Musiikkiteknologia

 

Recent Submissions

 • Keskinen, Olli (2019)
  Laskennallinen optimointi on merkittävä paradigma monimutkaisten teknisten ongelmien ratkaisuun. Tämä maisterin opinnäytetyö tutkii optimoinnin soveltamista audiosignaalinkäsittelyyn. Työssä tutkitaan differentiaalievoluutiomenetelmän käyttämistä taajuusvariantin ikkunointifunktion muodostamiseen spektrianalyysin tarpeisiin. Työ esittelee teknisen taustan taajuusvarianteille ikkunointifunktiolle ja tarkastelee äänisignaalin prosessointiin liittyvän optimointiongelman haasteita. Työssä määritellään taajuusvariantin ikkunointifunktion optimoimisen edellyttämä optimointiongelma ja arvioidaan optimoitavan funktion suppenemista sekä saatuja tuloksia. Työn lopuksi käsitellään työn pohjalta esiin nousseita jatkotutkimuskohteita.
 • Saarelainen, Niina (Sibelius-Akatemia, 2005)
  Tutkielmassa on perehdytty pianonsoiton alkeita opettavien tietokonesovellusten mahdollisuuksiin auttaa lapsen oppimistapahtumaa. Tutkimalla kolmea yksittäistä, markkinoilla olevaa PC-sovellusta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa käytettävistä opetusmetodeista ja teknisistä ratkaisuista. Tutkielmassa on tutkittu kahdentyyppistä tietokoneenkäyttö- mallia. Ensimmäisessä sovellus opettaa itsenäisesti oppilasta ilman opettajan avustusta. Toisessa tietokone on oppilaan apuna kotona tai myös pianotunneilla, silloin kun opettaja ja oppilas yhdessä käyttävät opetussovellusta. Tutkielmassa on esitelty kolme eri PC-ohjelmaa: Pianokoulu Musikatti, Teach Me Piano Deluxe sekä Keyboard Coach, jotka ovat tulleet markkinoille 2001-2002. Niistä on kerrottu referoiden opetussisältöjä sekä opetus- ja arviointimetodeja. Asiaa on tutkittu sovelluksia itse käyttämällä sekä seuraamalla koehenkilöiden vuorovaikutusta ohjelman kanssa. Lapsien ja heidän vanhempiensa mielipiteitä on kyselty. Lisävalaistusta ohjelmien toimivuudesta ovat antaneet Internetistä löytyneet käyttäjäpalautteet sekä Musikatin tuottajan haastattelu. Lisäksi on perehdytty pianopedagogiikkaan sekä tietokoneavusteisen opetuksen teorioihin, joiden toteutumista sovelluksissa on tarkkailtu. Tutkielman kysymyksenasettelussa paino on ongelmatilanteiden ja toimivien ratkaisujen kartoittamisessa. Yhdistämällä eri ohjelmien hyviä puolia, korjaamalla ongelmatilanteita ja kiinnittämällä huomio pedagogisiin ohjeisiin annetaan näkökulmia ohjelmien suunnitteluun.
 • Myöhänen, Marko (Sibelius-Akatemia, 2007)
  Tutkielma esittelee taidemusiikin äänentoistoon ja eloelektroniikkaan liittyviä erityispiirteitä. Keskeisenä kysymyksenä selvitetään mitä eloelektroniikan soittajan ammattitaitoon kuuluu. Lisäksi pohditaan taidemusiikkikappaleen tulkintaa äänitekniikan avulla ja esitetään ajatuksia sujuvien konserttien toteutukseen. Tutkielma sisältää myös katsauksen sähkömusiikin ja eloelektroniikan historiaan.
 • Eskola, Kuisma (Sibelius-Akatemia, 2010)
  Tutkielmassa tarkastellaan musiikkiteknologian suomalaista opetuskulttuuria oppilaitosopetuksessa ja itseopiskelussa käytettävien oppimateriaalien kautta ja verrataan alan opetuskäytäntöjä vallitseviin pedagogisiin periaatteisiin. Tuloksia verrataan suomalaisten musiikkiteknologian ammattilaisten epävirallisen seuran, aux-kerhon, jäsenten oppimishistoriaan. Tutkimustehtävänä on löytää moderneista teoreettis-filosofisista pedagogiaperiaatteista musiikkiteknologian opettamisen kannalta oleelliset kohdat ja osoittaa mahdolliset ristiriidat vallitsevien suomalaisten oppimis- ja opetuskäytäntöjen ja näiden oppimisteorioiden välillä. Lopuksi esitetään