The relationships of temperament, character, and depressive symptoms with paranoid ideation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4164-4
Title: The relationships of temperament, character, and depressive symptoms with paranoid ideation
Author: Saarinen, Aino
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Medicum
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Medicum, Department of Psychology and Logopedics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-04-13
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4164-4
http://hdl.handle.net/10138/233494
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study investigated i) the relationship of temperament and character with paranoid ideation over age in adulthood ii) the association of explosive temperament profile with the development of character dimensions self-directedness and cooperativeness, and whether this association is modified by social support and attachment security iii) the co-occurrence of depressive symptoms with paranoid ideation from late adolescence to middle age in the general population. The participants (n = 2028, 2137, and 2109 in Studies I‒III) were selected from the prospective Cardiovascular Risk in Young Finns Study, which started in 1980. Paranoid ideation and depressive symptoms were assessed at several time points over a 20-year follow-up in 1992‒2012. Temperament and character, social support, and attachment security were measured multiple times between 1997‒2012. We used multilevel models for repeated measurements, which were controlled for participants’ age, gender, and socioeconomic status both in childhood and adulthood. The results revealed that single temperament dimensions of high novelty seeking, high harm avoidance and low reward dependence and also explosive temperament profile (consisting of high novelty seeking, high harm avoidance, and low reward dependence) were related to a higher level of paranoid ideation in adulthood. These associations appeared to be mediated by character dimensions. Specifically, high self-directedness, high cooperativeness, and low self-transcendence could protect individuals with temperament-related susceptibilities from paranoid ideation. Explosive temperament was associated with lower self-directedness and cooperativeness as compared to other temperaments, but high social support and secure attachment had a positive influence on character development in individuals with explosive temperaments. Additionally, we found that depressive symptoms were linked with the course of higher paranoid ideation, especially in late adolescence and early adulthood. Regarding various depressive subsymptoms, high negative attitude and high performance difficulties were associated with the course of more severe paranoid ideation over age in adulthood, whereas the influence of somatic symptoms became significant only after early adulthood. Finally, depressive symptoms appeared to be more strongly related to the development of trait- than state-level paranoid ideation. Specific variants of single temperament dimensions and profiles represented susceptibilities for paranoid ideation. The presence of supportive and confidential relationships was linked with more mature character (i.e. higher self-directedness and higher cooperativeness), which appeared to have a protective role against paranoid ideation in individuals with risky temperaments. The co-occurrence between depressive symptoms and paranoid ideation was especially evident in late adolescence and early adulthood. Individuals, who have temperament-related susceptibilities for paranoid ideation, might benefit from interventions, which promote the abilities to form confidential and supportive social relationships. This might help them to internalize more mature concepts about the self and interpersonal relationships, which, in turn, could enhance the self-regulation of temperament-related susceptibilities and lower the risk for paranoid ideation. Individuals with co-occurring depressive symptoms and paranoid ideation might benefit from neurocognitive rehabilitation, social skills