"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201520
Julkaisun nimi: "Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona
Tekijä: Kervinen, Annina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201520
http://hdl.handle.net/10138/233716
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Objectives. The aim of this study is to describe, analyze and interpret teachers' perceptions of co-teaching and how to support positive education, the reasons for their co-teaching, what positive teaching means to them in regard to using positive education in their teaching, and the positive presentation of positive co-education. Methods. A total of 8 primary school teachers participated in this study in the fall of 2017. The teachers were interviewed by semi-structured theme interviewing and the research material was analyzed in accordance with qualitative content-based content analysis. Results and Conclusions. The study highlighted three main themes, which are the charm of co-teaching, the importance of positive education, and to describe positive education from the perspective of co-education. The teaching methods used in co-teaching were the well-being of the teacher, the collegial models in everyday life, and the learning situations and characteristics of everyday life. Positive education was seen to be very significant, especially as a classroom teacher, for the development of work prosperity and self-education, as well as for the students' perceptions and learning. The conditions for co-operation in positive education were manifested through a specific culture of operation and interaction. The benefits of joint teaching in positive education increased with collegial support, use of time as well as planning and assessment and lastly through the social and emotional integration of the students and the interaction between the student and the teacher.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, analysoida ja tulkita opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta ja kuinka sen kautta voidaan tukea positiivista kasvatusta. syitä yhteisopettaa, heidän antamiaan merkityksiä positiiviselle kasvatukselle opetuksessaan, sekä positiivisen kasvatuksen näyttäytymistä yhteisopetuksessa. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 8 alakoulun opettajaa syksyllä 2017. Opettajat haastateltiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa nousi esiin kolme pääluokkaa, jotka ovat yhteisopetuksen viehätys, positiivisen kasvatuksen merkitys sekä positiivinen kasvatus yhteisopetuksen näkökulmasta. Yhteisopetuksen toimintamalleiksi nousi opettajan hyvinvointi, arjen kollegiaaliset toimintamallit sekä arjen oppimistilanteet ja luonteenvahvuudet. Positiivien kasvatus nähtiin hyvin merkittävänä etenkin luokan ilmapiirin rakentajana, työhyvinvoinnin ja oman opettajuuden kehittymiselle sekä oppijan luonteenvahvuuksien kehittymiselle sekä oppimiselle. Yhteistyön ehdot positiivisessa kasvatuksessa näyttäytyivät toimintakulttuurin sekä vuorovaikutuksen kautta. Yhteisopetuksen hyötyinä positiivisessa kasvatuksessa nousi kollegiaalinen tuki, ajankäyttö sekä työn suunnittelu ja arviointi, oppilaiden sosiaalinen ja emotionaalinen integraatio sekä oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus.
Avainsanat: yhteisopettajuus
yhteisopetus
positiivinen kasvatus
positiivinen pedagogiikka
positiivinen psykologia


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot