Sinusta kiinni : Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-067-3
Title: Sinusta kiinni : Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista
Author: Mikkola, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-03-14
Language: fi
Belongs to series: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia - URN:ISSN:1455-9919
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-067-3
http://hdl.handle.net/10138/23390
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Depending on you – A study of spousal care, everyday life and agency The present aim of the aging policy is to promote old peoples´ possibilities to live at their own home. It is also many elderly couples´ own wish. At home a persons spouse is the most natural care giver, if she or he is able to give care. Spousal care means living together, giving and receiving care and interdependency between the spouses. The aim of the policy is to support spousal care by paying financial support to a carer and arrang-ing formal home care services. The purpose of this research is to study the agency of care giving and receiving spouses as care givers and receivers and also as home care service users. The data of the study consist of the interviews of 21 elderly couples. Both spouses were interviewed seper-ately, with the exception of five couples who were interviewed together. In these inter-views a care receiver had difficulties in communicating by speaking and a spouse was her or his interpreter. The study is based on a social constructionistic and a discourse analytical view of con-struction of meanings in human communication. Talking is a social action: people achieve identities, realities, social order and social relationship through talking. In inter-pretating the spouses agency I have used of Harvey Sack´s method of Membership Categorization Device (MCD). The spouses construct social categories which made the meaning of their agency visible. Care changes the routines and actions of everyday life. The couples have to negotiate their duties and rights between each other. Care giving and receiving are both physical and emotional actions. In the end it becomes a part of the couples´ normal life. The pur-pose of couples´ action is to live together as long as possible. They want to strengthen both their own agency and their spouses´ agency. The living together depends on both of them. The spouses decided together what home care services they would like to use and on which conditions they have to use services. Spouses have different kind of agencies as service users which describe their relationship and confidency on formal home care support and services. Services must support the elderly couples´ shared life at home. They cannot be against the conditions on the spousal care. When you want to arrange services to elderly care giving and receiving couples, you have to consider their own wishes and the meanings of their own relationship and shared life.Kotona asumisen tukeminen on sekä nykyisen vanhuspolitiikan että monen ikääntyvän pariskunnan tavoitteena. Kotona puoliso on usein ensisijainen hoivan antaja, jos hän siihen kykenee. Parisuhde tuottaa kuitenkin hoivan antamiseen ja saamiseen omat erityiset vaatimuksensa, merkityksensä ja ehtonsa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien puolisohoivapariskuntien arkea ja keskinäistä riippuvuutta ja auttamista sekä heidän suhdettaan omaishoivaa tukevien palvelujen käyttämiseen. Puolisohoivaa ja palveluja tarkastellaan puolisoiden toimijuutta ja arjen ehtoja määrittävänä yhteisenä toimintana. Arjessa selviytyminen ja yhteisen elämän jatkuminen on kiinni molempien puolisoiden toiminnasta. Puolison sairastuminen ja siitä seuraava avun tarve muuttavat päivittäistä elämää ja totuttuja tapoja. Samalla hoivan antaminen ja saaminen tulee luonnolliseksi ja välttämättömäksi osaksi yhteistä elämää. Se on eräänlainen vapaaehtoinen pakko: itsestään selvä valinta, jolle ei ole annettu vaihtoehtoja. Tutkimuksessa on haastateltu molemmat puolisot, yhteensä 21 pariskuntaa. Puolisot on haastateltu pääsääntöisesti erikseen. Viisi haastattelua on toteutettu yhteishaastatteluna, koska hoivaa saavalla puolisolla oli vaikeuksia puheen tuottamisessa ja hoivaa antava puoliso toimi hänen tulkkinaan. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyyttinen tutkimus. Toimijuuden tutkimisessa sovelletaan Harvey Sacksin kehittämää jäsenyyskategoria analyysia, joka perustuu havaintoihin sosiaalisen kulttuurimme piirissä jaetuista todellisuuden jäsentämistavoista. Puolisot tuottavat puheessaan sosiaalisia kategorioita, jotka tekevät näkyväksi heidän erilaisia toimijuuksiaan ja liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia käytäntöjä, järjestystä ja merkityksiä. Puolisoiden toimijuudet hoivan antajilna ja saajina sekä hoivapalvelujen käyttäjinä rakentuvat heidän keskinäisessä suhteessaan ja vuorovaikutuksessaan. Hoivan antaminen ja saaminen edellyttää neuvotteluja hoivan ehdoista, keskinäisistä velvollisuuksista ja oikeuksista. Puolisoiden tavoitteena on yhteisen elämän jatkuminen ja he haluavat toiminnallaan vahvistaa sekä omaa että yhteistä toimijuuttaan. Puolisot neuvottelevat myös palvelujen käyttämisen edellytyksistä. Omaishoidon tuen ja hoivapalvelujen käyttäminen perustuu yhteiseen sopimukseen, joka ei saa olla ristiriidassa puolisoiden määrittelemien hoivan ehtojen kanssa. Puolisot omaksuvat palvelujen käyttäjänä erilaisia toimijuuksia, jotka määrittävät heidän asemaansa, luottamustaan ja suhdettaan palvelujen käyttämiseen. Hoivapalvelujen tulee tukea puolisoiden yhteistä elämätapaa. Palveluja järjestäessä on huomioitava puolisoiden yksilölliset tarpeet sekä heidän keskinäiselle suhteelleen ja yhteiselle elämälleen asettamansa merkitykset ja tavoitteet.
Subject: sosiaalipolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sinustak.pdf 9.080Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record