Lähivanhempien kokemuksia omasta ajasta ja sen merkityksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201514
Title: Lähivanhempien kokemuksia omasta ajasta ja sen merkityksestä
Author: Saikkonen, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201514
http://hdl.handle.net/10138/233630
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. The aim of this qualitative research was to examine the meaningfulness of own time for single parents and the meaning it carries in their everyday life. The target was also to gather experience based knowledge about the life of single parents. Previous research on the single parents' life is not abundant and often time the perspective has been simply coping with the challenges of lone parenthood. Based on previous research a single parents' life is often barely survival from one day to the other. In this research the target was to expand the point of view beyond mere survival, bringing light to new aspects of living as a single parent. Methods. The material of the research consisted of thematic interviews. The interviews involved 10 single parents. The sources were all women, although gender was not a relevant criteria when selecting interviewees. The transcribed material of the thematic interviews was analysed applying qualitative theory directive content analysis. The unique characteristic of experience based knowledge presented itself strongly. Results and conclusions. The own time of single parents seemed to be after the children's bedtime or during the free weekends (without kids). During their own time the parents relaxed in their way of preference. Own time was considered important with respect to overall wellbeing. The material indicated that even though single parent's own time was held important and they most often wanted to have more of it, there was little effort made towards getting more own time.Tavoitteet. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten niin sanottuina lähivanhempina elävät vanhemmat kokevat oman aikansa ja sen merkityksen heidän elämissään. Tavoitteena oli myös lisätä kokemusperäistä tietopohjaa lähivanhempien elämästä. Aiempaa tutkimustietoa lähivanhempien elämästä on tehty vain vähän ja niissä on usein lähestytty aihetta lähivanhemman jaksamisen näkökulmasta. Näiden aiempien tutkimusten pohjalta voisi sanoa, että lähivanhemman jaksaminen näyttäisi usein olevan selviytymistaistelua päivästä toiseen. Tässä tutkimuksessa lähivanhemmuutta pyrittiin tarkastelemaan jaksamisnäkökulman ulkopuolella, tuoden esiin uusia seikkoja lähivanhemman elämään liittyen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui teemahaastatteluista. Haastatteluihin osallistui 10 lähivanhempaa. Tiedonantajat olivat kaikki naisia, vaikka sukupuoli ei ollut olennainen tekijä sopivia haastateltavia etsittäessä. Teemahaastatteluiden litteroitu aineisto analysoitiin laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä soveltaen. Aineisto sisälsi hyvin paljon tapauskohtaisuutta ja kerronnallisuutta. Kokemusperäisen tiedon yksilöllinen luonne tuli myös esiin vahvasti. Tulokset ja johtopäätökset. Lähivanhempien oman ajan hetket näyttivät ajoittuvan aikaan lasten nukkumaanmenon jälkeen ja ns. vapaisiin viikonloppuihin. Omalla ajalla rentouduttiin itselle mieluisimmalla tavalla. Oma aika koettiin tärkeäksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Aineisto osoitti kuitenkin myös sen, että vaikka oma aika koettiin tärkeäksi ja sitä kaivattiin lisää, niin oman ajan saamisen eteen ei oltu valmiita tekemään paljoakaan. Tutkimuksessa käytetty käsite lähivanhempi on juridisesti tuntematon puhekielen käsite. Sen käyttämiseen päädyttiin tietoisesti käsitteen kuvaavan luonteen vuoksi.
Subject: lähivanhempi
yksinhuoltaja
arki
oma aika
hyvinvointi
single parent
everyday life
own time
wellbeing


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record