Positiivinen kasvatus, luonteenvahvuudet ja Positiivinen CV yhdeksäsluokkalaisten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201519
Title: Positiivinen kasvatus, luonteenvahvuudet ja Positiivinen CV yhdeksäsluokkalaisten näkökulmasta
Alternative title: Positive education, character strengths and Positive CV from Ninth grade students' perspective
Author: Korppi-Tommola, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201519
http://hdl.handle.net/10138/233715
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: Pro gradu –tutkielma on tapaustutkimus Positiivinen CV -tutkimusintervention aikana kahden eteläsuomalaisen koulun yhdeksäsluokilla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä yhdeksäsluokkalaisilla on positiivisesta kasvatuksesta, luonteenvahvuusopetuksesta, Positiivisesta CV:stä ja omista vahvuuksistaan. Tutkimukseni aineisto on kerätty syyskuussa 2017 Positiivinen CV -tutkimusintervention lopussa teemahaastatteluna harkinnanvaraisesti valituilta yhdeksäsluokkalaisilta. Haastattelin molemmista kouluista neljää yhdeksäsluokkalaista nuorta. Yhteensä tutkimukseen osallistui kahdeksan yhdeksäsluokkalaista nuorta. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään käsitteisiin positiivinen psykologia, positiivinen kasvatus, luonteenvahvuudet, luonteenvahvuusopetus ja nuoruus. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan muita aikaisempia positiiviseen kasvatukseen ja luonteenvahvuusopetukseen liittyviä tutkimustuloksia ja tutkimusinterventioita. Teoreettisessa viitekehyksessä tulee myös esille luonteenvahvuusopetuksen yhteys perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2014. Tutkimuksen tulosten mukaan seitsemän kahdeksasta haastatellusta yhdeksäsluokkalaisesta piti positiivisen kasvatuksen tunteja myönteisinä. Seitsemän kahdeksasta yhdeksäsluokkalaisesta sanoi, että vahvuuksien käsitteleminen on merkityksellistä tulevaisuuden työn ja ammatinvalinnan kannalta. Jokainen haastatelluista yhdeksäsluokkalaisista nuorista koki Positiivisen CV:n tekemisen myönteisenä. Kuusi kahdeksasta oppilaasta koki, että Positiivisen CV:n tekeminen olisi hyödyllistä muillekin oppilaille. Kaikki yhdeksäsluokkalaiset löysivät itsestään omat luonteenvahvuutensa, ja kuvasivat myönteisesti omia vahvuuksiaan haastattelussa. Tutkimustulosten luotettavuutta vahvistaa se, että tulokset ovat yhteensopivia aikaisempien positiivisen psykologian luonteenvahvuuksien käyttöön perustuvien tutkimusinterventioiden tulosten kanssa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että positiivisen kasvatuksen tunneilla, vahvuuksien käsittelemisellä ja positiivisella CV:llä oli enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia yhdeksäsluokkalaisiin. Johtopäätöksenä voidaan esittää myös, että positiivinen kasvatus, vahvuuksien käsitteleminen ja Positiivinen CV auttaisivat yhdeksäsluokkalaisia erityisesti tulevaisuuden työn ja ammatinvalinnassa, sekä myös oman identiteetin ja positiivisen minäkuvan rakentamisessa.This master's thesis is a case study during Positive CV intervention in two ninth grades in Southern Finland. The purpose of this study is to find out what kind of thoughts ninth grade students have about positive education, dealing with character strengths, positive CV, and their own strengths. The material of my research was collected in September 2017 at the end of Positive CV intervention with focused interview from selected ninth grade students. I interviewed four ninth grade students from both schools. In total, eight ninth grade students participated in the study. The theoretical framework of the thesis familiarizes the concepts of positive psychology, positive education, character strengths, strengths-based education, and youth. In addition, the theoretical framework examines other earlier results of research and research interventions related to positive education and character strengths. The theoretical framework also introduces the link between strengths-based education and the national curriculum 2014. According to the results of the study, seven of the eight interviewed ninth grade students considered positive education classes positive. Seven of the eight ninth grade students said that dealing with character strengths is important for the future career and the career choice. Each of the interviewed ninth grade students felt happy when making Positive CV. Six of the eight students found that making Positive CV would be useful for other students as well. All the ninth grade students found their own character strengths and expressed their own strengths in a positive way in the interview. The results of this thesis are compatible with the results of earlier positive psychology interventions based on character strengths. That confirms the reliability of the thesis. As a conclusion, the classes of positive education, dealing with character strengths and Positive CV had more positive than negative effects on ninth grade students. It can also be concluded that positive education, dealing with character strengths and Positive CV would help ninth grade students especially with their career and career choices in the future, as well as in building up their own identity and positive self-image.
Subject: positiivinen psykologia
positiivinen kasvatus
luonteenvahvuudet
luonteenvahvuusopetus
nuoruus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record