Den rätta familjen : En diskursteoretisk studie av familjen i myndighetsmaterial

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011382
Title: Den rätta familjen : En diskursteoretisk studie av familjen i myndighetsmaterial
Author: Litonius, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011382
http://hdl.handle.net/10138/233163
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Since 2002, it has been possible for same-sex couples in Finland to register their partnership. In March 2017, same-sex marriage was legalized. The new law also gave same-sex couples equal parental rights. In the healthcare processes concerning pregnancy and parenthood, previous studies have shown that same-sex couples feel they have a good interaction with healthcare staff, but feel discriminated and offended by the healthcare processes and routines that have no preparedness for other forms of sexuality than heterosexuality. The purpose of this study is to examine how the concept of "family" is presented in the material given to prospective parents, and see whether the material projects an ideal of "family". Of interest is whether there is a heteronormative assumption that excludes all other forms of parenthood as aberrant. Methodologically, the study is based on a discourse-theoretical perspective, and the theoretical ground relates to educational research for social justice, with a link to critical family research and a queer-feminist research field, where the focus is on studying normative processes and power relations. The studied material consists of texts produced by the National Pension Institution (FPA) and the Institute for Health and Welfare (THL) in 2009-2017 and recommended to prospective parents. A total of nine guides, brochures and pamphlets were examined. The material constitutes government interpretations of a phenomena or, in cases where they are produced by other organizations, interpretations of phenomena that are socially approved. When authorities publish and distribute information sheets and pamphlets, they manage what is being presented and from what perspective the matter is discussed. The subject matter is governed by expert and professional perceptions of what is central knowledge and what parents are expected to know. They also strongly contribute to how the concept of family is perceived in the public space. In the material, the family is created in the process of becoming and being a parent. There are clear expectations and demands on parenthood, and heterosexuality is the dominating norm. Families and roles that challenge and break what is presented as normative are viewed as aberrant. Thus, in relation to the theoretical starting points, one can interpret the family by heteronormative processes, and those presented are assigned roles and "the right ones" are those closest to an assumption of a "natural heterosexuality".Sedan år 2002 har det varit möjligt för samkönade par att registrera sitt partnerskap och sedan mars 2017 har samkönade par haft möjlighet att ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Lagändringarna har bland annat inneburit att samkönade par har samma juridiska rättigheter att fungera som ett barns föräldrar som par av olika kön. Tidigare studier har visat att samkönade par uppfattat sig kränkta och uteslutna i processerna kring graviditeten. Vårdpersonalens bemötande har i de flesta undersökningar uppfattats som gott, samtidigt som det inte funnits beredskap att se andra former av sexualitet än det heterosexuella i processerna och rutinerna inom hälsovården. Syftet med denna studie är att se hur begreppet "familj" presenteras i det material som ges blivande föräldrar samt om materialet skapar en idealbild av "familjen". Av intresse är om det finns ett heteronormativt antagande som utesluter alla andra former av föräldraskap som avvikande. Arbetet utgår från ett diskursteoretiskt perspektiv och de teoretiska utgångspunkterna i arbetet stöder sig på pedagogisk forskning för social rättvisa, med en koppling till den kritiska familjeforskningen och ett queerfeministiskt forskningsfält, där fokus ligger på att studera normativa processer och maktrelationer. Materialet i detta arbete består av texter som riktas till blivande föräldrar av folkpensionsanstalten (FPA) och av institutet för hälsa och välfärd (THL). Materialet har framställts under åren 2009–2017. Sammanlagt granskades nio handböcker, broschyrer och pamfletter. Materialet utgör myndighetstolkningar av fenomen eller i de fall då de producerats av andra organisationer tolkningar av fenomen som är socialt godkända. Då myndigheter publicerar och distribuerar informationshäften och pamfletter styr det vad som behandlas och ur vilket perspektiv saken diskuteras. Sakinnehållet styrs av experters och professionellas uppfattningar över vad som är central kunskap och vad som föräldrar förväntas veta. De bidrar även starkt till att kommunicera hur begreppet "familj" uppfattas i det offentliga rummet. I materialet skapas familjen i processen att bli och att vara förälder. Det finns tydliga förväntningar och krav på föräldraskapet och heterosexualitet är en bärande norm. Familjer och roller som kan ses utmana och bryta mot det som presenteras som normativt kan tolkas som avvikande. I förhållande till de teoretiska utgångspunkterna kan man således tolka att familjen skapas genom heteronormativa processer och de som presenteras, tilldelas roller och "det rätta" är de som kommer närmast ett antagande om en "naturlig heterosexualitet".
Subject: familjen
queer-teori
diskursteori
heteronormativitet
Subject (yso): queer-tutkimus
perhe (ilmiöt)
heteronormatiivisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record