training, and community-based treatments in order to enhance interpersonal activities and metacognitive abilities.Tutkimuksessa tarkasteltiin i) temperamentin ja luonteen yhteyttä paranoidiseen ajatteluun aikuisuudessa ii) eksplosiivisen temperamenttiprofiilin yhteyttä itseohjautuvuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen, ja sosiaalisen tuen ja kiintymystyylin muokkaavaa vaikutusta tähän yhteyteen iii) masennusoireiden ja paranoidisen ajattelun yhteisvaihtelua myöhäisnuoruudesta keski-ikään saakka yleisessä väestössä. Tutkittavat (n = 2028, 2137, ja 2109 tutkimuksissa I‒III) valittiin v. 1980 alkaneen prospektiivisen Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimuksen aineistosta. Paranoidista ajattelua ja masennusoireita mitattiin useaan kertaan 20 vuoden seurannan aikana v. 1992‒2012, ja temperamentti ja luonne, sosiaalinen tuki sekä kiintymystyyli mitattiin useaan kertaan v. 1997‒2012. Tutkimuksessa käytettiin pitkittäisasetelmiin soveltuvia monitasomalleja, joissa kontrolloitiin tutkittavien ikä, sukupuoli sekä sosioekonominen asema lapsuudessa ja aikuisuudessa. Yksittäisistä temperamenttidimensioista korkea elämyshakuisuus, korkea harmin välttäminen ja matala palkintoriippuvuus sekä eksplosiivinen temperamenttiprofiili (sisältäen korkean elämyshakuisuuden, korkean harmin välttämisesen ja matalan palkintoriippuvuuden) olivat yhteydessä korkeampaan paranoidiseen ajatteluun. Luonnedimensiot vaikuttivat välittävän tätä yhteyttä. Korkea itseohjautuvuus, korkea yhteistyöhakuisuus sekä matala henkisyys suojasivat paranoidiselta ajattelulta yksilöitä, joilla oli temperamenttisidonnainen alttius paranoidisuudelle. Eksplosiivinen temperamentti oli yhteydessä matalampaan itseohjautuvuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen kuin muut temperamenttiprofiilit, mutta korkealla sosiaalisella tuella ja turvallisella kiintymystyylillä oli positiivinen vaikutus luonteen kehittymiseen eksplosiivisen temperamentin omaavilla yksilöillä. Lisäksi havaittiin, että masennusoireet liittyivät korkeampaan paranoidiseen ajatteluun etenkin myöhäisnuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Tarkasteltaessa masennuksen oireryhmiä havaittiin, että korkea negatiivinen asennoituminen sekä vakavat toimintakyvyn vaikeudet liittyivät korkeampaan paranoidiseen ajatteluun nuoruudesta keski-ikään saakka, kun taas somaattisten oireiden yhteys paranoidiseen ajatteluun ilmeni vasta varhaisaikuisuuden jälkeen. Masennusoireet näyttivät liittyvän voimakkaammin piirretason paranoidiseen ajatteluun kuin hetkellisiin paranoidisiin tiloihin. Tietyt variantit yksittäisistä persoonallisuusdimensioista ja eksplosiivinen temperamenttiprofiili vaikuttivat ilmentävän alttiustekijöitä paranoidiselle ajattelulle. Kuitenkin supportiiviset ja luottamukselliset sosiaaliset suhteet olivat yhteydessä kypsempiin luonnepiirteisiin (eli korkeaan itseohjautuvuuteen ja korkeampaan yhteistyöhakuisuuteen), jotka puolestaan suojasivat paranoidisen ajattelun kehittymiseltä yksilöitä, joilla oli temperamenttisidonnainen riski paranoidiselle ajattelulle. Masennusoireiden yhteys paranoidiseen ajatteluun ilmeni etenkin myöhäisnuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Yksilöt, joiden temperamenttiin sisältyy alttiustekijöitä paranoidiselle ajattelulle, saattaisivat hyötyä interventioista, jotka kehittävät kykyjä muodostaa luottamuksellisia ja supportiivisia sosiaalisia suhteita. Tällaiset interventiot voisivat auttaa heitä sisäistämään kypsemmät käsitykset itsestä ja interpersonaalisista suhteista, jotka puolestaan saattaisivat kehittää paranoidiselle ajattelulle altistavien temperamenttipiirteiden itsesäätelyä ja pienentää riskiä paranoidiselle ajattelulle. Yksilöt, joilla ilmenee samanaikaisesti masennusoireita ja paranoidista ajattelua, saattaisivat hyötyä neurokognitiivisesta kuntoutuksesta, sosiaalisten taitojen harjoituksista sekä yhteisöllisistä hoitomuodoista, jotka lisäisivät sosiaalista aktiivisuutta ja kehittäisivät metakognitiivisia taitoja.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THERELAT.pdf 1.082Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record