Kodin ja koulun yhteistyö perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201515
Title: Kodin ja koulun yhteistyö perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Author: Heiman, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201515
http://hdl.handle.net/10138/233712
Thesis level: master's thesis
Abstract: It was studied how the co-operation between home and school is shown in national groundschool curriculum (2014). The goal was to find out how the roles of different actors in co-operation between home and school are shown in curriculum. What kinds of forms of co-operation are risen from the curriculum and is there differences in co-operation between subjects. The material of this study was used the national groundschool curriculum (2014). The study is a content analysis study based on a document. The material was analysed using quality analysis methods, mainly using the theme grouping. Nine different themes were found from the material, with which the study questions were answered. According to the curriculum the parents of a child should be involved into the school activities. One of the most important tasks of parents is seen their involvement in the creation and development of schools culture of operations. However, there are no concrete models of action, but the maintenance and active operations of co-operation is left for schools. The importance of the co-operation between home and school is emhazised when offering support for learning and with studies of languages such as finnish, another native language of a student or a foreign language. Also in pupil councelling and home economics the co-operation between home and school is emhasized. The co-operation between home and school supports the normal growth and development of a child, thus also learning. There are several different modes of action for co-operation between home and school but in ordinary days the co-operation is mainly one directional communication and information.Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee esiin valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014). Tavoitteena oli tarkastella, millaisena eri toimijoiden roolit kodin ja koulun välisessä yhteistyössä näyttäytyvät opetussuunnitelmassa. Tämän lisäksi tarkasteltiin, millaisia toimintamuotoja kodin ja koulun väliselle yhteistyölle nousee opetussuunnitelmasta sekä millaisia eroja oppiaineiden välillä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on. Tutkimuksessa selvitettiin myös, korostuuko kodin ja koulun välinen yhteistyö eri oppiaineissa eri tavoin. Tutkimuksen aineistona on valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014). Tutkimus on dokumenttiin kohdistuvaan sisällönanalyysitutkimusta. Aineisto analysointiin laadullisia analyysimenetelmiä, lähinnä teemoittelua apuna käyttäen. Aineistosta nousi esille yhdeksän erilaista teemaa, joiden avulla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Opetussuunnitelman mukaan lapsen vanhemmat tulee ottaa osalliseksi koulun toimintaan. Yhtenä tärkeimpänä tehtävänä nähdään vanhempien osallisuus koulun toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen, kuitenkaan mitään konkreettisia toimintamalleja ei tuoda esiin, vaan yhteistyön ylläpito ja aktiivinen toiminta on jätetty koulujen kontolle. Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu oppimisen tuen tarpeessa sekä kielen opinnoissa, kuten äidinkieli, muu oppilaan oma äidinkieli sekä vieras kieli. Myös oppilaanohjauksessa sekä kotitaloudessa kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on korostunut merkitys. Kodin ja koulun välinen yhteistyö tukee lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, näin myös oppimista. Kodin ja koulun väliselle yhteistyöllä on esillä monia erilaisia toimintamalleja, mutta arjessa kodin ja koulun välillä yhteistyö näyttäytyy kuitenkin lähinnä yksisuuntaisena viestintänä ja tiedottamisena
Subject: kodin ja koulun yhteistyö
vuorovaikutus
sosiaalinen vuorovaikutus
opetussuunnitelma
vanhemmat koulussa
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record