Psykoterapian vaikutusten arvioiminen : Keskustelunanalyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3478-5
Julkaisun nimi: Psykoterapian vaikutusten arvioiminen : Keskustelunanalyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä
Tekijä: Ehrling, Leena-Maria
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, socialpsykologiska institutionen
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2006-12-09
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3478-5
http://hdl.handle.net/10138/23453
Opinnäytteen taso: Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä: In the field of psychiatry semi-structured interview is one of the central tools in assessing the psychiatric state of a patient. In semi-structured interview the interviewer participates in the interaction both by the prepared interview questions and by his or her own, unstructured turns. It has been stated that in the context of psychiatric assessment interviewers' unstructured turns help to get focused information but simultaneously may weaken the reliability of the data. This study examines the practices by which semi-structured psychiatric interviews are conducted. The method for the study is conversation analysis, which is both a theory of interaction and a methodology for its empirical, detailed analysis. Using data from 80 video-recorded psychiatric interviews with 16 patients and five interviewers it describes in detail both the structured and unstructured interviewing practices. In the analysis also psychotherapeutic concepts are used to describe phenomena that are characteristic for therapeutic discourse. The data was received from the Helsinki Psychotherapy Study (HPS). HPS is a randomized clinical trial comparing the effectiveness of four forms of psychotherapy in the treatment of depressive and anxiety disorders. A total of 326 patients were randomly assigned to one of three treatment groups: solution-focused therapy, short-term psychodynamic psychotherapy, and long-term psychodynamic psychotherapy. The patients assigned to the long-term psychodynamic psychotherapy group and 41 patients self-selected for psychoanalysis were included in a quasi-experimental design. The primary outcome measures were depressive and anxiety symptoms, while secondary measures included work ability, need for treatment, personality functions, social functioning, and life style. Cost-effectiveness was determined. The data were collected from interviews, questionnaires, psychological tests, and public health registers. The follow-up interviews were conducted five times during a 5-year follow-up. The study shows that interviewers pose elaborated questions that are formulated in a friendly and sensitive way and that make relevant patients' long and story-like responses. When receiving patients' answers interviewers use a wide variety of different interviewing practices by which they direct patients' talk or offer an understanding of the meaning of patients' response. The results of the study are two-fold. Firstly, the study shows that understanding the meaning of mental experiences requires interaction between interviewer and patient. It is stated that therefore semi-structured interview is both relevant and necessary method for collecting data in psychotherapy outcome study. Secondly, the study suggests that conversation analysis, enriched with psychotherapeutic concepts, offers methodological possibilities for psychotherapy process research, especially for process-outcome paradigm.Puolistrukturoitu arviointihaastattelu on keskeinen psykiatrisen tilanteen arviointimenetelmä psykiatrian kliinisessä käytännössä ja tutkimustyössä. Puolistrukturoidun haastattelun ominaispiirre on se, että haastattelija osallistuu haastattelun kulkuun haastattelukysymysten lisäksi omilla strukturoimattomilla vuoroillaan. Strukturoimattomien vuorojen nähdään syventävän ja täsmentävän haastattelussa saatua informaatiota, mutta samalla heikentävän haastatteluaineiston reliabiliteettia. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan haastattelijoiden vuorovaikutuskäytänteitä psykiatrisissa arviointihaastatteluissa. Tutkimuksessa kuvataan vuorovaikutuksenkeinoja, joilla haastattelijat tekevät potilaiden puheesta psykiatrista arviointia varten riittävän ymmärrettävää ja kattavaa. Lisäksi tutkimuksessa esitetään, mitä muita tehtäviä haastattelijoiden vuorot toimittavat haastattelussa. Vastaavaa tutkimusta puolistrukturoitujen psykiatristen arviointihaastattelujen toteuttamisesta ei ole aiemmin tehty. Tutkimusaineisto on saatu Helsingin Psykoterapiaprojektilta. Helsingin Psykoterapiaprojekti on satunnaistettu kliininen koe, jossa tutkitaan neljän eri psykoterapiamuodon (lyhyt- ja pitkäkestoisen psykodynaamisen psykoterapian, psykoanalyysin ja voimavarasuuntautuneen terapian) vaikutuksia masennustilojen ja ahdistuneisuushäiriöin hoidossa. Puolistrukturoidut arviointihaastattelut ovat yksi tutkimusaineiston keräämisen menetelmä. Arviointihaastattelut toteutettiin sarjaluonteisesti säännöllisin väliajoin 5-7 -vuotisen seuranta-ajan kuluessa. Tutkimusaineisto koostui kaiken kaikkiaan 16 potilaan videonauhoitetuista seurantahaastatteluprosesseista (yhteensä 80 haastattelua). Aineistosta irrotettiin 11 potilaan osakorpus, joka analysoitiin yksityiskohtaisesti. Loput aineistosta käytettiin analyysien tarkistamisen resurssina. Tutkimusmene-telmänä käytettiin keskustelunanalyysiä. Keskustelunanalyysi on laadullinen sosiaalitieteellinen vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tehtävä oli haastattelun käytänteiden erittelyn rinnalla tutkia keskustelunanalyysin käyttömahdollisuuksia psykoterapeuttisen kommunikaation analysoimisessa. Tutkimuksessa keskustelunanalyysia rikastutettiin psykoterapia teoreettisilla käsit-teillä. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että mielensisäiset kokemukset eivät sellaisenaan siirry tutkimusaineistoksi, vaan edellyttävät vuorovaikutusta potilaan ja haastattelijan välillä. Osallistujat yhdessä neuvottelevat potilaan subjektiivisten kokemusten merkityksistä. Siten tutkimus osoittaa, että puolistrukturoitu haastattelu soveltuu hyvin psykoterapian vaikuttavuustutkimuksen käyttöön. Sen avulla saadaan tutkimusmateriaaliksi yksityiskohtaisia ja laajoja kuvauksia, joista välittyy kokemusten merkitys potilaalle itselleen. Lisäksi tutkimuksessa näytetään, että psykotera-peuttisten käsitteiden yhdistäminen keskustelunanalyyttiseen luentaan tuo hyvin esiin psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.
Avainsanat: sosiaalipsykologia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
psykoter.pdf 837.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot