Yhteisöllinen oppiminen verkostomaisessa ja ketterässä työkulttuurissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011366
Title: Yhteisöllinen oppiminen verkostomaisessa ja ketterässä työkulttuurissa
Author: Pitkänen, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011366
http://hdl.handle.net/10138/233162
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of the present study was to analyze collective learning in selected teams in Yleisradio Ltd., the Finnish broadcasting company. In addition, the purpose was to consider how to spread good learning practices widely in the organization. In this research, I studied learning from a multidimensional point of view considering individuals, community, networks and working context as well as the impact of practices and artefacts on learning. In addition, I studied how agency and motivation support learning. The study was a qualitative case study. The target group of the study consisted of two parts: a networked learning model Yle Lab and agile teams. The empirical data included 13 theme interviews and 14 event observations. In addition, the empirical material included field notes and material given by the client. I analyzed transcribed interviews and field notes using theory-driven content analysis. Yle Lab organizes different kinds of collective learning activities annually. The purpose of these activities is to enhance adoption of a more multimedia- and user-centered mindset within the organization. According to the results of the study Labra used different kinds of pedagogical practices in these learning events, such as group discussions, artefacts, stories, coaching and user testing, the purpose of which was to build the participants' capability to plan multimedia projects and develop their expertise. The practises and artefacts of the agile teams together constructed the epistemic culture and knowledge construction system of the domain. Development of working practices, knowledge creating, and learning were integrated as a natural part of their daily work. The results of both target groups indicated that work itself was the best way to learn in working life, which supports the results of earlier studies. Many interviewees stated that their competence had increased alongside the development of their industry, through variable working roles over the years. The empirical data indicated features of progressive problem solving processes, which is a typical learning model for experts. Interviewees had strong professional agency and they were motivated. According to this study it can be concluded that it is possible to support collective learning at the workplace by developing meeting practices that support learning, providing common rooms for professionals, creating common goals, promoting a job rotation culture, and providing coaching networks to support learning paths. This study provided knowledge of collective learning practices of the target groups. In addition, this study yielded some thoughts on how collective learning can be supported in the organization. In this research, I study only a limited part of the company. Thus, a broader study would be necessary in order to have a more extensive view of an organization's collective learning practices.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida yhteisöllisen ja työssä oppimisen tapoja valituissa toiminnoissa ja tiimeissä Yleisradio Oy:ssä. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia, miten hyviä yhteisöllisen oppimisen tapoja voisi levittää laajemmin yhtiöön. Tässä tutkimuksessa tarkastelin oppimisen ilmiöitä moniulotteisesti huomioiden yksilön, yhteisön, verkostojen ja toimintaympäristön sekä erilaisten toimintaa ohjaavien käytäntöjen vaikutuksen oppimiseen. Lisäksi tutkin, miten toimijuus ja motivaatio tukevat työssä oppimista. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusjoukko koostui kahdesta osasta: Yle Labin verkostomaisesta oppimisen mallista ja ketteriä toimintatapoja hyödyntävistä tiimeistä. Aineisto koostui 13 teemahaastattelusta ja 14 tilaisuuden havainnointimateriaaleista. Lisäksi aineistoon kuului kenttämuistiinpanoja ja toimeksiantajalta saatua materiaalia. Litteroin haastattelut ja tiivistin kenttämuistiinpanot analyysiä varten. Aineiston analysoinnissa sovelsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Yle Lab järjestää vuosittain yhteisöllisen oppimisen tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää monimediaisen ja käyttäjäkeskeisen työtavan oppimista yhtiössä. Tutkimustulosten mukaan Labin tilaisuuksissa hyödynnettiin onnistuneesti erilaisia pedagogisia käytäntöjä kuten ryhmäkeskusteluja, ajattelua ohjaavia artefakteja, tarinoita, sparrausta ja käyttäjätestausta, jotka antoivat osallistujille valmiuksia suunnitella monimediahankkeita ja työkaluja kehittää asiantuntemustaan. Ketterien tiimien osalta tutkimustulokset osoittivat, että tiimien toimintatavat, palaverikäytännöt ja viestintävälineet muodostivat yhdessä tiimien episteemisen kulttuurin ja tiedon luomisen koneiston. Toiminnan kehittäminen, tiedon rakentaminen ja oppiminen olivat integroituneet osaksi heidän päivittäistä työtään. Molempien tutkimusjoukkojen osalta voidaan todeta, että työtä itsessään pidettiin parhaimpana työssä oppimisen tapana, mikä tukee aiempien tutkimusten tuloksia. Useat haastateltavat totesivat osaamisen kasvaneen alan kehityksen mukana vaihtelevien työtehtävien kautta. Molemmissa aineistoissa oli havaittavissa asiantuntijoille tyypillistä progressiivisen ongelmanratkaisun kaltaista oppimista. Aineistoissa tuli esille vahva toimijuus ja motivaatio työssä oppimisen tukijoina. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että oppimista on mahdollista tukea työyhteisössä muun muassa kehittämällä oppimista tukevia palaverikäytäntöjä, mahdollistamalla yhteinen tila samaa työtä tekeville, luomalla yhteiset tavoitteet, rakentamalla työnkiertokulttuuria sekä tarjoamalla sparrausverkostoja tueksi asiantuntijuuden oppimispoluille. Tutkimus toi tietoa toimeksiantajalle tutkimusjoukon yhteisöllisen oppimisen tavoista sekä pohdintoja siihen, miten yhteisöllistä oppimista voisi tukea laajemmin yhtiössä. Tässä tutkimuksessa tarkastelin vain rajattua osaa yhtiön toiminnasta. Jos haluttaisiin saada kattavampi kuva yhtiön työssä oppimisen tavoista, jatkotutkimuksena voisi tarkastella useampia yksiköitä.
Subject: yhteisöllinen oppiminen
asiantuntijuus
episteeminen kulttuuri
ketterät toimintatavat
verkostot
toimijuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record