Arki perhetyön kohteena : Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuun -hankkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4301-3
Title: Arki perhetyön kohteena : Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuun -hankkeessa
Author: Sekki, Sanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-06-16
Language: fin
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4301-3
http://hdl.handle.net/10138/234811
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation belongs to the field of home economics science. The background of the study includes a family work development project called Arki haltuun (AH -project), which Väestöliitto (The Family Federation of Finland) conducted from 2007–2010. This study focuses on the everyday activities of the families in the context of social work via a new tool called a sequence map. The aim of this research is to analyze what kind of activity the sequence map will produce during both family workers’ home visits and in the everyday lives of families. This research is theoretically based on the cultural-historical activity theory. In this frame of reference, the introduction of the sequence map represents cultural re-tooling, which creates possibilities for the development of new family work practices. This study, in which a zone of proximal development is the central concept, analyzes the mastery of the everyday life during family work home visits. The research data originates from the AH -project and consists of audio recordings from home visits and the written diaries of family workers. The data covers an approximately three-month working period in each family and the follow-up visits at both six months and one year after the work has ended. A total of 30 families participated in the project, and 7 families were chosen for the study. Regarding the analysis, the dynamic and contextual natures of activities were considered. The analysis focused on both interaction and activity settings between family workers and the family during home visits. The first phase of the analysis examined the development of a client process during the AH -project and the second phase focused on the objects of the everyday life within the families as well as related working processes. Use of the sequence map was essential to both phases of the analysis. The third phase conceptualized the possessions of everyday life, based on a previous analysis. The main findings of the research correlate the role of the sequence map as a mediator between family workers and the family. The sequence map integrates the client process in both social work and practical work within families. The findings concerning the mastering of everyday life can be summarized into two points: (1) the essential meaning of the human mediator while working with the sequence map and (2) the twofold meaning of routines in everyday settings. The results show that, when developing everyday activities in families, it is not enough to merely concentrate on new practices; rather families must systematically unlearn old habits at the same time.Kotitaloustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen taustalla on Arki haltuun -perhetyön kehittämishanke (AH -hanke), jonka Väestöliitto toteutti vuosina 2007–2010. Tutkimus kohdistuu perheiden arkitoimintaan sosiaalitoimen perhetyön kontekstissa, jossa kokeillaan uutta työmenetelmää (sekvenssikarttaa). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista toimintaa arjen rytmittämiseen perustuvan välineen käyttö synnyttää kotikäynneillä ja perhearjessa. Teoreettisesti toiminnan teorian viitekehykseen sijoittuvassa tutkimuksessa sekvenssikartan käyttöönotto tulkitaan toiminnan uudenlaiseksi välittymiseksi, joka luo mahdollisuuden perhetyön uudenlaisten käytäntöjen kehittymiselle. Perhetyön kotikäynneillä tapahtuvaa arjen hallintaa tutkitaan lähikehityksen vyöhykkeen viitekehyksessä. Tutkimusaineisto on peräisin AH -hankkeesta. Se sisältää sekä äänitallenteita kotikäyntien työskentelystä, että perhetyöntekijöiden laatimat muistiot kotikäynneiltä. Perhekohtainen aineisto kattaa noin kolmen kuukauden työskentelyjakson sekä seurantakäynnit puoli vuotta ja vuosi hankkeen päättymisen jälkeen. Tutkimukseen valittiin seitsemän perhettä kolmestakymmenestä hankkeeseen osallistuneesta perheestä. Aineiston analyysi suoritettiin siten, että voitiin ottaa huomioon ja pitää keskiössä toiminnan dynaaminen ja kontekstuaalinen luonne. Analyysin kohteena olivat työntekijöiden ja perheen kohtaamisessa rakentuvat vuorovaikutus- ja toimintatilanteet. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin asiakkuuden rakentumista ja toisessa vaiheessa perhekohtaisia työskentelyn kohteita arjessa (arjen hallinnan kohteet) ja niihin liittyviä työskentelyprosesseja arjen rutiinien, rytmittämisen ja suunnittelun kontekstissa. Sekvenssikartan käytön analyysi sisältyi molempiin vaiheisiin. Arjen hallintaa käsitteellistettiin kehitysprosessina näiden analyysien pohjalta. Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät sekvenssikartan käyttöön työntekijöiden ja perheen vuorovaikutusta ja toimintaa välittävänä välineenä. Kartta integroi perhetyön vuorovaikutuksessa rakentuvan asiakkuuden ja perhearjen yksityiskohtien käytännön suunnittelun ja konkreettisen työskentelyn. Tutkimus nostaa arjen hallintaan tähtäävän toiminnan näkökulmasta esille erityisesti kaksi seikkaa: (1) inhimillisen välittäjän keskeisen merkityksen kartan käytön yhteydessä sekä (2) rutiinien kaksinaisen merkityksen arjen ympäristöissä. Toiminnan kehittämisessä ei ole riittävää keskittyä uuden suunnitteluun ja opetteluun, vaan totutusta poisoppimista tulee rakentaa sensitiivisesti ja suunnitelmallisesti uuden oppimisen rinnalla.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Arkiperh.pdf 1.491Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record