Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4209-2
Title: Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla
Author: Hannus, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-05-15
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4209-2
http://hdl.handle.net/10138/234526
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This research explores construction of hierarchies and possibilities to unravel hierarchies in two lower-secondary schools located in socio-economically diverse areas. This performative ethnography is focused on a chiasm of cultural policy, pedagogy and artistic practices. In the beginning of the research I focused on what kind of hierarchies are constructed in a connection to new mechanisms of governance such as school choice policy and emphasized classes, quality assurance and school evaluation, and reward salary systems: What happens, when the new mechanisms of governance and schools' everyday life confronts? In the schools I was surprised by creativity and everyday possibilities the actors had. I was re-oriented to analyse as well what kind of possibilities there are in the schools to unravel hierarchies first, attached to visuality and visual arts, second, schools' emotional dynamics, third, pedagogical practices, and finally performative practices. Unravelling does not mean that a form of hierarchy would be completely unraveled. It can be a small action or a way processing it. Performative ethnographic data consists of observational data (418 pages), 34 interviews consisting teachers' and head teachers' interviews and teachers' answers to a qualitative questionary. In addition, the data includes school magazines, paintings, photographs and drawings from the school spaces. In the research schools we produced this data during a school year length period in 2009 and 2010. During the observation period, I participated in teachers' meetings, evenings for parents, evaluation meetings and schools' artistic situations, when I was invited by some of the teachers. In addition, a third complementary school participated to this research for three months period. In one of the research schools emphasized classes seemed to become classes mainly of girls with background of majority population. Teacher reward system seemed to create feelings of inequality and hierarchy. Especially head teachers felt atmosphere of competition between schools. Anyhow, there where immediate ways to unravel hierarchical effects or at least adapt them in the schools while confronting the new policy. These practices where rooted with teachers' deep understanding of their everyday life, their creativity and reflexive playfulness. Hierarchies do not seem to be fixed on cement. Hierarchies are in the movement. This research locates possibilities to unravel school hierarchies and hierarchies attached especially to students' socio-economic background and ethnicity as well. I formulate possibilities to unravel hierarchies. The possibilities actualized in the schools can be characterized through six forms of practices such as (1.) becoming conscious of new mechanisms of governance and hierarchies and challenging them; (2.) affecting directly to the decision making; (3.) creation of new resources especially for the people in lower positions in hierarchies; (4.) creating new possibility-fulfilled ways of action; (5.) new forms of recognition and ways of appreciation on the contrary to the prevailing ones; (6.) affecting to the mechanisms in the background of the hierarchies. These possibilities are actualized in the schools through their emotional dynamics, ethically supportable visual and artistic practices, performative practices such as dance and finally pedagogical courage. While creative will and latitude of movement exist, even a small action can be meaningful. It can open up new possibilities and positive circles for the young people and the schools.Tämä tutkimus on tutkimus koulutuksellisesta tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Hierarkioiden purkamisella tarkoitan sitä, miten on mahdollista luoda vähemmän hierarkkisia ja vähemmän eriarvoisia käytäntöjä sekä uusia mahdollisuuksia hyvään elämään nuorille. Hierarkioiden purkamisen käsitteellä en tarkoita yksinomaan laajaa prosessia vaan sitä voi olla hierarkian muodon käsittely tai pienikin merkityksellinen teko. Tutkimus liittyy 1980- ja 1990-luvuilta alkaneeseen koulutuspolitiikan muutoksen kontekstiin. Perheille tuli mahdollisuus valita nuorensa koulu ja kouluilla oli tilaisuus järjestää painotetun opetuksen luokkia. Kouluille esiteltiin myös uusia laadunarviointi- ja palkkiojärjestelmiä. Tutkijat ovat todenneet, että näiden muutosten myötä koulut ovat uudella tapaa kilpailutilanteessa, ja eriarvoisuuden on lisääntyneen. Tutkimuksessani olin kiinnostunut tarkastelemaan, mitä tapahtuu, kun edellä mainitut uudet mekanismit ja koulujen jokapäiväinen arki kohtaavat. Koulujen arki ja toimijat yllättivät minut moninaisella luovuudellaan. Toteutin tutkimuksen pääasiassa kahdella tutkimuskoululla, jotka olivat sosioekonomisesti erilaisilla alueilla. Tutkimukseni on performatiivinen etnografinen tutkimus. Performatiivinen etnografia keskittyy tutkimaan ilmiöitä, joissa kulttuurinen politiikka, opettajien pedagoginen toiminta sekä taiteelliset luovat käytännöt kohtaavat. Etnografisen tutkimuksen mukaisesti vietin kahdessa tutkimuskoulussa vuoden mittaisen jakson vuosina 2009 ja 2010 opettajien kokouksia ja vanhempainiltoja havainnoiden. Opettajat kutsuivat minut myös osallistumaan koulujen ja nuorten luoviin tilaisuuksiin. Haastattelin koulujen rehtoreita ja opettajia (yhteensä 34 haastattelua), toteutin opettajille laadullisen kyselyn sekä tutkin koululehtiä. Tutkimukseen osallistui myös kolmas tutkimuskoulu kolmen kuukauden ajan. Tutkimuksessa tarkastelin minkälaisia hierarkioita kouluissa rakentuu liittyen yllä mainittuihin koulutuspolitiikan mekanismeihin. Yhdellä tutkimuskouluista painotetun opetuksen luokalle valikoitui enemmän valtaväestötaustaisia tyttöjä. Opettajien työnsuorituksen palkanlisä tuotti eriarvoisuuden tunteita opettajayhteisöissä. Siinä, missä hierarkioita näytti rakentuvan, hierarkioita myös purettiin. Hierarkiat eivät muuttuneet kivettyneiksi rakenteiksi. Hierarkiat olivat liikkeessä. Tämä tutkimus pyrkii paikantamaan myös mahdollisuuksia purkaa hierarkioita liittyen nuorten taustaan, kuten sosioekonomiseen taustaan, etnisyyteen ja sukupuoleen. Hahmottelen tutkimuksessa kuusi käytäntöaluetta liittyen hierarkioiden purkamiseen, uusien mahdollisuuksien luomiseen. Läpi tutkimuksen olen tarkastellut hierarkioiden purkamista koulujen eettisesti kestävän (1.) visuaalisuuden ja kuvataiteen; (2.) performatiivisuuden, kuten nuoria yhteentuovan tanssin; (3.) pedagogisen rohkeuden, joka arvostaa nuoria taustaan katsomatta sekä (4.) koulujen positiivisen tunnedynamiikan kannalta. Nuorten taustaan liittyvien hierarkioiden kannalta esimerkiksi kuvataiteellinen työskentely, yhdessä tanssi, eri tyylisuuntauksia silloittavat musiikkitilaisuudet ja positiivisten tulevaisuuskuvien luominen opettajien ja toisten nuorten kanssa olivat merkityksellisiä. Väitöskirjassani kirjoitan pienten askelten tanssista kohti matalampia hierarkioita ja vähemmän eriarvoista elämää. Hierarkioiden purkamista voi olla pieneltäkin näyttävä teko. Pienikin teko voi avata uusia mahdollisuuksia ja positiivisia kehiä hierarkioissa matalissa asemissa oleville nuorille, nuorille taustaan katsomatta sekä kouluille.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pientena.pdf 3.628Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record