Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjoismainen yhteiskuntahistoria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4287-0
Title: Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjoismainen yhteiskuntahistoria
Author: Norring, Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-06-15
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4287-0
http://hdl.handle.net/10138/234746
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation studies 20th-century Nordic historiography by analyzing the careers and scholarly works of Swedish economic historian Eli F. Heckscher (1879–1952) and Finnish historian Eino Jutikkala (1907–2006). The main objective of this study is to construct their intellectual relationship, to find out how these two historians studied history and to uncover what kind of history they constructed for their societies. First I study the careers of Heckscher and Jutikkala as Nordic historians. With archive material and secondary literature I construct their intellectual relationship and position them in their national and regional academic communities and in the wider framework of European historiography. I then analyze their relationship and significance by studying their scholarly output. I compare their central research themes to study what kind of master narratives they constructed for their own societies. From this standpoint I examine the effects that their present personal and communal (national, academic, political, international, regional) ties and phenomena had on their scholarly work. Further, I investigate the historical syntheses of Heckscher and Jutikkala by studying two connected elements of historiographic operation, the representation of the past and the explanation/understanding of history, in their textual output. By highlighting this tense relationship I analyze the normative features of their historical syntheses. Methodologically, this study shows that the features of historical knowledge and historians’ self-understanding can be studied systematically by analyzing the main themes, concepts and relationship between historiographic representation and historiographic explanation. The comparative and critical reassessment of Jutikkala’s and Heckscher’s career and research themes shows that the historical syntheses they produced were normative master narratives with which they shaped national histories and positioned them within the international system of nations. For both of them writing about the past was a political action which took place in the present. Although they employed the traditional themes of their national histories they also made good use of contemporary socioeconomic approaches to highlight the systemic, cultural and ideological connections that Finland and Sweden had to Nordic and Western sociopolitical traditions.Tutkin Eli F. Heckscherin (1879–1952) ja Eino Jutikkalan (1907–2006) tieteellistä tuotantoa sekä uria historiantutkijoina 1900-luvun Ruotsissa ja Suomessa. Käsittelen aluksi heitä historiantutkijoina osana kansallisia ja ylirajaisia tiedeyhteisöjä. Sitten vertailen heidän tuotantojensa keskeisiä aihepiirejä ja sitä, millaisia henkilökohtaisia ja eri yhteisöihin (tutkijayhteisö, kansallinen, pohjoismainen, eurooppalainen) viittaavia teemoja he hyödynsivät selittäessään historiaa. Viimeiseksi tutkin historiantutkimuksen perustavanlaatuisia operatiivisia käytäntöjä analysoimalla menneisyyden esittämisen ja historian selittämisen suhdetta kohdetutkijoiden tuotannossa. Tutkimukseni hyödyntää moninäkökulmaisesti henkilölähtöisen ja tekstintulkinnallisen historiantutkimuksen menetelmiä. Tutkin kohdetutkijoiden historiantulkintojen tietoteoreettisia ja yhteiskunnallisia ominaispiirteitä keskittymällä erityisesti heidän käyttämiensä käsitteiden ja selitysmallien rooleihin menneisyyden esittämisessä ja nyky-yhteiskuntaan viittaavissa historian selityksissä. Analyysini osoittaa, että heidän tieteellinen toimintansa painottui kansainvälisesti ja yhteiskuntahistoriallisesti verrattuna senhetkisissä kansallisissa tutkijayhteisöissä vallinneisiin normeihin ja käytäntöihin. Kansalliset rajat ylittävät ilmiöt näkyvät myös heidän tutkimustensa keskeisissä teemoissa, jotka muodostuivat merkittäväksi oppihistorialliseksi yhteydeksi Heckscherin ja Jutikkalan välille. He esittivät merkantilismia, feodalismia, 1700-luvun yhteiskunnallista murrosta ja 1800-luvun teollistumista ja kansallisvaltiollistumista kuvaamalla pitkän aikavälin sosioekonomisen kokonaistulkinnan omien yhteiskuntiensa historiasta. Jutikkalan ja Heckscherin tutkimuksissa menneisyyden esittämisen ja nyky-yhteiskunnan kannalta suotuisan kehityksen selittämisen välinen yhteys johti paikallisen historian ja yleisten normatiivisten yhteiskuntamallien jännitteiseen suhteeseen. He rakensivat historiallisen ja normatiivisen kehityskertomuksen sopeuttaakseen oman kansallisen ja pohjoismaisen yhteisön osaksi eurooppalaista porvarillista yhteiskuntajärjestelmää. Kehityskertomuksen avulla he ottivat molemmat kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 1900-luvulla vallinneeseen kilpailuun erilaisten yhteiskuntajärjestelmien välillä ja puolustivat yhteisön historian merkitystä nykyisyyttä ja tulevaisuutta ohjaavana voimana.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ELIFHECK.pdf 1.990Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record