Tapaustutkimus: biokaasun tuotannon ja luomutuotannon yhteisvaikutukset maatilojen toimintaan ja talouteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804171697
Title: Tapaustutkimus: biokaasun tuotannon ja luomutuotannon yhteisvaikutukset maatilojen toimintaan ja talouteen
Author: Piirala, Joona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804171697
http://hdl.handle.net/10138/234391
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Viljan viljelyn kannattavuus on heikentynyt viljelypanosten hintojen noustessa suhteessa viljan hintaan. Pitkäaikainen viljan monokulttuuri alentaa satotasoa. Luomutuotannon kannattavuus on tavanomaista korkeampi, mutta luomussa lannoitepanosten saatavuus on rajoitettua. Tässä tutkielmassa näihin haasteisiin etsittiin ratkaisua biokaasun tuotannosta. Tapaustutkimuksessa kolmella pohjoispohjanmaalaisella tilalla tarkasteltiin yhteisen biokaasulaitoksen vaikutusta tilojen toimintaan ja talouteen. Biokaasun tuotannon kannattavuutta tarkasteltiin tämän tutkielman ulkopuolella, jolloin vaikutukset maatiloille rajattiin syötteiden tuottajan ja mädätysjäännöksen käyttäjän näkökulmaan. Tilojen päätuotantosuunnat olivat porsaiden tuotanto, viljan viljely ja emolehmätuotanto. Sika- ja kasvintuotantotila tuottaisivat biokaasulaitokseen pääosin nurmea ja karjatila kuivalantaa. Biokaasuntuotannon vaikutuksia tarkasteltiin teknologian (jatkuvatoiminen tai panosreaktori) ja tuotantotavan (tavanomainen ja luomu) näkökulmista. Lisäksi verrattiin, kannattaako tavanomaisten sika- ja kasvintuotantotilan siirtyä luomutuotantoon ilman biokaasun tuotantoa ja tehdä lohkoyhteistyötä soveltuvin osin. Tavoitteena oli ratkaista, mikä skenaarioista tuottaisi tiloille taloudellisesti parhaan tuloksen. Käytettävissä olevan typpilannoituksen perusteella arvioitiin satotasot eri skenaarioissa. Sadon arvon lisäksi tarkasteltiin maataloustukia sekä viljelyn muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia. Taloudellista tulosta skenaarioiden välillä verrattiin ylijäämänä, joka jää muiden, skenaarioiden välillä muuttumattomien, kustannusten kattamiseen. Kaikilla kolmella tilalla eri skenaario tuotti suurimman ylijäämän. Kaikilla kolmella tilalla nykytilanteen mukainen ylijäämä oli pienin. Johtopäätöksiä tehtäessä otettiin huomioon myös tämän tutkielman ulkopuolella tehty biokaasun tuotannon kannattavuusselvitys. Panosmädätys olisi huomattavasti kannattavampaa kuin jatkuva mädätys, mutta kumpikaan ei yllä tavoiteltuun kannattavuuteen. Tilojen ja biokaasuyhtiön yhteinen kokonaistaloudellisuus huomioiden vertailluista skenaarioista parhaaksi arvioitiin tavanomaisten tilojen luomuun siirtyminen ilman biokaasun tuotantoa, lohkoyhteistyö sika- ja karjatilojen välillä soveltuvin osin aloittaen.The profitability of grain cultivation has diminished as the prices of inputs have increased relative to the prices of grain. Long term monoculture of grains decreases yields. Organic farming shows increased profitability but the availability of organic fertilizers is restricted. This thesis searched solutions to the described challenges by means of biogas production. The study investigated impacts of a common biogas plant for the operation and economy of three case farms located in North Ostrobothnia. The impacts were examined from the perspective of farm acting as a raw materials producer and digestate utilizer. The cost-effectiveness of the biogas production was studied outside this study. One of the three farms produced pork, one grains and the last suckler cows. The pork and the grain farms would produce energy grass and the suckler cow farm would supply manure to the biogas production. The effects of the biogas production on the operation and economy of the farms were studied in scenarios where the variables were production method (conventional/organic) and biogas production technology (continuous/batch). It was also compared whether it was profitable for the conventional farms to converse to organic farming if the biogas production was not applied. The objective was to determine which of the scenarios was the most economically viable. The yields of the different scenarios were estimated according to the available nitrogen fertilization. The economic parameters were the value of the crop, the agricultural subsidies and variable and fixed costs. The viability of the scenarios was compared with the amount of surplus which covers the farming expenses that did not vary between the scenarios. For each farm a different scenario was the most profitable. The surplus of the current scenario was the lowest for each of the farms. The conclusions discussed the results of the feasibility study of biogas production. The batch digestion showed better profitability than the continuous digestion but neither obtained the pursued profitability. The comprehensive cost-effectiveness of all the farms and the common biogas plant was considered. The best alternative was the conversion of the conventional farms to organic farming without biogas production and applicable co-operation of the pork and the suckler cow farms in the crop rotation.
Subject: biokaasu
luonnonmukainen viljely
typpilannoitus
energiakasvit
kannattavuus
Full text embargoed until: 2023-03-22


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-03-22

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record