Tehtäväsuoriutuminen ja aivojen jännitevasteet kohdistetussa ja jaetussa tarkkaavaisuudessa sekä tarkkaavaisuutta häirittäessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141461
Title: Tehtäväsuoriutuminen ja aivojen jännitevasteet kohdistetussa ja jaetussa tarkkaavaisuudessa sekä tarkkaavaisuutta häirittäessä
Alternative title: Behavioral performance and brain activity during selective and divided attention and attentional distraction
Author: Lääperi, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141461
http://hdl.handle.net/10138/233403
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kognitiotiede
Cognitive science
Kognitionsvetenskap
Abstract: Tavoitteet ja menetelmät: Tässä tutkielmassa tarkasteltiin tarkkaavaisuuden kohdistamiseen ja jakamiseen sekä tarkkaavaisuuden häiriintymiseen liittyvää tehtäväsuoriutumista ja aivotoimintaa. Tarkkaavaisuus kohdistettiin kuulo- tai näköärsykkeisiin tai jaettiin näiden molempien kesken. Tehtävää häirittiin yllättävillä ja tehtävään liittymättömillä uutuusärsykkeillä (uutuusäänillä tai uutuuskuvilla), joiden aiempien tutkimusten perusteella odotettiin aiheuttavan tahdosta riippumatonta tarkkaavaisuuden häiriintymistä. Tehtäväsuoriutumista arvioitiin erottelukyvyn kynnysarvojen, vastaustarkkuuksien ja reaktioaikojen perusteella. Tehtävänaikaista aivotoimintaa tutkittiin aivosähkökäyrän avulla. Aiemman kirjallisuuden perusteella hypoteeseina oli, että (1) tarkkaavaisuuden jakaminen kuulo- ja näköärsykkeiden kesken heikentää tehtäväsuoriutumista, (2) uutuusärsykkeet häiritsevät tehtäväsuoriutumista ja (3) uutuusärsykkeet aiheuttavat aivosähkökäyrään N1-, P3a- ja RON-vasteet (engl. reorienting negativity). Tulokset ja johtopäätökset: Tarkkaavaisuuden jakaminen heikensi tehtäväsuoriutumista kasvattamalla kynnysarvoja, heikentämällä vastaustarkkuuksia ja hidastamalla reaktioaikoja. Tämän perusteella tarkkaavaisuutta voi jakaa eri aistipiirien kohteiden välillä, mutta aistihavainnot ovat tällöin epätarkempia kuin yhteen ärsykkeeseen keskityttäessä. Uutuusärsykkeet häiritsivät tehtäväsuoriutumista heikentämällä vastaustarkkuuksia ja hidastamalla reaktioaikoja. Tarkkaillun aistipiirin uutuusärsykkeet häiritsivät tehtäväsuoriutumista enemmän kuin ei-tarkkaillun aistipiirin. Tarkkaillussa aistipiirissä esiintyneet uutuusärsykkeet aiheuttivat aivosähkökäyrään otsalohkolla näkyvän N1:n. Uutuusäänet aiheuttivat oikealla päälaenlohkolla ja oikean ohimolohkon takaosalla näkyvän P3a:n kun tarkkaavaisuus oli kohdistettu kuuloärsykkeisiin. Näköärsykkeitä tarkkailtaessa uutuusäänet aiheuttivat otsalohkolla näkyvän P3a:n. Uutuuskuvat aiheuttivat takaraivolohkolla näkyvän P3a:n sekä samaan aikaan otsalohkolla näkyvän, aiemman kirjallisuuden valossa odottamattoman negatiivisen vasteen. Molemmat uutuusärsykkeet aiheuttivat otsalohkolla näkyvän RON-vasteen. Tulokset tukevat kirjallisuudessa esitettyä näkemystä, jonka mukaan tarkkaavaisuuden säätely häiritsevien ärsykkeiden esiintyessä jakaantuu ajallisesti N1:n heijastamaan varhaiseen ärsykelähtöiseen prosessointiin, P3a:n heijastamaan tahdosta riippumattomaan tarkkaavaisuuden siirtymiseen häiritsevään ärsykkeeseen ja RON-vasteen heijastamaan tarkkaavaisuuden palaamiseen tehtävään. Nämä prosessit riippuvat tehtävästä (kohdistettu tai jaettu tarkkaavaisuus), häiritsevän ärsykkeen aistipiiristä (kuulo- tai näköaisti) sekä näiden kahden tekijän vuorovaikutuksesta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record