Conservation in ’Uêɜ ja, chan₂¹ia¹₂li’, the place where jaguars live

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803281538
Title: Conservation in ’Uêɜ ja, chan₂¹ia¹₂li’, the place where jaguars live
Author: Mäki, Raitamaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803281538
http://hdl.handle.net/10138/233823
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kyseessä on etnografinen tutkimus siitä, kuinka alkuperäiskansojen laajalti vaatimaa ja virallisesti tunnustettua autonomiaa rakennetaan ja toteutetaan osana valtion tukemaa luonnonsuojeluohjelmaa neljässä chinanteco-yhteisössä Oaxacan osavaltiossa, eteläisessä Meksikossa. Tutkimus perustuu keväällä 2016 tehtyyn neljän kuukauden kenttätyöhön San Antonio Analcon ja San Pedro Tlatepuscon yhteisöissä. Kenttätyö koostui osallistuvasta havainnoinnista ja puoli-strukturoiduista haastatteluista. Tässä tutkimuksessa autonomiaa ja riippuvuussuhteita tarkastellaan poliittisen ekologian näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan territorion hallintaa eri toimijoiden näkökulmasta: itse yhteisöjen, valtion instituutioiden, ympäristötoimijoiden ja ympäristön myyttisten olioiden. Toimijoiden motiiveja ja territoriaalisen kontrollin muotoja pyritään ymmärtämään antropologisten valtio-, autonomia- ja riippuvuusteorioiden sekä alkuperäiskansojen omien ympäristönmuutokseen liittyvien analyysitapojen kautta. Meksikon valtion pitkän integroivan valtiopolitiikan, indigenismo, on argumentoitu jatkuvan maaseudun yhteisöjen parissa tämän päivän kehitysapuohjelmien muodossa. Tässä pro gradu- työssä väite laajennetaan käsittämään myös yhteisöllinen luonnonsuojelu. Tässä pro gradu- työssä henkilöityneen territoriaalisen kontrollin ja territorion pyhittämisen argumentoidaan selittävän chinantecojen motiiveja suojella luontoa ja heidän asuttamansa trooppisen metsän hyvää tilaa. Nämä kontrollin ja pyhittämisen muodot ovat käyneet läpi historiallisia, synkretistisiä muutoksia tehden ympäristölliset ja yhteiskunnalliset prosessit sekä tämän hetkiset luonnonsuojelutavoitteet paikallisille ymmärrettäviksi. Synkretistisen, protestanttisen kääntymyksen nähdään selittävän eroavaisuuksia kahden tutkitun yhteisön välillä. Henkilöityneet territoriaalisen kontrollin muodot ovat sisällyttäneet ympäristötoimijoita paikalliseen kosmovisioon ja hallintotapoihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka vihreän politiikan kautta on voitu edistää ja toisaalta tukahduttaa uusia autonomian muotoja suhteiden ja riippuvuuksien kautta. Nämä prosessit ovat tarjonneet yhteisöille materiaalisia etuuksia, ”kehitystä”, ja uusia menetelmiä puolustaa territoriotaan. Tässä tutkimuksessa kuitenkin argumentoidaan, että vihreä politiikka ja sen tuomat materiaaliset edut eivät ole voineet syrjäyttää Meksikossa ja globaalilla tasolla olemassa olevia epätasa-arvoisia valtasuhteita ja syrjintää. Sen sijaan nämä ohjelmat ovat toisinaan jopa edesauttaneet epätasa-arvoisuuksien säilymistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kuten voidaan todeta asuttaessa San Antonio Analcon ja San Pedro Tlatepuscon chinanteco-yhteisöissä, niin sanotulla ”korkean marginalisoitumisen alueella”.This thesis is an ethnographic study examining how widely claimed and officially recognized indigenous autonomy is construed and practiced in a state-promoted nature conservation program taking place in four indigenous Chinantec communities in the state of Oaxaca, south of Mexico. This study is based on a four-month stay in two of the communities, San Antonio Analco and San Pedro Tlatepusco, during the spring of 2016. Fieldwork consisted of participant observation and semi-structured interviews. In this study, questions of autonomy and dependence are examined in a frame of political ecology focusing on the motives and actions of territorial control by varied actors including, besides the communities, state and its institutions, environmental actors and beings of nature. Understanding of these motives and forms of control is sought through anthropological theories of state control towards minorities, indigenous analysis on environmental change and theories of autonomy in relations and dependence. Mexico has a long history of homogenizing institutional politics of indigenismo, which have been argued to continue in today’s wide offering of social and development aid programs for rural populations. This view is expanded to cover programs of environmental protection. In this thesis, personified territorial control and territorial sanctification are argued to determine Chinantec motives towards environmental care and explain the good condition in which these tropical forests can be found today. These forms of control and sanctification have undergone historic syncretic transformations making environmental and social changes locally understandable and leading to the current environmental aspirations towards nature conservation. Syncretic, evangelic transformations are argued to explain differences in the attitudes of the two communities towards nature conservation. Personified territorial control has incorporated environmental actors into local cosmovisions and forms of territorial control. In this study, it is analyzed how green politics have been able to promote and decline new kinds of autonomy in relations and in dependence. These processes have allowed the communities some material benefits, “development”, and ways to defend their territories. Still, as this study suggests, these politics and the benefits they provide have not been able to obviate inequalities and the discrimination prevalent in Mexico as well as globally. Instead, these programs have sometimes even increased and reconstrued the pre-existing national and global inequalities, as could be found out living in the communities of Analco and San Pedro, “the zone of high marginalization”.
Subject: alkuperäiskansat
autonomia
luonnonsuojelu
Meksiko
Oaxaca
riippuvaisuus
territorio
Discipline: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social and Cultural Anthropology
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maki_Sosiaalijakulttuuriantropologia.pdf 2.099Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record