BUSINESS ECOSYSTEMS IN THE WOODEN MULTI-STOREY CONSTRUCTION: A CASE OF A RESIDENTIAL WOOD BUILDING PROJECT

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804171708
Title: BUSINESS ECOSYSTEMS IN THE WOODEN MULTI-STOREY CONSTRUCTION: A CASE OF A RESIDENTIAL WOOD BUILDING PROJECT
Author: Pöyhönen, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Thesis level: master's thesis
Abstract: Puukerrostalorakentamisen suosio on kasvanut viime vuosien aikana Suomessa. Mahdollisia syitä kas-vulle saattavat olla puukerrostalorakentamista suosivat lakimuutokset, valtion laitosten toimenpideoh-jelmat puurakentamisen edistämiseksi sekä rakennusalan kehittyneet liiketoimintamallit. Myös liiketoi-mintaekosysteemimalli on ollut ajankohtainen tutkimusaihe viime vuosina. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että malli voisi olla hyödyllinen työkalu arvonluomisen analysoinnissa rakennusalalla. Tämä kvalitatiivinen case-tutkimus tutki liiketoimintaekosysteemimallin soveltuvuutta puurakentami-sessa. Puolistrukturoitujen haastatteluiden sisällöllisen teemoittelun avulla selvitettiin eräässä puura-kennushankkeessa osallisena olleiden henkilöiden kokemuksia hankkeesta. Hanke oli kaksikerroksinen puinen luhtitalo. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa rakennushankkeen liiketoimintaekosysteemin toimintaa, osallistuvien yritysten rooleja, liiketoimintaekosysteemiin kuulumisen hyötyjä ja liiketoi-mintaekosysteemin menestyksen kannalta olennaisia tekijöitä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka loppukäyttäjät otettiin huomioon hankkeessa ja kuinka innovaatioita tunnistettiin ja miten niistä viestit-tiin hankkeen yrityksille. Haastattelut paljastivat, että rakennushankkeen ydinyritykset ovat työskennelleet jo vuosia yhdessä en-nen tutkimuksen kohteena ollutta hanketta. Joidenkin projektin jäsenten välillä oli tunnistettavissa yh-teisevolutiivisia pyrkimyksiä, kuten yhteistyötä hankkeen läpimenoajan lyhentämiseen prosessien ke-hityksen avulla. Eräät toimijat ovat myös lisänneet yhteistyötään monipuolistaakseen palvelutarjon-taansa potentiaalisille asiakkaille tarjoamalla toistensa palveluita sopivissa tilanteissa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että rakennuttajan ympärillä olisi liiketoimintaekosysteemi. Rakennuttajan rooli tässä liiketoimintaekosysteemissä on olla kulmakivitoimija, joka johtaa hanketta. Muut ydinyritykset tässä liiketoimintaekosysteemissä ovat niche-toimijoita, jotka tuovat hankkeeseen erikoistunutta ja toisiaan täydentävää osaamista ja taitoa. Haastatellut tunnistivat projektiin ja liiketoimintaekosysteemiin kuulu-misen hyödyiksi muun muassa referenssiarvon ja arvon tuotekehitykselle. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että yhteistyökumppaneiden tuttuus luo luottamusta ja johtaa toisten työtapojen oppimiseen, mikä nostaa työskentelyn tehokkuutta. Toimiva viestintä ja yhteistyö sekä suunnittelun korkea laatu miellettiin hankkeen menestystekijöiksi. Asukkaat pääsivät osallistumaan päätöksentekoon vasta raken-tamisen alettua, mutta he pystyivät kuitenkin vaikuttamaan sisustukseen liittyviin päätöksiin ja pystyi-vät antamaan muutosehdotuksia asunnoistaan. Haastateltavat pitivät itse rakennuskohdetta melko pe-rinteisenä, mutta innovatiivisia elementtejä kuitenkin tunnistettiin hankkeen prosesseista ja käytetyistä komponenteista. Puukerrostalorakentamisen liiketoimintaekosysteemien tutkimusta voisi jatkaa esi-merkiksi ottamalla vertailtavaksi tutkimuskohteeksi suuremman mittaluokan puukerrostaloprojektin.The popularity of wooden multi-storey construction (WMC) has increased in Finland during the recent years. Reasons for this could be the favorable changes in the legislation, the action plans of government agencies endorsing the WMC, and the developing business models of the construction industry. The business ecosystem (BE) concept has become a topical research subject and recent research suggests that the BE concept could be a useful tool in analyzing the value creation in the construction industry. This qualitative case study examined the applicability of the BE concept for the field of wood construc-tion. Semi-structured interviews were used to elicit the experiences of people involved in a specific wood construction project and thematization was used in the analysis of the data. The case construction project was a two-storey wooden loft. The aims of this thesis included the exploration of the functioning of the case BE, and identifying the roles of the BE participants, the benefits of belonging in a BE, and the key factors for the success of the BE. The study also aimed in examining the end-user involvement and the innovation detection and communication in the case BE. The interviews revealed that the core companies of the case construction project have cooperated for years before the case project took place. Some coevolutive efforts were revealed between some of the project participants, such as attempts to cut the turnaround time of the projects by focusing on process enhancements, and addressing to varying service demands by offering the services of a partner company among own services. The results suggest that a BE exists around the main contractor, which also acts as a keystone player, leading the BE. The other core companies act as niche players, bringing specialized expertise and skills that complement the inputs of others. According to the interviewees, the co-opera-tion and the construction project created benefits, such as reference value and value for the research and development. The interviewees also thought the familiarity of the project participants creates trust, and leads to better understanding of the working habits of the other participants, and thus increasing project efficiency. In addition, well-functioning communication and cooperation, and the high quality of plan-ning were seen as some of the essential factors for the success of the construction project. The residents were involved in the project only after the construction had already started, but they could nevertheless affect interior materials and could make change requests. The building project itself was perceived as relatively traditional one by the interviewees, although some innovativeness was identified in the pro-cesses and components of the project. In the future, business ecosystems in the WMC could be studied further, for example, by also examining larger scale WMC projects.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201804171708
http://hdl.handle.net/10138/234382
Date: 2018
Subject: Business ecosystem
Wooden multi-storey construction
business cooperation
value creation
Discipline: Puumarkkinatiede
Forest Products Marketing
Marknadsföring av skogsprodukter


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record