kehittämisehdotuksia ristiriitojen korjaamiseksi. Mihinkään tiettyyn teoriaan ei tukeuduta, vaan eri teorioista etsitään niitä malleja, joita musiikkiteknologian opettamisessa käytännössä esiintyy. Tutkielmassa luodaan lyhyt yleiskatsaus musiikkiteknologian opetukseen maailmalla ja Suomessa, esitellään erilaisia oppimisteorioita ja tutkitaan niitä musiikkiteknologian opetuksen kannalta. Lisäksi listataan erilaisia musiikkiteknologian opetuksessa käytettäviä oppimateriaaleja ja tutkitaan, miten ne tukevat oppimista erilaisten oppimisteorioiden valossa. Lopuksi esitellään suomalaisille musiikkiteknologeille tehty kyselytutkimus, jossa paneudutaan heidän oppimishistoriaansa. Tutkielmassa todetaan, että musiikkiteknologian alan oppimateriaaleista kirjat, erityisesti referenssiteokset, säilyttänevät suosionsa vielä pitkään. Kyselytutkimuksen mukaan myös painetuilla lehdillä lienee edessään pitkä tulevaisuus, mutta audiovisuaaliset oppimateriaalit eivät ole saavuttaneet suurta suosiota. On todennäköistä, että jossakin vaiheessa internetin tarjoamat oppimateriaalit vievät lukijakuntaa kirjoilta ja lehdiltä. Internetin myötä itseopiskelun ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen raja on alkanut hämärtyä. Keskustelufoorumeilla tapahtuvassa ongelmanratkaisussa on kyse sosiaalisesta tapahtumasta,jonka pohjana on asiaa tutkivan ja kommentoivan ryhmän kognitiivinen diversiteetti. Kyselytutkimus paljastaa, että suomalaiset musiikkiteknologian alan ammattilaiset eivät pääosin ole opiskelleet alaa oppilaitoksissa vaan ovat itseoppineita. Toisaalta alan koulutus on Suomessa vielä uutta, eivätkä koulutuksen vaikutukset vielä näy laajalti ammattikentällä. Oppilaitoskoulutus ja lähipiiriltä oppiminen ovat musiikkiteknologian alalla yleisiä tapoja lisätä osaamista, mutta itseopiskelu – nimenomaan käytännön kautta tapahtuva oppiminen – näyttäisi olevan suosituinta. Tämä voi olla hyvä asia, sillä itseopiskelu noudattaa tutkivan oppimisen periaatteita: oppiminen on tarvelähtöistä ja ongelmanratkaisuun perustuvaa. Kyselyn perusteella oppilaitosopiskelu ei ole edellytys musiikkiteknologina toimimiselle, vaan on lukemattomia erilaisia tapoja päätyä alalle. Muodollisesta koulutustasosta riippumatta yksilö voi oppia haasteellisen teknillis-taiteellisen ammatin ja toimia osana yhteisöä, joka rakentaa ammattiinsa liittyvää uutta, ajanmukaista tietoa. Oppilaitoksen etu kuitenkin on, että se voi tarjota opiskelijalle vahvat teoreettisen ajattelun välineet, joiden avulla hän kykenee ymmärtämään ja hallitsemaan musiikkiteknologian alalle tyypillisiä alati muuttuvia tilanteita ja tehtäviä. Oppimateriaalien kautta saavutettava teoreettinen tietämys on tällaisessa ympäristössä välttämätöntä.
 • Andean, James (Sibelius-Akatemia, 2009)
  This thesis is a project report for my Master's concert, entitled Space Within Space: An Evening of Acousmatic Music, which took place in Leonora Hall at Kallio- Kuninkala in Järvenpää, Finland on the 2nd of November 2008, which I programmed and hosted, and for which I designed and performed the diffusion. Work towards this concert fell into several distinct categories, each of which is discussed in the project report, including: - the programming of the concert; - the composing and creation of a new original acousmatic work for presentation in the concert; - research into diffusion systems, methods and practice; - the planning of an appropriate loudspeaker arrangement; - the preparation of diffusion plans/scores for each of the pieces; - rehearsals; and, - the concert itself.