Communitarian approaches to sustainable development : the governance, local impacts and costs of community energy

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-598-7
Titel: Communitarian approaches to sustainable development : the governance, local impacts and costs of community energy
Sekundär titel: Paikallistason yhteisöllisen energiantuotannon hallinta, vaikutukset ja kustannukset
Författare: Berka, Anna
Medarbetare: Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences, Forest Economics and Marketing
Scene Consulting, Edinburgh, Scotland
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018-06-05
Språk: en
Tillhör serie: Dissertationes Forestales 254 - URN:ISSN:1795-7389
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-598-7
http://hdl.handle.net/10138/234206
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Abstrakt: This dissertation explores the governance, local impacts and costs of community-owned renewable energy (CRE). The objective is to understand if and in what context collective local ownership models represent a feasible and effective means to operationalising a more ‘sustainable development’ in the renewable energy sector and beyond. The articles draw on a range of fields, from energy governance and project economics to impact evaluation. Specific methodologies used are systematic literature review, discourse analysis, historical institutional analysis and risk-extended net present valuation. Unique contributions of this work are a meta-level understanding of the community energy sector in the UK and an understanding of its emergence in context of technological and institutional change. In addition, it provides an explicit assessment of Quality of Evidence problems in this subfield of energy and social science research, placing it firmly in the context of current literature and methods in project economics and impact evaluation. Findings show that ownership patterns in the energy sector are precarious and subject to changing narratives that emerge in response to domestic socio-economic and political dilemma’s, exogenous shocks, and emerging economic schools of thought. CRE projects have the potential to generate a variety of positive local impacts that vary depending on the motivation and management of projects and project revenues. Under certain conditions CRE can empower community organisations to address systemic socio-economic problems in the public domain. Finally, in a competitive market setting and where CRE is implemented by newly-established grassroots organisations, projects face a range of risks that commercial projects do not, and that erode their financial viability. As such, the development and expansion of community renewable energy as a substantial proportion of the energy sector requires policy makers to assign it special status and provide policy support on the basis of its local social, economic and environmental benefits. Policy support for community renewable energy requires a willingness to integrate energy and social policy domains.Väitöskirja tarkastelee paikallisyhteisöjen omistuksessa olevan uusiutuvan energiantuotannon hallintaa, erilaisia paikallistason vaikutuksia ja hankkeiden kustannustehokkuutta. Tavoitteena on ymmärtää kuinka ja minkälaisissa tilanteissa yhteisöllisessä omistuksessa oleva energiatuotanto on toteuttamiskelpoinen ja tehokas tapa pyrittäessä kohti yhteiskunnan kestävää kehitystä. Väitöskirjan julkaisujen tausta on monitieteinen vaihdellen energiapolitiikan analyysista projektitason hankkeiden toteutettavuuteen ja vaikutusten arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, diskurssianalyysia, instituutioiden kehityksen historiallista tarkastelua sekä energiainvestointien riski- ja kannattavuusarviointia. Väitöskirja tuottaa uutta metatason tietoa paikallistason energiatuotannosta Iso-Britanniassa ja sen kehityksestä teknologia- ja instituutiomuutosten aikana. Lisäksi se arvioi ns. Quality of Evidence -ongelmia projektitasolla ja myös vaikutusarvioinnin kirjallisuuden ja menetelmien laajemmasta näkökulmasta. Tulosten mukaan yhteisöllisen energiantuotannon omistusrakenteet ovat herkkiä politiikkaympäristön haasteille ja linjauksille sekä muille eksogeenisille muutoksille. Uusiutuvan energian projekteilla on kuitenkin edellytyksiä tuottaa monia myönteisiä paikallistason vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset riippuvat projektien tavoitteenasetannasta ja tuottovaatimuksista. Uusiutuvan energian paikallistason tuotannon kautta voidaan vahvistaa paikallisyhteisöjen kykyä hallita sosioekonomisia ongelmiaan. Yhteisölliset energiantuotantohankkeet, joiden taustalla on uusia ruohonjuuritason toimijoita, ovat kuitenkin erityisen herkkiä erilaisille toimintaan liittyville riskeille, jotka voivat heikentää niiden kannattavuutta verrattuna markkinaehtoisiin hankkeisiin. Laajentuakseen merkittävästi nykyisestään paikallistason uusituvan energian investoinnit tarvitsevat niille räätälöityjä politiikan tukea, mikä olisi kuitenkin perustetavissa hankkeiden tuomilla sosiaalisilla, taloudellisilla ja ympäristöhyödyillä. Paikallistason uusituvan energian tukeminen vaatii kuitenkin myös erityistä valmiutta nivoa yhteen hyvinkin erilaisia energia- ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.
Subject:
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Communit.pdf 583.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post