolmessa eri osiossa sekä kokonaisuudessaan. Keskiarvojen lisäksi aineistosta laskettiin keskihajonta ja selvitettiin saatujen erojen tilastollista merkitsevyyttä varianssianalyysin avulla. Haastateltaviksi valikoitui kolme erityisen positiivisen asenteen matematiikkaa kohtaan omaavaa tyttöä. Kyseiset oppilaat haastateltiin teemahaastattelulla ja haastattelumateriaali analysoitiin sisällönanalyysiä apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tyttöjen ja poikien kokonaisasenteessa matematiikkaa kohtaan ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Pojat pitivät matematiikasta tyttöjä enemmän ja tytöt puolestaan kokivat matematiikan hyödyllisemmäksi kuin pojat. Haastatteluaineistosta analysoidut tutkimustulokset puolestaan osoittivat, että erityisesti positiivisilla matematiikkakokemuksilla, vanhempien ja opettajien positiivisella suhtautumisella ja tuella matematiikassa oli keskeinen merkitys positiivisen asenteen muodostumiselle ja säilymiselle. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject matematiikka fi
dc.subject matematiikka-asenne fi
dc.subject asenteet fi
dc.title Tyttöjen ja poikien väliset erot matematiikka-asenteessa sekä matematiikkaan positiivisesti suhtautuvien tyttöjen kokemuksia asenteeseen vaikuttaneista tekijöistä fi
dc.title.alternative Differences in attitudes towards mathematics between boys and girls and girls experiences of a positive attitude towards mathematics en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803011377

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
TyttiEnjalaProGraduLO.pdf 1.920MB application/pdf Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot