Uuden median murros Alma Mediassa, Sanoma Oy:ssä ja Yleisradiossa 1994-2004

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5472-3
Title: Uuden median murros Alma Mediassa, Sanoma Oy:ssä ja Yleisradiossa 1994-2004
Author: Lindblom, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-05-15
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5472-3
http://hdl.handle.net/10138/23384
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This is a qualitative and multimethodological comparative study, which consists of two main parts: examining the development of new media and analysing and comparing the new media strategies of the three companies studied (Alma Media, Sanoma and the Finnish Broadcasting Company Yleisradio). The study includes the first large-scale review in Finnish of the development of new media, paying attention to the birth of the Internet as well as to mobile media, web TV and any other element of new media. It also concentrates on the function of electronic distribution channels before the age of the Internet, e.g. cable text and videotext. Answers about how the three traditional Finnish media houses began spreading their content to the Internet and wireless applications in 1994–2004 are also given. In researching the new media strategies the study pays special attention to the attitudes that the three media companies adopted towards the Internet and other forms of new media in their strategies during the years in question. By analysing and comparing, e.g., the companies’ strategies and their investments, the study ascertains whether the companies had a joint functional model in adopting new media or acted totally on their own without taking too much notice of the media field overall. The study makes extensive use of previously published material. The researcher has also interviewed almost twenty people who were involved in getting the companies’ new media functions under way. The methods for the interviews were dialogue and snowball sampling. The researcher has created a classification in which he divides the business strategies into four different categories: active strategy, careful strategy, permissive strategy, and passive strategy. In comparing and analysing the companies the researcher has used the classification devised by Allan Afuah & Christopher L. Tucci. The seven element classification consists of dominant managerial logic, competency trap, fear of cannibalisation and loss of revenue, channel conflict, political power, co-opetitor power and emotional attachment. In analysing the company strategies the researcher has also noted the classifications of convergence made by Everette E. Dennis and Graham Murdock as well as the aspects formulated by Sylvia Chan-Olmsted and Louisa Ha concerning the success of the companies in adopting the Internet into their functions. Based on all these classifications and by further developing them the researcher analyses and compares the success of the new media strategies of the three Finnish companies. The outcome of the study is a conclusion as to what kind of strategies the companies have carried out their new media functions and how they have succeeded in it.Kyseessä on laadullinen ja monimetodinen vertaileva tutkimus, joka jakautuu kahteen pääosaan: uuden median kehityksen tarkasteluun sekä tutkittavana olevien yhtiöiden (Alma Median, Sanoma Osakeyhtiön ja Yleisradion) uuden median strategioiden analysointiin ja vertailuun. Tutkimukseen sisältyy ensimmäinen laajamittainen suomenkielinen uuden median kehityksen katsaus, jossa huomioidaan niin Internetin synty kuin mobiilitoiminnan, web-tv:n ja muiden uusien viestintävälineiden kehityskaari. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään Internetiä edeltäneiden sähköisten julkaisukanavien, kuten kaapelitekstin ja teletiedon toimintaa. Tutkittavana olevien yhtiöiden osalta annetaan vastaus siihen, kuinka perinteisistä tv- ja lehtiyhtiöistä tuli monimediataloja, jotka ryhtyivät jakamaan journalistista sisältöään myös Internetiin ja langattomiin päätelaitteisiin. Tarkastelun kohteena ovat vuodet 1994–2004. Uuden median strategisen tutkimuksen osalta tutkimus kiinnittää erityistä huomiota siihen, missä määrin tutkimuksen kohteena olevat yhtiöt suhtautuivat Internetiin ja muuhun uuteen mediaan strategioissaan vuosien varrella. Analysoimalla ja vertailemalla mm. yhtiöiden strategioita ja investointeja tutkimus antaa vastauksen siihen, onko yhtiöitä ja niiden tekemiä ratkaisuja yhdistänyt jokin yhteinen toimintamalli vai ovatko yhtiöt toimineet omin neuvoin toisistaan ja muusta mediakentästä välittämättä. Tutkimuksessa on hyödynnetty kattavasti aiemmin julkaistuja aineistoja. Lisäksi tutkimukseen on haastateltu dialogista tutkimustapaa ja ns. lumipallo-otantaa hyödyntäen useita henkilöitä, jotka ovat olleet mukana uusien medioiden perustamisessa ja niihin liittyvissä eri toiminnoissa tutkimuksen kohteena olevissa yrityksissä. Tutkija on luonut luokittelun, jolla hän jakaa yritysten uuden median strategiat niiden intensiteetin mukaan eri tasoihin: aktiiviseen, sallivaan, varovaiseen ja passiiviseen strategiaan. Tutkittavien yhtiöiden vertailussa ja analysoinnissa on käytetty tutkijan edelleen kehittämää Allan Afuahin ja Christopher L. Tuccin kokoamaa seitsenkohtaista Internetin omaksumisen ongelmien luokittelua. Yritykset on analysoitu sen mukaan, missä määrin niihin ovat vuosien aikana vaikuttaneet mm. hallitseva johdon logiikka, osaamisen ansa, sisäinen konflikti, kumppanien voima, poliittinen voima, kannibalisoinnin pelko sekä kiinnittyvä ja väheksyvä tunneside. Strategia-analyysien yhteenvedossa on huomioitu lisäksi Everette E. Dennisin ja Graham Murdockin näkemyksiä konvergenssin kehityksen jakautumisesta eri ajanjaksoihin sekä Sylvia Chan-Olmstedin ja Louisa Han näkemyksiä yritysten onnistumisesta integroida Internet liiketoimintoihinsa. Näihin kaikkiin pohjautuen ja kyseisiä näkemyksiä edelleen kehittäen tutkija analysoi ja vertailee tutkittavana olevien yhtiöiden uuden median strategioiden onnistumista. Kaiken lopputulemana muodostuu päätelmä siitä, millaisin strategioin tutkittavana olevat yhtiöt ovat toteuttaneet uuden median toimintojaan ja kuinka yhtiöt ovat tässä onnistuneet.
Subject: viestintä
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uudenmed.pdf 1.316Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record